Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng?

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:03 (GMT+7)

Nhà xưởng là tài sản vật chất có sức chứa và quy mô quản lý lớn (so với cửa hàng), có thể là địa điểm tập trung nhân lực, trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển hàng hóa.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013)

- Bộ luật Dân sự năm 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là gì?

Nhà xưởng là tài sản vật chất có sức chứa và quy mô quản lý lớn (so với cửa hàng), có thể là địa điểm tập trung nhân lực, trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển hàng hóa.

Hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng hiểu là một loại hợp đồng dùng để ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên với nhau, trong đó người sử dụng đất thực hiện việc cho bên còn lại thuê quyền sử dụng đất để là nhà xưởng theo quy định pháp luật đất đai, người thuê sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận được ghi trong bản hợp đồng đó.

Mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng

Mẫu hợp đồng cho thuê đất được quy định tại Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng thường do cá nhân với nhau, giữa doanh nghiệp với nhau hoặc giữa doanh nghiệp với cá nhân tự soạn thảo phù hợp với quy định của pháp luật. Có thể tham khảo mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng dưới đây:

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——–

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG

Hôm nay, ngày ....  tháng …….. năm ……… tại ……………......

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ ĐẤT (Gọi tắt là bên A):

Ông/Bà:…………………………………………………………

Sinh ngày: ……/………/……..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………….

Cấp ngày: …./……../……… tại: ……………………

Thường trú tại: .........................

Điện Thoại: .........................Fax: ………………………Email: ...................

Số tài khoản: ....................

BÊN THUÊ ĐẤT (Gọi tắt là bên B):

Ông/Bà: .....................

Sinh ngày:………./……../………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………………………..

Cấp ngày……./……./……..tại …………………….........

Thường trú tại: ..................................................................

Đại diện cho (đối với tổ chức):…......................................

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: .........................Fax:……………………Email: ...............................

Số tài khoản: .................

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng với nội dung sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích đất:...........m2 thuộc chủ quyền của bên A tại ...................

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …… do …… cấp ngày …tháng …… năm …

Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………..

1.2. Mục đích thuê đất: dùng để xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê đất là ………………………………………………………… năm (bằng chữ: …………………………………………………)

Được tính từ ngày ……… tháng ……… năm …….. đến ngày … tháng năm ……….

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận

thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê đất; Bên B được nhận lại toàn bộ vật liệu do mình mua sắm và xây dựng trên đất (những vật liệu này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3. GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá thuê đất là: …………………………………….VNĐ/m2(ha)/năm(tháng), (bằng chữ: ……………………………………………………………………đồng).

Bên B sẽ trả trước cho Bên A ……………………………………………. năm (tháng) tiền thuê nhà là: VNĐ (bằng chữ: ...........đồng)

Sau thời hạn ………………………………… năm(tháng), tiền thuê đất sẽ được thanh toán …………………………………… năm(tháng) một lần vào ngày…………………………. mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Phương thức thanh toán:........................

Điều 4. NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

4.1. Nghĩa vụ bên A:

- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

- Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

- Bên A bàn giao toàn bộ các tài sản trên đất (nếu có) thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.2. Nghĩa vụ của Bên B:

- Sử dụng đất đúng mục đích thuê, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất, khi cần sửa chữa cải tạo đất theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

- Thanh toán tiền thuê đất đúng thời hạn và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này cho Bên A.

- Có trách nhiệm về tài sản trên đất của bên A (nếu có)

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất của Bên A theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

Điều 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân…………………………………………………………….

Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Điều 6: CAM KẾT CHUNG

6.1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng.

6.2. Bên A và Bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. Nghĩa vụ của Bên A là quyền của bên B và ngược lại.

6.3. Trường hợp một trong hai Bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì Bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

6.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.…  , ngày… tháng… năm……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư