Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Thứ sáu, 04/08/2023, 14:16:20 (GMT+7)

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đầy đủ, chính xác nhất

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Đăng ký hành nghề kiểm toán phải đảm bảo điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có nội dung gì? Hãy Gọi Ngay để được Luật Sư tư vấn Miễn Phí hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật kiểm toán độc lập 2011;
  • Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
  • Thông tư  202/2012/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.

Đăng ký hành nghề kiểm toán là gì?

Đăng ký hành nghề kiểm toán là thủ tục người hành nghề kiểm toán khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật tiến hành đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

- Họ và tên, năm sinh, quê quán hoặc quốc tịch, ảnh của người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

- Số và ngày cấp chứng chỉ kiểm toán viên;

- Tên doanh nghiệp kiểm toán nơi kiểm toán viên đăng ký hành nghề;

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán là mẫu văn bản người đăng ký soạn thảo để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán là biểu mẫu quy định tại phụ lục 01/ĐKHN ban hành kèm theo thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán. Cụ thể:

Phụ lục số 01/ĐKHN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Ảnh 3x4

(Đóng dấu giáp lai)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

                         Kính gửi:  Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)

1. Họ và tên (Chữ in hoa)........................................................... Nam/Nữ…...…

2. Năm sinh..............................Quê quán/Quốc tịch:...........................................

3. Giấy CMND/Hộ chiếu số......................cấp ngày......./........./..........tại..............

4. Chứng chỉ KTV số...............................… cấp ngày......../……../………...........

5. Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ........................................................................

(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

6. Nơi ở hiện nay:...................................................................................................

7. Số điện thoại:………………………email……………………………………

8. Quá trình làm việc (Kê khai liên tục quá trình làm việc kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học cho đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hành nghề):

Quá trình làm việc    từ......đến .......

Chức danh, công việc

Tên đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Số giờ cập nhật kiến thức theo quy định của kiểm toán viên thuộc đối tượng phải cập nhật kiến thức (Nếu không thuộc đối tượng phải cập nhật kiến thức thì gạch chéo) (kèm theo tài liệu chứng minh về số giờ cập nhật kiến thức tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức):

STT

Tên chuyên đề/môn CNKT

Thời gian CNKT

Số giờ CNKT

Cơ sở  CNKT

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

x

 

x

 

Ví dụ: Thời gian đăng ký để bắt đầu hành nghề kiểm toán từ năm X2 thì số giờ cập nhật kiến thức kê khai và tính là từ 16/8/X0 đến 15/8/X1.

Trong đó:

- Số giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam là……. giờ

- Số giờ cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp là……. giờ

10. Thời gian thực tế làm kiểm toán của kiểm toán viên thuộc đối tượng phải bảo đảm điều kiện về thời gian thực tế làm kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh):

Từ tháng…/…

đến tháng…/…

Tên doanh nghiệp kiểm toán nơi làm việc

Công việc cụ thể khi tham gia kiểm toán

Số tháng thực tế làm kiểm toán toàn thời gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

x

x

 

11. Các hình thức đã bị xử lý kỷ luật trong hoạt động kiểm toán độc lập (ghi rõ hình thức bị xử lý kỷ luật, số Quyết định kỷ luật và cơ quan ra Quyết định xử lý kỷ luật, nếu không có thì gạch chéo)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

12. Hiện nay, cá nhân tôi còn tham gia làm đại diện theo pháp luật, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các chức danh, công việc khác, cụ thể (Nếu không có thì gạch chéo):

Các chức danh (công việc)

Thời gian làm việc

Tên đơn vị nơi làm  việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chú ý: Ghi cụ thể các chức danh (công việc), thời gian làm việc, tên các đơn vị nơi kiểm toán viên hành nghề làm việc ngoài doanh nghiệp kiểm toán)

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho tôi để tôi hành nghề kiểm toán tại Công ty kiểm toán (tên doanh nghiệp kiểm toán)………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết:                                        

- Không thuộc đối tượng không được đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại Điều 16 Luật kiểm toán độc lập.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của những nội dung kê khai trên đây và các tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này.

                                                                                                Ngày...... tháng...... năm..........

         Xác nhận của người đại diện                                          Người làm đơn

theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán                      (Ký, ghi rõ họ tên)

        (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)                                                                  

Tài liệu nộp kèm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngoài đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu quy định, người đăng ký hành nghề nộp kèm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

- Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán.

- Giấy xác nhận về thời gian thực tế làm kiểm toán hoặc tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm kiểm toán hoặc Bản giải trình kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm kiểm toán.

- Bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Bản sao Chứng chỉ kiểm toán viên.

- Hai ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước doanh nghiệp kiểm toán.

- Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.

- Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức của kiểm toán viên tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán là Bộ Tài Chính (Vụ chế độ kế toán và kiểm toán)

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Bước 1: Nộp hồ sơ

Kiểm toán viên phải lập 01 bộ hồ sơ gửi đến tại trụ sở Bộ Tài chính hoặc qua đường bưu điện hoặc có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua doanh nghiệp kiểm toán.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán có trách nhiệm xem xét, rà soát hồ sơ bảo đảm các kiểm toán viên đủ điều kiện đăng ký hành nghề tại tổ chức mình và ký xác nhận trên Đơn đăng ký hành nghề của từng kiểm toán viên.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

Trường hợp cần làm rõ các thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề, Bộ Tài chính có quyền yêu cầu kiểm toán viên hoặc doanh nghiệp kiểm toán giải trình hoặc cung cấp tài liệu (sổ bảo hiểm xã hội, tài liệu khác) phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh quá trình làm việc và các thông tin khác trong hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán. Trường hợp kiểm toán viên không bổ sung tài liệu giải trình hoặc tài liệu giải trình không chứng minh đầy đủ các thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề là xác thực, Bộ Tài chính có quyền từ chối đăng ký hành nghề kiểm toán. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận và công khai danh sách trên trang điện tử Bộ Tài chính.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ điều kiện, Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định.

Một số lưu ý khi soạn đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán

1. Soạn thảo đơn đề nghị

Nội dung đơn đề nghị phải đảm bảo đầy đủ, xác thực các thông tin. Cần ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố; Ghi cụ thể các chức danh (công việc), thời gian làm việc, tên các đơn vị nơi kiểm toán viên hành nghề làm việc ngoài doanh nghiệp kiểm toán.

2. Tài liệu nộp kèm hồ sơ

Các văn bằng, chứng chỉ nếu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt đã được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán. Doanh nghiệp kiểm toán và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xác nhận thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề của kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực của thông tin đã xác nhận.

3. Thời hạn giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

4. Lệ phí giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 271/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu là 1.200.000 đồng/lần thẩm định; cấp lại là 800.000 đồng/lần thẩm định.. Ngoài ra, còn có thể phát sinh các chi phí khác như phí thuê dịch vụ, hồ sơ,......

5. Xử phạt khi không đăng ký hành nghề kiểm toán

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, người hành nghề dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm.

Dịch vụ đăng ký hành nghề kiểm toán

Trường hợp không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ quy định pháp luật về đăng ký hành nghề kiểm toán, bạn hãy Liên Hệ Ngay với Luật Hoàng Anh để được Tư VấnCung Cấp Dịch Vụ.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trước pháp luật.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư