Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Thứ sáu, 04/08/2023, 10:32:08 (GMT+7)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đầy đủ, chính xác nhất

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là loại giấy phép quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh gửi đơn đề nghị cấp phép đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán có nội dung như thế nào? Hãy Gọi Ngay để được luật sư Tư Vấn Miễn Phí hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật kiểm toán độc lập 2011;
  • Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán là quá trình đánh giá độ tin cậy của thông tin tài chính do một tổ chức cung cấp. Kiểm toán giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác của báo cáo tài chính, tăng niềm của các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, đối tác.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là loại giấy phép cấp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là mẫu văn bản doanh nghiệp, tổ chức soạn thảo để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là biểu mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Cụ thể:

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

(Kèm theo Thông tư sổ 203/2012/TT-BTC ngày 19 thảng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....

ngày... tháng... năm 20...

 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: {ghi bằng chữ in hoa)

Tên doanh nghiệp viết tắt {nếu có): ........................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số..........do ........(tên cơ quan cấp)....... cấp ngày....... tháng.......năm.......t ạ i ...........................................................

4. Vốn điều lệ :...................................................... , trong đó vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề l à .......................... , chiếm ........ % vốn điều lệ.

5. Điện thoại: .....................................................F a x :.................................................

 6. Website (nếu c ó ) ...............................E-m ail:........................................................

7. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên ...........................................................

Giới tín h :.............................................. Chức vụ

Quốc tịc h ......................Sinh ngày:............/......../........

Giấy CMND/HỘ chiếu s ố :...................cấp ngày:........... /..../..................tạ i................ Nơi đăng ký hộ khâu thường trú :..................................................................................... Điện th o ại:................................................ Email:............................................................

Nơi ở hiện nay:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán s ố :...................cấp ngày........

8. Giám đốc (Tổng Giám đốc) (Nếu không đồng thời là người đại diện theo pháp luật): Họ và tê n ..........................................................

Giới tín h :.............................................. Quốc tịch ......................Sinh ngày:............/......../........

Giấy CMND/HỘ chiếu s ố :...................cấp ngày:............/..../..................tạ i................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................... Điện thoại: ...............................................Email:...............................................................

Nơi ở hiện nay:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số :...................cấp ngày........

Phần 2. Thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp đề nghị được kinh doanh dịch vụ kiếm toán

1. Chi nhánh 1:

- Tên chi nhánh

- Địa chỉ chi nhánh :

Điện thoại: .................................................................Fax: .............................................. - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số..........do ........(tên cơ quan cấp).......cấp ngày........ tháng......năm........tạ i ...........................................................

- Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên ...........................................................Giới tín h :.............................................. Quốc tịch ......................Sinh ngày:............/......../........

Giấy CMND/HỘ chiếu số :...................cấp ngày:............/..../..................tạ i................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..................................................................................... Điện thoại: ................................................ Email:............................................................ Nơi ở hiện nay:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số :...................cấp ngày........

2 2. Chi nhánh 2:

Phần II. Nội dung đề nghị và hồ kèm theo

1. (Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật kiếm toán độc lập và Nghị đinh số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

2. Hồ sơ kèm theo gồm có: ................................................................................

Phần III. Doanh nghiệp cam kết (Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp cua nhũng nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này .

2. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kiêm toán độc lập.

 

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu)

 

 

Tài liệu nộp kèm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Ngoài đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; cần nộp kèm theo các tài liệu sau đây:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;

- Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;

- Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán là Bộ Tài Chính (Vụ chế độ kế toán và kiểm toán)

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính hoặc qua đường bưu điện hoặc có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán giải trình.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận và công khai danh sách trên trang điện tử Bộ Tài chính.

Một số lưu ý khi soạn thảo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Nội dung đơn đề nghị

Đơn đề nghị phải đảm bảo đầy đủ nội dung, thông tin theo mẫu nêu trên, ngoài ra cần lưu ý các thông tin tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, địa chỉ kê khai trong đơn phải phù hợp với tên, địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh

2. Thời hạn phải xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán (được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) mà doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

3. Lệ phí giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Lệ phí nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là 4.000.000 VNĐ. Ngoài ra, còn có thể phát sinh các chi phí khác như phí thuê dịch vụ, hồ sơ,......

Xử phạt khi kinh doanh dịch vụ kiểm toán không có giấy phép

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, hành vi cung cấp dịch vụ kiểm toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được và bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng (nếu thời điểm phát hiện hành vi vi phạm doanh nghiệp đó đang là doanh nghiệp kiểm toán).

Dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Trường hợp không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ quy định pháp luật về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bạn hãy Liên Hệ Ngay với Luật Hoàng Anh để được Tư VấnCung Cấp Dịch Vụ.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, sẽ thay mặt bạn 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư