Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Thứ năm, 23/03/2023, 13:39:27 (GMT+7)

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài đầy đủ, chính xác

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Căn cứ pháp lý

  • Bộ Luật Lao động năm 2019;
  • Nghị định 152/2020/NĐ-CP năm 2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá  nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài là việc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan, tổ chức mình.

Khi nào phải báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Nghị định 152/2020/NĐ-CP  quy định về báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

“1. Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.”

Như vậy, thời gian nộp báo cáo như sau:

Thời gian nộp báo cáo:

+ Báo cáo 6 tháng: Mốc thời gian tổng hợp số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo.

Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/6 đến ngày 04/7.

+ Báo cáo năm: Mốc thời gian tổng hợp số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.

Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12 đến ngày 04/01 năm sau.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài: Mẫu số 07/PLI như sau:

Mẫu số 07/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …………….

..………, ngày …. tháng …. năm …….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

(Tính từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng... năm...)

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người đại diện của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài của ………… như sau:

1. Thông tin về nhà thầu (nếu có) gồm: tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu.

2. Số liệu về người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức (có bảng tổng hợp số liệu kèm theo).

3. Đánh giá, kiến nghị (nếu có).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BẢNG TỔNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Kèm theo Báo cáo số... ngày... tháng... năm... của (tên doanh nghiệp/tổ chức)

Đơn vị tính: người

Số TT

Quốc tịch

Phát sinh trong 6 tháng/năm

Vị trí công việc

Giấy phép lao động

Chưa được cấp/cấp lại/gia hạn /xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ

Thu hồi GPLĐ

Làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức

Tổng số

Trong đó: LĐNN làm việc dưới 1 năm

Nhà quản lý

Giám đốc điều hành

Chuyên gia

Lao động kỹ thuật

Cấp GPLĐ

Cấp lại GPLĐ

Gia hạn GPLĐ

Không thuộc diện cấp GPLĐ

Số lượng

Lương bình quân (VNĐ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố....;
- Lưu: …….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*) (3) = (6) + (7) + (8) + (9) = (10) + (11) + (12) + (13).

(**) Cột (16) Thống kê người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức chia theo: doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp ngoài nhà nước; tổ chức.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài ở đâu?

Tổ chức, doanh nghiệp nộp báo cáo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo hình thức trực tuyến qua địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Báo cáo gửi trực tuyến bao gồm các thông tin chung, bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin *.pdf) và bản mềm (tập tin Word hoặc Excel) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

Lưu ý khi báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

1. Xử phạt khi không báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Đối với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung hoặc báo cáo không đúng thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định thì doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Điều 32 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022).

2. Thời hạn gửi báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Cần chú ý thời hạn nộp báo cáo để tránh trường hợp nộp chậm báo cáo. Sau thời gian quy định nộp báo cáo nêu ở trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tiếp nhận báo cáo do tổ chức, doanh nghiệp nộp; đồng thời tổng hợp làm cơ sở để xác nhận tình hình chấp hành các quy định pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan để không vi phạm theo Điều 32 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dịch vụ làm báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Trường hợp không thể tự mình soạn thảo báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, không có thời gian thực hiện, chưa nắm rõ quy định pháp luật về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, trực tiếp tiến hành thủ tục sẽ cung cấp dịch vụ báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài tốt nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư