Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Thứ sáu, 31/03/2023, 15:19:02 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong quá trình hoạt động, với mục đích mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu thị trường… doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên nếu các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh này hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hoạt động đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh này. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh và một số lưu ý khi thực hiện hoạt động này.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Chi nhánh, văn phòng đại diện là gì?

Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra khái niệm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

-  Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 TÊN DOANH NGHIỆP

 

 
   

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): …………………..

Ngày cấp: ...... /...... /....... Nơi cấp: .................................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại (nếu có): ............................ Fax (nếu có): ..........................................................................

Email (nếu có): ................................... Website (nếu có): ..................................................................

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ....................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: ....................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………..

Ngày cấp: ...... /...... /....... Nơi cấp: .................................

4. Lý do chấm dứt hoạt động:........................

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP/

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên) )(1)


(1) - Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

- Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì ngoài thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm:

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nộp thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở đâu?

Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bằng cách nộp trực tuyến tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:  (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Lưu ý khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh