Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

1.Căn cứ pháp lý

Hội đồng thành viên là cơ quan quan trọng của tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Do tính chất về cơ cấu tổ chức mà quy định của pháp luật về Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên và tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên không giống nhau. Theo đó, Điều 67 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017 quy định về Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng TNHH một thành viên như sau:

Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên
1. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định; nhân danh tổ chức tín dụng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng”

2.Nội dung

Tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức công ty TNHH một thành viên mang đầy đủ các đặc điểm của công ty TNHH một thành viên nói chung. Tổ chức tín dụng do duy nhất một chủ sở hữu góp vốn thành lập, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của tổ chức trong phạm vi vốn góp của mình. Khác với công ty TNHH hai thành viên, Hội đồng thành viên bao gồm toàn bộ các thành viên góp vốn thành lập tổ chức tín dụng và là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty. Trong cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên là cơ quan nhân danh chủ sở hữu công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhằm đem lại lợi ích cho chủ sở hữu. Theo đó, pháp luật quy định về Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên bao gồm các nội dung sau:
-Về quyền bổ nhiệm thành viên. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định. Thành viên của Hội đồng thành viên do chủ sở hữu quyết định. Bản chất của Hội đồng thành viên là đại diện cho chủ sở hữu thực hiện quản lý, điều hành tổ chức tín dụng. Chính vì vậy, dựa trên lợi ích của tổ chức mà chủ sở hữu lựa chọn, bổ nhiệm những chủ thể đảm bảo về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, khả năng, điều kiện theo quy định của pháp luật làm thành viên của Hội đồng quản trị. Chủ sở hữu cũng quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành viên theo từng nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên. Cùng với đó, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cũng do chủ sở hữu quyết định.
-Về nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên. Thành viên thành viên Hội đồng thành viên có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.
1.Nhiệm kỳ khi bầu, bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Khi hết nhiệm kỳ, tổ chức tín dụng phải tiến hành bầu, bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng thành viên. Người được bầu, bổ nhiệm lại là người đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ thành viên trong lần bổ nhiệm đầu tiên, và khi hết nhiệm kỳ người đó được bầu, bổ nhiệm lại, tiếp tục giữ chức  vụ đó trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, việc bầu, bổ nhiệm lại không bị hạn chế số lần, một thành viên có thể được bầu, bổ nhiệm lại trong nhiều nhiệm kỳ nếu họ hoàn thành tốt công việc.
2.Nhiệm kỳ khi bổ sung, thanh thế thành viên. Bổ sung là việc tổ chức tín dụng tiến hành bổ sung thêm thành viên mới vào Hội đồng thành viên đã bầu, bổ nhiệm trước đó. Thay thế là việc tổ chức tín dụng tiến hành thay một hoặc một số thành viên mới vào vị trí của một hoặc một số thành viên cũ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng thành viên. Tức, thời hạn giữ chức vụ của thành viên mới được tính kể từ khi trở thành thành viên cho đến khi hết thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên đã được bầu trước đó. 
3. Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.Khi đã hết nhiệm kỳ, Hội đồng thành viên cũ vẫn phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi có Hội đồng thành viên mới thay thế.
-Về chức năng. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh tổ chức tín dụng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng. Thành viên Hội đồng quản trị là đại diện do chủ sở hữu lựa chọn đề thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại tổ chức tín dụng. Họ được thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn như: Quyết định nội dung Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng; Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của tổ chức tín dụng; Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên; Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập….và các quyền, nhiệm vụ mà Điều lệ tổ chức tín dụng quy định. Các công việc mà thành viên Hội đồng thực hiện nhằm đem lại lợi ích cho tổ chức tín dụng, phục vụ cho nhu cầu, mục đích của chủ sở hữu.  Họ phải chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của LTCTD và Điều lệ của tổ chức tín dụng.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng?

Tín dụng 29/10/2021

Chịu trách nhiệm triển khai việc thành lập, khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên....

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng?

Tín dụng 25/10/2021

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị...

Nhiệm vụ của chủ sở hữu tổ chức tín dụng?

Tín dụng 25/10/2021

Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; Phải xác định và tách biệt giữa tài sản của chủ sở hữu với tài sản của tổ chức tín dụng

Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần?

Tín dụng 25/10/2021

Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Hội đồng quản trị trong cơ cấu của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên là cơ quan đại diện cho chủ sở hữu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là pháp nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 88 của LTCTD

Quyền hạn của thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đại diện làm thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trên cơ sở số vốn góp của mình trong tổ chức tín dụng...

Nhiệm vụ của thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, trừ trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 71 của LTCTD; Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng;