Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Thứ năm, 30/03/2023, 16:04:47 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp được Nhà nước định hướng phát triển nhằm phát huy mọi tiềm năng của các cá nhân trong xã hội, góp phần vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ. Trong quá trình hoạt động, bắt nguồn từ một số lý do khác nhau như chủ doanh nghiệp tư nhân bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân chết… dẫn đến chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thay đổi. Khi có sự thay đổi về chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân và một số lưu ý khi thực hiện hoạt động này.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra khái niệm doanh nghiệp tư nhân như sau: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Từ khái niệm trên có thể đưa ra một số đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân như sau:

- Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Bởi doanh nghiệp tứ nhân không có sự độc lập về tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân,

- Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn với mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động. Xuất phát từ nguyên nhân tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ doanh nghiệp không độc lập với nhau nên chủ doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã đăng ký mà phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trong trường hợp phần vốn đã đăng ký không đủ.

- Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ bởi vậy cá nhân đó có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.

- Thứ tư, vấn đề phân chia lợi nhuận không đặt ra bới doanh nghiệp tư nhân bởi doanh nghiệp do một cách nhân làm chủ và cá nhân này được hưởng toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên đi kèm với điều này thì cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có nghĩa vụ phải gánh chịu mọi rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Thứ năm, về cơ chế huy động vốn: Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Khi có nhu cầu tăng vốn, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể lấy những tài sản khác của mình để đầu tư, hoặc nhân danh cá nhân mình huy động vốn cho doanh nghiệp bằng cách vay vốn của tổ chức, cá nhân khác. 

Các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Bán doanh nghiệp tư nhân

Khoản 1 Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác.”

Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Và người mua doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định.

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, bởi vậy khi có nhu cầu chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tặng cho doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân khác.

Chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Khoản 2 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế.

Theo đó, khi xảy ra 1 trong 3 trường hợp trên dẫn đến thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định.

Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
   
 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 
   

Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

……, ngày……tháng……năm……

 

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân

 

Chủ doanh nghiệp chết

 

Bán doanh nghiệp tư nhân

 

 

1. Người tặng cho/Người chết/Người bán

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................................. Giới tính: ....................................................................................................

Sinh ngày: ...... /...... /......... Dân tộc: .................  Quốc tịch: ...........................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:        

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………...

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Địa chỉ liên lạc (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết không cần kê khai nội dung này):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại (nếu có): ......................... Email (nếu có): ....................................................................

2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................................. Giới tính: ....................................................................................................

Sinh ngày: ...... /...... /......... Dân tộc: .................  Quốc tịch: ...........................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:        

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………...

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại (nếu có): ...................... Email (nếu có): ..................................................................

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/

NGƯỜI THỪA KẾ/NGƯỜI MUA

(Ký và ghi họ tên) (1) 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (2)

(Ký và ghi họ tên)

 


(1) Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua ký trực tiếp vào phần này.

(2) Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do thừa kế. Trong các trường hợp tặng cho, bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

1, 2 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Hồ sơ thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người mua, người được tặng cho, người thừa kế phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết; (Phụ lục ii-3 ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/NĐ-CP)

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;

- Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

Nộp thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân ở đâu?