Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu đơn cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

Thứ năm, 27/04/2023, 11:44:02 (GMT+7)

Mẫu đơn cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú đầy đủ, chính xác nhất

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Căn cứ pháp lý

- Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 - Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành;

- Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc Bộ Ngoại Giao.

Đơn cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú là gì?

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

Đơn cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú là mẫu đơn do người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam soạn thảo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú.

Điều kiện người nước ngoài được cấp thẻ thường trú?

Điều 40 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây để được xét cấp thẻ thường trú tại Việt Nam:

- Người nước ngoài quy định tại Điều 39 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019) sau đây sẽ được xét cấp thẻ thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam

+ Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.

+ Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam (phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị).

+ Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh (đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên)

+ Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

Cụ thể, người nước ngoài đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên được xác định trên cơ sở dấu kiểm chứng nhập cảnh, dấu kiểm chứng xuất cảnh được cấp tại cửa khẩu có tổng thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 03 năm trở lên trong 04 năm gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp thẻ thường trú.

Mẫu đơn cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

Mẫu đơn cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú là mẫu NA13 được quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về mẫu giấy tờ lên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể:

Mẫu (Form)NA13
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ (1)

APPLICATION FORM FOR PERMANENT RESIDENT CARD

RENEWAL/ REISSUANCE

(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
(For permanent residence foreigners in Viet Nam)

1- Họ tên (chữ in hoa): .....................................................................................................

Full name (in Capital letters)

Họ tên khác (nếu có)........................................................................................................

Other names (if any)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: .....................................................................................................................

Place of birth

5- Quốc tịch gốc:....................................... 6- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

Nationality at birth                                             Current nationality

7- Nghề nghiệp: ..............................................................................................................

Occupation

8 - Nơi làm việc (tên cơ quan/ tổ chức).............................................................................

Employer (Name of organisation)

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Business address

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email....................................................

9- Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:

Permanent residential address

Số nhà: …………………..Đường/ phố/ thôn ………………..Phường/ xã ..............................

House number                   Street/ road/village                      Ward/ commune

quận/ huyện ………………………thành phố/ tỉnh ................................................................

District                                              City/ Province

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ...................................................

10- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ................................................................

Passport or International Travel Document number

Cơ quan cấp: ....................................................... có giá trị đến ngày: ……/ ……/…………

Issuing authority:                                                     Expiry date (Day, Month, Year)

11 - Thẻ thường trú số: ....................................................................................................

Permanent resident card number

Cơ quan cấp: ……………………………………..ngày cấp:...................................................

Issuing authority                                                  Issuing date (Day, Month, Year)

12- Thân nhân Family members

Quan hệ (3) Relationship

Họ tên
Full name

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

Quốc tịch 

Nationality

Nghề nghiệp 

Occupation

Chỗ ở hiện nay
Current residential address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Nội dung đề nghị:

Requests:

+ Đổi thẻ thường trú o

To renew the Permanent Resident Card

+ Cấp lại thẻ thường trú o

To reissue the Permanent Resident Card

- Lý do (4) .......................................................................................................................

Reason

.......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

Xác nhận của Công an phường, xã nơi
người nước ngoài thường trú (5)

Certified by the Ward/Commune Public Security
where the applicant is residing permanently
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at………date (Day, Month, Year)
Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
The applicant ’s signature and full name

 

Ghi chú/ Notes:

(1) Mỗi người khai 01 bản, nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú.

Submit in person one completed form at the Immigration Office of Province / Central City Public Security where the applicant is residing permanently.

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời).

Enclose 02 recently taken photos in 2x3cm size with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form, the other separate).

(3) Ghi rõ bố, mẹ, vợ, chồng, con.

State clearly the information about parents, spouse and children.

(4) Ghi rõ lý do bị mất/ bị hỏng/ thay đổi nội dung ghi trong thẻ.

Specify the reason whether it is loss, damage, modification of details on the Card.

(5) Trưởng Công an phường, xã xác nhận các điểm khai ghi tại Mục 1, 2, 3, 9, 12

Points 1, 2, 3, 9, 12 are certified by the Chief of the Ward/ Commune Public Security

Tài liệu, giấy tờ nộp kèm đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

Ngoài tờ khai đề nghị cấp đổi thẻ thường trú, khi đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cần phải nộp thêm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

- Trường hợp thẻ thường trú hết hạn, nộp kèm:

+ Thẻ thường trú cũ;

+ Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch.

+ 02 ảnh chân dung mới chụp, cỡ 2x3 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

- Trường hợp thẻ thường trú bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong thẻ, nộp kèm:

+ Thẻ thường trú cũ, trường hợp thẻ thường trú bị mất phải có đơn báo mất;

+ Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch;

+ Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi ghi trong thẻ thường trú.

+ 02 ảnh chân dung mới chụp, cỡ 2x3 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

Trình tự đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, thu phí, in và trả giấy biên nhận.

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

Bước 3: Nhận kết quả:

Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu phí cho cán bộ trả kết quả, và kí nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).

Nộp đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú ở đâu?

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú nộp tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh/ thành phố.

Trường hợp người có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựn và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nhà khoa học, chuyên gia thì nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh:

  • Hà Nội: số 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nộp hồ sơ ở TP HCM: số 333-337 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
  • Nộp hồ sơ tại Đà Nẵng: số 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng.

Một số lưu ý khi soạn thảo đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

1. Lưu ý khi điền mẫu đơn

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú phải sử dụng đúng mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA. Các thông tin điền cần chính xác, tránh sai sót hay tẩy xóa, điền 01 màu mực và đọc kỹ các nội dung ghi chú tại mẫu đơn.

2. Thời hạn của thẻ thường trú là bao lâu?

Thẻ thường trú do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Định kỳ 10 năm một lần, người nước ngoài thường trú phải đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú để cấp đổi thẻ.

3. Chi phí cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

Lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú là 100 USD/thẻ. Ngoài ra còn có các chi phí phát sinh khác như chuẩn bị hồ sơ, sử dụng dịch vụ. 

Chi phí khi sử dụng dịch vụ cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú còn tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Hãy LIÊN HỆ NGAY với Luật Hoàng Anh để nhận báo giá với Chi Phí Thấp Nhất nhé.

Dịch vụ cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Trường hợp bạn muốn cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài nhưng không biết soạn thảo đơn, hồ sơ, không nắm rõ trình tự cấp đổi, hãy Liên Hệ Ngay với chúng tôi để được Tư Vấn Miễn Phí và được cung cấp dịch vụ trọn gói hiệu quả và Tiết Kiệm Chi Phí nhất.

Các Luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư