Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thứ sáu, 31/03/2023, 09:57:59 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp được Nhà nước định hướng phát triển nhằm phát huy mọi tiềm năng của các cá nhân trong xã hội, góp phần vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước. Để đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân, khi chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu cho thuê doanh nghiệp tư nhân cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra khái niệm doanh nghiệp tư nhân như sau: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Từ khái niệm trên có thể đưa ra một số đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân như sau:

- Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Bởi doanh nghiệp tứ nhân không có sự độc lập về tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân,

- Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn với mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động. Xuất phát từ nguyên nhân tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ doanh nghiệp không độc lập với nhau nên chủ doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã đăng ký mà phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trong trường hợp phần vốn đã đăng ký không đủ.

- Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ bởi vậy cá nhân đó có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.

- Thứ tư, vấn đề phân chia lợi nhuận không đặt ra bới doanh nghiệp tư nhân bởi doanh nghiệp do một cách nhân làm chủ và cá nhân này được hưởng toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên đi kèm với điều này thì cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có nghĩa vụ phải gánh chịu mọi rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Thứ năm, về cơ chế huy động vốn:  Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể lấy những tài sản khác của mình để đầu tư, hoặc nhân danh cá nhân mình huy động vốn cho doanh nghiệp bằng cách vay vốn của tổ chức, cá nhân khác. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp tư nhân không?

Cắn cứ theo quy định tại Điều 191 Luật Doanh nghiệp 2020: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực.”

Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
   
 

TÊN DOANH NGHIỆP

 
   

 

Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

……, ngày……tháng……năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................................. Giới tính: ....................................................................................................

Sinh ngày: ...... /...... /......... Dân tộc: .................  Quốc tịch: ...........................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:        

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………...

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại (nếu có): ............................. Email (nếu có): ........................................................................

2. Người thuê doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................................. Giới tính: ....................................................................................................

Sinh ngày: ...... /...... /......... Dân tộc: .................  Quốc tịch: ...........................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:        

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………...

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại (nếu có): ............................. Email (nếu có): ........................................................................

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI THUÊ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký và ghi họ tên) (1)

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký và ghi họ tên) (2)

 

 

(1) Người thuê doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

(2) Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

1, 2 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Hồ sơ thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Điều 191 Luật Doanh nghiệp 2020, khi thực hiện cho thuê doanh nghiệp tư nhân thì ngoài thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân, cần phải nộp kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng.

Nộp thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân ở đâu?

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Khi gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể nộp trực tuyến tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: (https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Lưu ý khi thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thời hạn thực hiện thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân?

Căn cứ theo quy định tại Điều 191 Luật Doanh nghiệp 2020 thì  trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế.

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân khi cho thuê

Căn cứ theo quy định tại Điều 191 Luật Doanh nghiệp 2020: Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân được quy định trong hợp đồng cho thuê

Dịch vụ tư vấn cho thuê doanh nghiệp tư nhân của Luật Hoàng Anh

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về cho thuê doanh nghiệp tư nhân, hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin