Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân mới nhất

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:11 (GMT+7)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế. (Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế. (Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2020).

Chủ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh không giới hạn các nhà đầu tư, có thể là nhà đầu tư trong nước kí kết hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc những nhà đầu tư trong nước kí kết hợp đồng với nhau.

Theo chủ thể, hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể được chia thành hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 cá nhân, hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân và pháp nhân…

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai cá nhân                                                                    

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số: …/……./HĐHTKD

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này ("Hợp đồng") được lập ngày …/…/……., tại …………………………………………………………………………………………., bởi chúng tôi, gồm có:

(1) BÊN A

Năm sinh: …………………………………………………………………………..

Căn cước công dân số: ……………………………………………………………..

Ngày cấp: ……………………………….. Nơi cấp: ……………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

(2) BÊN B:

Năm sinh: …………………………………………………………………………..

Căn cước công dân số: ……………………………………………………………..

Ngày cấp: ……………………………….. Nơi cấp: ……………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Xét rằng:

-         Bên A là ………………………………………………………………………..

-         Bên B là ………………………………………………………………………..

TẠI ĐÂY, CÁC BÊN THỎA THUẬN ĐỒNG Ý HỢP TÁC THEO CÁC VẤN ĐỀ NHƯ SAU:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG, PHẠM VI HỢP TÁC

Bằng hợp đồng này, hai bên đồng ý nội dung và công việc hợp tác như sau:

 1.1. Nội dung hợp tác

Bên A và Bên B nhất trí hợp tác ……………………………………………………….

1.2. Phạm vi hợp tác

Phạm vi hợp tác của Bên A

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phạm vi hợp tác của Bên B

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Trong trường hợp phải huy động vốn để mua sắm thiết bị, vật tư, sản phẩm… phục vụ cho mục đích hợp tác kinh doanh phát triển thị trường phân phối sản phẩm, hai bên sẽ thực hiện vay tổ chức hoặc cá nhân theo lãi suất do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.

Quyết định cuối cùng phải được hai bên nhất trí thông qua.

1.3. Thông tin thửa đất sử dụng để hợp tác kinh doanh

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2. TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN HỢP TÁC

2.1. Phụ thuộc vào các điều kiện của Hợp Đồng này, các Bên sẽ thảo luận và thống nhất về kế hoạch và lịch biểu triển khai Hoạt Động Hợp Tác theo Hợp Đồng này.

2.2. Các bên cùng thống nhất thời gian hợp tác các nội dung đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này …. Ngày bắt đầu ở đây được hiểu là ngày các bên chính thức ký kết Hợp đồng này.

ĐIỀU 3. PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1. Tỷ lệ phân chia: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chia như sau Bên A được hưởng …%, Bên B được hưởng …% trên lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật Việt Nam.

3.2. Thời điểm chia lợi nhuận: Ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm.

Thời điểm phân chia lợi nhuận có thể thay đổi theo thỏa thuận của các bên.

3.3. Phương thức thanh toán: Các bên sẽ tiến hành tổng hợp doanh thu cụ thể và lập Biên bản xác nhận bởi người (đại diện) có thẩm quyền hợp pháp của mỗi Bên.

3.4. Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh thiệt hại/thua lỗ:

- Nếu do điều kiện khách quan: Hai bên phải cùng nhau thỏa thuận giải quyết, chịu trách nhiệm về thiệt hại/thua lỗ theo tỷ lệ phần vốn đã góp.

- Nếu do lỗi của một bên, bên có lỗi bằng chi phí của mình chịu trách nhiệm giải quyết/thanh toán toàn bộ mọi nghĩa vụ tài chính phát sinh từ thiệt hại/thua lỗ này, bên còn lại được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của Bên A

4.2.Nghĩa vụ của bên A

ĐIỀU 5. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của Bên B

5.2. Nghĩa vụ của Bên B

ĐIỀU 6: BẢO ĐẢM CỦA CÁC BÊN

- Hợp Đồng này đã được ký kết và giao nhận một cách hợp lệ và hợp pháp bởi các Bên

- Thực hiện góp đủ số lượng và đúng thời hạn theo Điều 1 và Điều 2 Thỏa thuận này.

- Việc thỏa thuận hợp tác kinh doanh là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc theo đúng ý chí của các bên; cùng nhất trí thoả thuận, xác lập Văn bản này và xin tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, bằng chính tài sản của mình, cùng những thiệt hại xảy ra.

- Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh theo nội dung hợp tác nêu trên đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ. Các Bên thường xuyên trao đổi, thống kê mọi khoản thu chi nêu trên.

- Việc quản lý Hoạt Động Hợp Tác sẽ do các Bên cùng thực hiện thông qua việc lập một bộ phận quản lý chuyên trách điều hành hoạt động kinh doanh theo thỏa thuận chi tiết sau của các Bên.

- Bên B có quyền cử đại diện tham gia quản lý và giám sát các Hoạt Động Hợp Tác.

- Các bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được các bên đồng ý và xác nhận bằng văn bản. Các Bên hoàn toàn đồng ý và chấp nhận với các quyết định về phương án kinh doanh phát triển thị trường của  đối với số vốn thực hiện kinh doanh

- Ông Đinh Quang Hiệp (đại diện của Bên B) bảo đảm quản lý và thực hiện đầu tư kinh doanh của các bên theo đúng kế hoạch và chiến lược và các Bên đã đồng thuận. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tiến độ và tình hình hoạt động cho Các Bên được biết.

- Việc ký kết, giao nhận và thực hiện Hợp Đồng này:

(i) không và sẽ không vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ, quy chế và quy định nội bộ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư hoặc bất kỳ văn bản thành lập nào khác của các Bên;

(ii) không và sẽ không vi phạm, dẫn đến vi phạm, hoặc tạo thành vi phạm theo, bất kỳ Hợp Đồng nào mà các Bên là một bên;

(iii) không và sẽ không vi phạm bất kỳ lệnh, phán quyết, lệnh của tòa, quyết định hoặc nghị định nào của bất kỳ cơ quan Chính Phủ nào chống lại, hoặc ràng buộc đối với các Bên;

(iv) không và sẽ không vi phạm bất kỳ quy định hiện hành nào của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt với hiệu lực ngay lập tức nếu mỗi bên không thể hoàn thành bất kỳ nội dung nào quy định tại Hợp đồng này.

7.2. Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng này với hiệu lực ngay lập tức nếu Bên A cố tình không hợp tác hoặc cản trở gây ảnh hưởng bất lợi đến tiến độ và hiệu quả công việc mà không có lý do chính đáng.

7.3. Bên A có thể chấm dứt Hợp đồng này với hiệu lực ngay lập tức nếu Bên B sử dụng thửa đất mà bên A đã góp trái với nội dung hợp tác.

ĐIỀU 8. HOÀN TRẢ VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 

Trường hợp một trong các bên vi phạm nghĩa vụ của mình tại các điều khoản nghĩa vụ của mỗi bên tại Hợp đồng này, các bên sẽ cùng điều tra xác định lỗi và hậu quả pháp lý. Khi đó, bên vi phạm sẽ phải bồi thường cho bên còn lại tương ứng với thiệt hại xảy ra trên thực tế, thiệt hại này sẽ được đánh giá bởi một đơn vị thứ ba khách quan độc lập nhằm xác định công khai cho các bên.

ĐIỀU 9. THÔNG BÁO

9.1. Mọi thông báo giữa Các Bên trong Hợp đồng này phải được thực hiện thông qua hình thức điện tín, điện báo, fax, thư điện tử, thông qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến người có thẩm quyền của các bên.

9.2. Mọi Thông Báo được coi là Bên kia đã nhận được khi: (i) có xác nhận đã gửi thành công của hệ thống email, nếu gửi bằng email. (ii) có xác nhận đã gửi của bưu điện, nếu gửi bằng thư bảo đảm. (iii) giao cho người nhận và ký biên bản giao nhận, nếu giao tận tay. hoặc (iv) hệ thống fax xác nhận về việc fax thành công, nếu gửi bằng fax.

ĐIỀU 10. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

10.1. Hợp đồng này cấu thành một thỏa thuận toàn bộ giữa các bên, thay thế và loại bỏ tất cả các thỏa thuận, cam kết, cam đoan, bảo đảm, tuyên bố và ghi nhớ bằng văn bản hay bằng lời nói giữa các bên liên quan tới các vấn đề trong Hợp đồng này.

10.2. Mỗi bên thừa nhận rằng việc Bên còn lại giao kết Hợp đồng này không dựa trên bất kỳ phát biểu, tuyên bố, cam kết hoặc bảo đảm nào (dù là vô tình hay cố ý) mà không được quy định tại Hợp đồng này.

10.3. Không có sửa đổi hoặc bổ sung nào của Hợp đồng này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến Hợp đồng này có giá trị trừ khi được lập thành văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của các bên.

10.4. Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, các bên sẽ trao đổi và thương lượng hòa giải với nhau để giải quyết tranh chấp. Nếu các bên không thể tự giải quyết được tranh chấp, tranh chấp đó sẽ được đệ trình lên cơ quan Tòa án có thẩm quyền để xử lý.

10.5. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, sau khi ký và đóng dấu, mỗi bên sẽ giữ 01 bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên đã cùng đọc, hiểu rõ nội dung toàn văn Hợp đồng này và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

ĐẠI DIỆN CỦA BÊN A

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CỦA BÊN B

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư