Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

1.Căn cứ pháp lý

Để quản lý các hoạt động của tổ chức, quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng hợp tác xã phải thành lập Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có quyền quản lý tổ chức, nhân danh các thành viên thực hiện công việc vì lợi ích của tổ chức  tín dụng. Điều 81 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017 quy định về Hội đồng quản trị như sau:

Điều 81. Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định, nhưng không ít hơn 03 thành viên.
3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định và được ghi trong Điều lệ, ít nhất là 02 năm và không quá 05 năm.
4. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành viên pháp nhân. Thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình”

2.Nội dung

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị có toàn quyền nhân danh tổ chức tín dụng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng thành viên. Hội đồng quản trị của các loại hình tổ chức tín dụng không giống nhau. Tùy thuộc vào chức năng, đặc điểm của loại hình tổ chức tín dụng mà cách thức tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị khác nhau. Cùng với đó là vai trò quan trọng của Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức nội bộ, kinh doanh của tổ chức tín dụng. Thì việc thành lập, hoạt động của Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo nguyên tắc chung, đảm bảo phát huy tối đa vai trò của Hội đồng quản trị, đem lại lợi ích cho tổ chức tín dụng. Theo đó, Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức hợp tác xã được quy định như sau:
-Về các chức danh trong Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị. Trong đó, Chủ tịch là người có quyền hành cao nhất trong Hội đồng quản trị, nắm vai trò điều hành các hoạt động của Hội đồng. Chủ tịch được bầu chọn từ một trong số các thành viên Hội đồng quản trị và phải là người có năng lực và đáp ứng các điều kiện pháp luật đề ra. Cụ thể: 
1. Ngân hàng hợp tác xã. Hội đồng quản trị ngân hàng hợp tác xã là cơ quan quản trị của ngân hàng hợp tác xã có quyền nhân danh ngân hàng hợp tác xã để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của ngân hàng hợp tác xã, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của ngân hàng hợp tác xã, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ, theo dõi và giám sát chung việc thực hiện của các thành viên Hội đồng quản trị. Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên. Chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị về công việc được giao. Ký các văn bản của Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác do Điều lệ ngân hàng hợp tác xã quy định.
2. Quỹ tín dụng nhân dân. Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân là cơ quan quản trị có quyền nhân danh quỹ tín dụng nhân dân để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của quỹ tín dụng nhân dân, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện, giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các quyền, nghĩa vụ chung; Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên về công việc được giao; Ký hoặc ủy quyền ký các văn bản của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân; Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân.
-Về số lượng thành viên: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định, nhưng không ít hơn 03 thành viên.
-Về nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định và được ghi trong Điều lệ, ít nhất là 02 năm và không quá 05 năm.
-Về điều kiện đối với thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành viên pháp nhân. Thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trường, Thủ quỹ là người đảm nhiệm chức năng quản lý tài chính của tổ chức tín dụng, họ tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các cơ quan, chủ thể khác trong tổ chức tín dụng. Trong khi đó, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý tổ chức, thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhân danh chủ sở hữu, những hoạt động của Hội đồng quản trị chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan trên. Nếu đồng thời thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị thì không tránh khỏi trường hợp lợi dụng chức vụ để vụ lợi cho cá nhân hoặc một nhóm chủ thể nhất định gây phương hại đến lợi ích chung của tổ chức. Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thủ quỹ là cơ quan, chủ thể đảm bảo cho hoạt động ổn định, an toàn của tổ chức. Để thực hiện việc đó đòi hỏi người thực thi phải không bị lợi ích khác chi phối, công khai, minh bạch, khách quan. Do đó, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.
-Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Chức năng của Hội đồng quản trị nhân danh tổ chức tín dụng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng. Hội đồng quản trị là đại diện cho các thành viên góp vốn quản lý tổ chức. Chính vì vậy, việc ủy quyền của Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị chỉ được thực hiện khi người được ủy quyền cũng là thành viên của Hội đồng quản trị. 

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ của thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, trừ trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 71 của LTCTD; Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng;

Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu...

Thành lập tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 27/10/2021

Thành viên của ngân hàng hợp tác xã bao gồm tất cả các quỹ tín dụng nhân dân và các pháp nhân góp vốn khác. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm các cá nhân, hộ gia đình và các pháp nhân góp vốn khác

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo quy định của LTCTD

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Báo cáo tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên

Chuyển nhượng, mua lại vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Chuyển nhượng vốn được hiểu là việc thành viên chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên, cá nhân....

Quyền của thành viên tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, tham dự các cuộc họp thành viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

Nghĩa vụ của thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Thực hiện Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và các nghị quyết của Đại hội thành viên. Góp vốn theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan.