Trường hợp nào tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Thứ ba, 08/08/2023, 16:00:57 (GMT+7)

Tạm ngừng dịch vụ kiểm toán là việc doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Có nhiều nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Đó bao gồm những trường hợp nào? Hãy Gọi Ngay để được Tư Vấn Miễn Phí hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý cần thiết thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

  • Luật kiểm toán độc lập 2011;
  • Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
  • Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ kiểm tra số liệu của doanh nghiệp. Bản chất là hoạt động kiểm toán độc lập. Theo đó, kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Tạm ngừng dịch vụ kiểm toán là việc doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

Chất dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán hiểu là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Quy định về tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Theo Điều 33 Luật Kiểm toán độc lập 2011 và Điều 14 Thông tư 203/2012/TT-BTC quy định về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán, tùy thuộc vào nhu cầu, doanh nghiệp kiểm toán, nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có thể tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Bước 1: Gửi thông báo tạm ngừng

Doanh nghiệp kiểm toán muốn tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán đến Bộ Tài chính ít nhất 15 ngày trước ngày dự định tạm ngừng kinh doanh.

Bước 2: Bộ tài chính tiếp nhận thông báo và công khai trên trang thông tin điện tử

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán nhưng thời hạn tạm ngừng không quá 12 tháng liên tục.

Khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính chậm nhất là 10 ngày trước ngày hoạt động trở lại.

Hệ quả khi tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán

- Doanh nghiệp kiểm toán tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng phải tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

- Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà chưa hoàn thành hợp đồng kiểm toán đã ký với khách hàng thì phải thỏa thuận với khách hàng về việc thực hiện hợp đồng đó.

Quy định về chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Các trường hợp chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong các trường hợp sau đây:

- Tự chấm dứt;

- Bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Giám đốc doanh nghiệp tư nhân chết;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong các trường hợp sau đây:

- Theo quyết định của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đã thành lập chi nhánh;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

-Theo quyết định của doanh nghiệp kiểm toán đã thành lập chi nhánh;

- Doanh nghiệp kiểm toán đã thành lập chi nhánh chấm dứt hoạt động;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kiểm toán có các quyền, thực hiện nghĩa vụ của chi nhánh và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Trình tự, thủ tục chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp kiểm toán dự định chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán đến Bộ Tài chính. Hồ sơ đề nghị chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm:

- Đơn đề nghị chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán, trong đó nêu rõ:

+ Thời gian bắt đầu chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán, lý do chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

+ Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan.

- Báo cáo về các hợp đồng kiểm toán và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác chưa hoàn thành;

- Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan;

- Phương án và biện pháp xử lý đối với các hợp đồng kiểm toán và các dịch vụ khác chưa hoàn thành (nếu có).

Doanh nghiệp kiểm toán có trách nhiệm thông báo cho khách hàng (đơn vị được kiểm toán) và các bên có liên quan, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán ít nhất 30 ngày trước khi chính thức chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Xử phạt khi hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán trở lại sau khi tạm ngừng mà không thông báo

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán tạm ngừng kinh doanh khi hoạt động trở lại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài chính chậm nhất là 10 ngày trước ngày hoạt động trở lại. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trở lại mà không thông báo sẽ bị xử lý theo điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 41/2018/NĐ-CP như sau:

"Điều 66. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ thông báo, báo cáo của doanh nghiệp kiểm toán

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kiểm toán thực hiện một trong các hành vi sau:

...

g) Không thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính khi hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng kinh doanh kiểm toán;"

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải có thông báo gửi đến Bộ Tài chính theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trở lại thì cũng cần phải gửi thông báo đến Bộ Tài chính trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày trước ngày hoạt động trở lại. Doanh nghiệp hoạt động trở lại không thông báo sẽ bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy theo tính chất mức độ vi phạm.

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Trường hợp không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ quy định pháp luật về tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bạn hãy Liên Hệ Ngay với Luật Hoàng Anh để được Tư VấnCung Cấp Dịch Vụ.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trước pháp luật.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư