Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Thứ sáu, 04/08/2023, 10:02:06 (GMT+7)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là loại giấy phép cấp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Kiểm toán là một loại hình dịch vụ đặc biệt. Doanh nghiệp kiểm toán phải có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật. Trong đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là loại giấy phép quan trọng. Hãy Gọi Ngay để được luật sư Tư Vấn Miễn Phí hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật kiểm toán độc lập 2011;
  • Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán là quá trình đánh giá độ tin cậy của thông tin tài chính do một tổ chức cung cấp. Kiểm toán giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác của báo cáo tài chính, tăng niềm của các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, đối tác.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là loại giấy phép cấp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Các loại doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Do đó, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán sẽ đáp ứng những điều kiện nhất định để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Cụ thể:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;

- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

- Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

- Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

Đối với công ty hợp danh

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

Đối với doanh nghiệp tư nhân

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

Đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

- Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

- Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm có:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;

- Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;

- Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán là Bộ Tài Chính (Vụ chế độ kế toán và kiểm toán)

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính hoặc qua đường bưu điện hoặc có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán giải trình.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận và công khai danh sách trên trang điện tử Bộ Tài chính.

Một số lưu ý khi xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Lưu ý về điều kiều kinh doanh

- Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi.

- Doanh nghiệp kiểm toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kiểm toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam.

2. Thời hạn phải xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán (được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) mà doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

3. Có được cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Có. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được cấp lại hoặc điều chỉnh trong các trường hợp sau đây: có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bị mất hoặc bị hư hỏng; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu.

4. Lệ phí giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Lệ phí nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là 4.000.000 VNĐ. Ngoài ra, còn có thể phát sinh các chi phí khác như phí thuê dịch vụ, hồ sơ,......

Xử phạt khi kinh doanh dịch vụ kiểm toán không có giấy phép

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, hành vi cung cấp dịch vụ kiểm toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được và bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng (nếu thời điểm phát hiện hành vi vi phạm doanh nghiệp đó đang là doanh nghiệp kiểm toán).

Dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Trường hợp không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ quy định pháp luật về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bạn hãy Liên Hệ Ngay với Luật Hoàng Anh để được Tư VấnCung Cấp Dịch Vụ.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trước pháp luật.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư