Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thứ sáu, 31/03/2023, 11:10:08 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Việc hợp tác xã mở thêm các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là nhằm mục đích mở rộng thị trường từ đó là động lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, khi các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động không mang lại hiệu quả, để duy trì nguồn vốn thì có thể chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh này. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và một số lưu ý khi thực hiện hoạt động này. 

Căn cứ pháp lý

Luật hợp tác xã 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ dung một số điều của thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

Hợp tác xã là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Điều 27 Luật Hợp tác xã 2012 quy định như sau:

- Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm phục vụ cho hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phụ lục I-11 (Ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT)

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

…… ngày …… tháng …… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:.......................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợptác xã (1)(chỉ kê khai nếu không có mã s hợp tác xã/mã sthuế): …………… Ngày cấp: ……./…./…. Nơi cấp:...................................................................

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa):.........................................................................................................

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinhdoanh (trường hợp không có mã s chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinhdoanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):

.....................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................

Điện thoại (nếu có):…………………………………… Fax (nếu có):................

Email (nếu có):………………… Website (nếu có):

3. Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:..............................................................................................

Địa chỉ chi nhánh:.........................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:.................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):................................................................

Ngày cấp: ……/…../….. Nơi cấp:..................................................................

4. Lý do chấm dứt hoạt động:....................................................................

.....................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên và đóng du) (2) 

 

 

(1) Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

(2) - Trường hợpchấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.

- Trường hợp chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã