Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp

Thứ sáu, 31/03/2023, 14:59:57 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp không chỉ có nhu cầu thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước mà hiện nay rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nươc ngoài. Tuy nhiên, khi thực hiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì doanh nghiệp vẫn cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Chi nhánh, văn phòng đại diện là gì?

Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra khái niệm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền thành lập hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài không?

Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: “Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.”

Theo đó, doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở cả trong nước và nước ngoài.

- Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở một cơ sở kinh doanh có thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng; mở rộng tệp khách hàng, mờ rộng sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh.

- Trường hợp Doanh nghiệp muốn thăm dò nghiên cứu thị trường, không kinh doanh tại cơ sở này thì có thể thành lập văn phòng đại diện.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện ở nước ngoài cần phải thông báo đến cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
   

 TÊN DOANH NGHIỆP

 

 
   

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo về việc lập chi nhánh/ văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng Tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ....................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

..........................................................................................

Điện thoại (nếu có): ...................................... Fax (nếu có): ................................................................

Email (nếu có): ............................................. Website (nếu có): ........................................................

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: ....................................................................................................

Ngày cấp: ...... /...... /....... Nơi cấp: .................................

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): ....................................................................................................

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ....................................................................................................

5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................................. Giới tính: ....................................................................................................

Sinh ngày: ...... /...... /......... Dân tộc: .................  Quốc tịch: ...........................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:        

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………...

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Quốc gia: ....................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Quốc gia: ..........................................................................................

Điện thoại (nếu có): ...................................... Email (nếu có): ..........................................................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)(1)

 

(1) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cùa Chính phủ thì hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài bao gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện ở nước ngoài (Phụ lục ii-8 ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương

Lưu ý khi thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài