Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thứ năm, 06/04/2023, 10:16:26 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh xuất hiện từ sớm ở nước ra và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hộ kinh doanh là môt hình kinh doanh nhỏ hẹp nhưng lại chiếm số lượng lớn so với những mô hình kinh doanh khác. Cùng với sự phát triển của xã hội, các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hộ kinh doanh cũng có những sự thay đổi nhất định. Trong quá trình hoạt động, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến các trường hợp hộ kinh doanh làm mất, hư hỏng,... Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Khi xảy ra trường hợp này, hộ kinh doanh có cần có yêu tới cơ quan có thầm quyền để xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.”

Đặc điểm của hộ kinh doanh

Thứ nhất, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân. Bởi căn cứ theo quy định tại Điều 74 BLDS 2015 quy định về điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân bao gồm:

(i) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật

(ii) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo quy định của pháp luật

(iii) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình

(iv) Nhân danh mình thma gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về hộ kinh doanh thì Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Theo đó, không có độc lập về tài chính giữa hộ kinh doanh và cá nhân thành lập nên hộ kinh doanh bởi vậy hộ kinh doanh không phải là pháp nhân.

Thứ hai, hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ với nhiều địa điểm và không giới hạn số lượng lao động. Bởi khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cuả Chính phủ đã quy định: “Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.” So với Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh chỉ có duy nhất một địa điểm kinh doanh trừ hộ kinh doanh buôn chuyền, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điềm đăng ký, thì với sự thay đổi tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP đã giúp việc mở rộng kinh doanh của hộ kinh doanh trở nên dễ dàng hơn. Và tại nghị định này cũng không quy định giới hạn số lượng lao động của hộ kinh doanh, do đó hộ kinh doanh không còn giới hạn 10 lao động như trước đây nữa.

Thứ ba, chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh. Bản chất của trách nhiệm vô hạn của hộ kinh doanh cũng giống như trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân, nếu tài sản kinh doanh không đủ để trả nợ thì hộ kinh doanh phải lấy cả tài sản không đầu tư bào hộ kinh doanh để trả nợ. Tuy nhiên khác với doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm vô hạn của hộ kinh doanh có sự phân tán rủi ro cho nhiều thành viên trong trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình hoặc một nhóm nhiều thành viên làm chủ. Nếu hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ thì tất cả các thành viên trong hộ gia đình phải liên đới chịu trách nhiệm.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hộ kinh doanh thể hiện hộ kinh doanh được thành lập hợp pháp, là sự ghi nhận năng lực pháp lý của hộ kinh doanh.

Trong quá trình hộ kinh doanh hoạt động, có thể xảy ra một số trường hợp như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, cháy, rách nát… Khi xảy ra những trường hợp này, hộ kinh doanh có thể gửi đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN HỘ KINH DOANH

 

 
   

Số: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ...................

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ....................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: .................................

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: .................................

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ....................................................................................................

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):………………………

Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):……………………

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lý do đề nghị cấp lại: ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

 

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên) (1)

 


(1) Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Khoản 1 Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh của Luật Hoàng Anh

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về đăng ký hộ kinh doanh và các hoạt động có liên quan,  hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin