Đại hội thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

1.Căn cứ pháp lý

Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó, Đại hội thành viên được quyền quyết định các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của mình. Cụ thể, Điều 80 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017 quy định về Đại hội thành viên như sau:

Điều 80. Đại hội thành viên
1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
2. Đại hội thành viên thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây:
a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, báo cáo công khai tài chính, kế toán, dự kiến phân phối lợi nhuận và xử lý các khoản lỗ nếu có; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
b) Phương hướng hoạt động kinh doanh năm tới;
c) Tăng, giảm vốn điều lệ; mức vốn góp của thành viên;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát;
đ) Thông qua danh sách kết nạp thành viên mới và cho thành viên ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo đề nghị của Hội đồng quản trị; quyết định khai trừ thành viên;
e) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với quỹ tín dụng nhân dân;
g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
h) Những vấn đề khác do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc có ít nhất một phần ba tổng số thành viên đề nghị”

2.Nội dung

Đại hội thành viên bao gồm toàn bộ các thành viên góp vốn thành lập ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã có thể tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên (gọi chung là Đại hội thành viên). Bao gồm các chủ sở hữu tổ chức tín dụng, nên Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Đại hội thành viên thực hiện chức năng là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thông việc thảo luận, giải quyết các vấn đề sau:
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, báo cáo công khai tài chính, kế toán, dự kiến phân phối lợi nhuận và xử lý các khoản lỗ nếu có; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
-Phương hướng hoạt động kinh doanh năm tới. Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các thành viên. Các cá nhân, tổ chức sử dụng tiền của mình để góp vốn thành lập tổ chức tín dụng, họ là chủ sở hữu của tổ chức tín dụng đó. Kinh doanh có lợi nhuận là điều mà các thành viên hướng đến khi góp vốn vào các tổ chức tín dụng, vì vậy, việc kinh doanh của tổ chức chi phối trực tiếp đến quyền lợi của họ. Kinh doanh là cả một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau, theo đó, mỗi cơ quan, phòng ban phụ trách một công đoạn. Phương hướng kinh doanh được xây dựng dựa trên ý tưởng, phương án của nhiều chủ thể hoặc nhóm chủ thể khác nhau. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Đại hội thành viên. Do đó, Đại hội thành viên có quyền thông qua các định hướng phát triển của tổ chức tín dụng đó.
-Tăng, giảm vốn điều lệ; mức vốn góp của thành viên. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên tổ chức tín dụng đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên. Theo đó, vốn điều lệ có thể tăng giảm so với số vốn đã đăng ký ban đầu. Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định mức góp vốn tối đa của một thành viên khi góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng hợp tác xã. Theo đó, dựa vào mức vốn góp tối đa mà pháp luật quy định, Đại hội thành viên được quyền quyết định mức vốn góp cụ thể của từng thành viên.
-Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát. Bổ nhiệm là việc Đại hội thành viên để cử một cá nhân giữ chức danh quản lý, điều hành trong tổ chức tín dụng. Miễn nhiệm là việc Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát tự động xin thôi giữ chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời gian bổ nhiệm. Bãi nhiệm là một chế tài xử phạt, theo đó buộc người giữ chức vụ thôi giữ chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ do hành vi vi phạm pháp luật. Đại hội thành viên bao gồm toàn bộ các chủ sở hữu của tổ chức  tín dụng, có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến việc kinh doanh, hoạt động của tổ chức. Vì vậy, họ có quyền quyết định bầu, niễm nhiệm, bãi nhiệm người đảm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành tổ chức.
-Thông qua danh sách kết nạp thành viên mới và cho thành viên ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo đề nghị của Hội đồng quản trị; quyết định khai trừ thành viên. 
-Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với quỹ tín dụng nhân dân. Đây là các hình thức tổ chức lại và chấm dứt  hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng hợp tác xã. Tổ chức lại tổ chức là tái cấu trúc lại tổ chức, sao cho phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển thông qua các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình công ty. Giải thể là việc ngừng hoạt động của tổ chức tín dụng, giải thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty… Theo yêu cầu của tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành tuyên bố phá sản tổ chức tín dụng.
-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Điều lệ công ty là một bản thỏa thuận giữ các thành viên với nhau về các nguyên tắc thành lập, quản lý, hoạt động, giải thể tổ chức tín dụng, mang tính chất cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo dựa trên những nguyên tắc chung của pháp luật. Thông thường, Điều lệ tổ chức tín dụng do các chủ sở hữu thông qua. Điều lệ mang tính chất ràng buộc không chỉ các thành viên của Đại hội mà còn ràng buộc quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu và các cơ quan, chủ thể khác trong tổ chức tín dụng.
-Những vấn đề khác do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc có ít nhất một phần ba tổng số thành viên đề nghị.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tính chất, mục tiêu hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 27/10/2021

Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng...

Thành lập tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 27/10/2021

Thành viên của ngân hàng hợp tác xã bao gồm tất cả các quỹ tín dụng nhân dân và các pháp nhân góp vốn khác. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm các cá nhân, hộ gia đình và các pháp nhân góp vốn khác

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đứng đầu Hội đồng thành viên, họ thực hiện chức năng điều hành, quản lý các hoạt động của Hội đồng thành viên,

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Báo cáo tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên

Vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào Điều lệ. Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành viên do Đại hội thành viên quyết định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Quyền của thành viên tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, tham dự các cuộc họp thành viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không được trái với quy định của Luật này, Luật hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan.