Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu đăng ký chuẩn bị nguồn lao động

Thứ năm, 23/03/2023, 11:21:01 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu đăng ký chuẩn bị nguồn lao động

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong bối cảnh hổi nhập kinh tế thế giới, việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ngày càng có xu hướng gia tăng.  Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng qua các hình thức như: Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp để thực hiện thỏa thuận quốc tế; Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài. Việc lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hướng lao động có kỹ thuật cao, đến các thị trường có thu nhập cao, nền công nghệ tiên tiến sẽ lực lượng lao động của chúng ta sẽ tiếp cận được công nghệ, kỹ thuật của các nước tiên tiến, học hỏi, nâng cao trình độ, sau đó về hòa nhập với lực lượng lao động trong nước, góp phần thực hiện tiến trình công nghệ hóa, hiện đại hóa. Bởi vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, quá trình đưa người Việt nam đi làm việc ở nước ngoài cần tuân thủ một số quy định nhất định. Theo đó, chuẩn bị nguồn lao động là một trong các nội dung quan trọng trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về một số quy định liên quan đến chuẩn bị nguồn lao động, mẫu đăng ký chuẩn bị nguồn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020;

Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Chuẩn bị nguồn lao động là gì?

Khoản 1 Điều 18 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định: “Doanh nghiệp dịch vụ chuẩn bị nguồn lao động trước khi đăng ký hợp đồng cung ứng lao động khi có yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động hoặc theo thỏa thuận hợp tác với bên nước ngoài tiếp nhận lao động và chỉ được thực hiện sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận.”

Chuẩn bị nguồn lao động là việc doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) chuẩn bị một số lượng người lao động khi đăng ký hợp đồng lao động do có yêu cầu của bên tiếp nhận lao động. Theo đó, để có thể giao kết hợp đồng cung ứng người lao động, doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có chuẩn bị một số lượng người lao động phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn của bên tiếp nhận người lao động và phải đảm bảo số lượng, chất lượng người lao động cho đến thời điểm thực tế cung ứng người lao động cho người sử dụng lao động.

Mẫu văn bản về việc chuẩn bị người lao động

(Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH)

Tên doanh nghiệp
Số: .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

........., ngày ... tháng ... năm ...

 

VĂN BẢN CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….

- Tên giao dịch: ………………………………………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:……………………… ……………………………………………

- Điện thoại: ……………..Email:…………; Địa chỉ trang thông tin điện tử:……...........

- Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số …… ngày……..

- Người đại diện theo pháp luật………………………………………………………….

2. Doanh nghiệp đề nghị chuẩn bị nguồn lao động theo yêu cầu/thỏa thuận với bên nước ngoài tiếp nhận lao động (tổ chức dịch vụ việc làm/người sử dụng lao động ở nước ngoài):……………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………….. Fax:………..Email:……………………………………

- Người đại diện ………………………………………………………………………

- Chức vụ:……………………… …………………………………………………….

3. Việc làm dự kiến ở nước ngoài

- Nơi làm việc: (tên nhà máy, công trường,… tại nước ……)……………………….

- Ngành, nghề, công việc:……………………………………………………………

- Tiền lương, tiền công:….. …………………………………………………………

- Thời hạn hợp đồng lao động:………………………………………………………

4. Nội dung chuẩn bị nguồn lao động

- Số lượng lao động:………………Trong đó…… nam và ….. nữ

- Phương thức chuẩn bị nguồn (sơ tuyển, trực tiếp/liên kết bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ,…): ………………………………………………………………………………

- Địa điểm chuẩn bị nguồn (tên các tỉnh/thành phố):……………………………………...................

…………………………………………………………………………………………

- Thời gian chuẩn bị nguồn:……………………………………………………………..

- Phí bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ (nếu có:……………………………………..

5.

Thời gian dự kiến tuyển chọn lao động:…………………………………………………..

6. Hồ sơ gửi kèm theo:

…………………………………………………………………………………………...….

………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động