Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Thứ sáu, 31/03/2023, 14:51:33 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Với mục đích mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, mở rộng tệp khách hàng, nghiên cứu thị trường… thì căn cứ vào mục đích cụ thể mà doanh nghiệp có thể lựa chọn thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Nhằm đảm bảo hoạt động quản lý của nhà nước thì khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh cần thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và một số lưu ý khi thực hiện hoạt động này.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là gì?

Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra khái niệm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

- Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Doanh nghiệp có quyền thành lập hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không?

Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: “Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.”

Theo đó:

- Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở một cơ sở kinh doanh có thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng; cơ sở hoạt động ở các tỉnh thành phố khác với tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty đề mở rộng vốn khách hàng, mờ rộng sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh.

- Trường hợp Doanh nghiệp muốn thăm dò nghiên cứu thị trường, không kinh doanh tại cơ sở này của mình tại các tỉnh thành phố nơi không đặt trụ sở chính thì có thể thành lập văn phòng đại diện.

Điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.”

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu muốn mở một cơ sở kinh doanh chuyên biệt một lĩnh vực, với thủ tục và hoạt động đơn giản, cơ sở hoạt động trong cùng tỉnh/thành phố nơi trụ sở chính của của công ty thì có thể xem xét thành lập địa điểm kinh doanh.

Trong các trường hợp doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điềm kinh doanh cần gửi hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng địa diện/ địa điểm kinh doanh