Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Thứ năm, 23/03/2023, 11:23:00 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế nhưng không hoạt động với vai trò chủ yếu là phát triển kinh tế mà là tạo công ăn việc làm cho người lao động góp phần ổn định chính trị-xã hội. Đây là mô hình có nhiều điểm riêng biệt so với các mô hình doanh nghiệp. Hợp tác xã trong quá trình tồn tại và phát triển đã và đang có những đóng góp không nhỏ trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường. Nhằm đảo bảo hoạt động quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, hợp tác xã có nghĩa vụ phải báo cáo tình hình hoạt động với cơ quan đăng ký hợp tác xã. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã và một số lưu ý khi thực hiện hoạt động này.

Căn cứ pháp lý

Luật hợp tác xã 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ dung một số điều của thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư.

Đặc điểm của hợp tác xã

Căn cứ vào khái niệm hợp tác xã, có thể thấy hợp tác xã có các đặc điểm chủ yếu như sau:

Thứ nhất, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, có các thành viên là cá nhân hoặc tổ chức.

Thứ hai, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc. Đặc điểm này thể hiện rõ trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, đó là tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, quản lí dân chủ. Mục tiêu của hợp tác xã không chỉ là kinh tế và lợi nhuận mà còn là việc cải thiện đời sống tinh thần, nâng cao trình độ văn hóa và năng lực, đảm bảo an sinh xã hội cho các thành viên

Thứ ba, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân. Theo đó, hợp tác xã được thành lập một cách hợp pháp khi đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hợp tác xã có cơ cấu tổ chức chặt chẽ khi thành lập các cơ quan quản lí, điều hành và kiểm soát; hợp tác xã có tài sản độc lập với các cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; hợp tác xã nhân danh mình thma gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập, có thể là nguyên đơn, bị đơn trước các cơ quan tài phán như Tòa án, trọng tài thương mại.

Thứ tư, hợp tác xã được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Các hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc hoạch định quy hoạch, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ. hợp tác xã có quyền chủ động trong việc huy động vốn, kếp nạp, khai trừ thành viên, kí kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, tự chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn và tài sản của hợp tác xã.

Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã là gì?

Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã là văn bản được lập để báo cáo và tổng kết hoạt động của hợp tác xã trong suốt một năm hoạt đông, bao gồm các thông tin sau: thông tin chung về hợp tác xã, tài sản, vốn điều lệ của hợp tác xã tại thời điểm báo cáo, kết quả kinh doanh, tình hình thụ hưởng chính sách.

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

(Ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT)

Nộp báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung điều 25 thông tư 03/2014/TT-BKHĐT: “Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12, hợp tác xã báo cáo trung thực, đầy đủ, chính xác bằng văn bản tình hình hoạt động của hợp tác xã của năm với cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-18.”

Theo đó, báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã sẽ dược gửi cho cơ quan đăng ký hợp tác xã

Lưu ý khi báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã