Loại hình tổ chức tài chính vi mô?

1.Căn cứ pháp lý

Tổ chức tài chính vi mô là một trong những loại hình tổ chức tín dụng. Trong những năm qua, tổ chức tài chính vi mô đã đóng góp rất nhiều cho việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, các tổ chức tài chính vi mô ngày càng phát triển và khẳng định được vị thế trên thị trường. Cũng như những loại hình tổ chức tín dụng khác, tổ chức tài chính vi mô được điều chỉnh bởi Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Theo đó, Điều 87 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010  sửa đổi năm 2017 quy định về loại hình tổ chức tài chính vi mô như sau:

Điều 87. Loại hình tổ chức tài chính vi mô
1. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.
2. Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức tài chính vi mô được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật liên quan”

2.Nội dung

Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Không giống như các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính vi mô chỉ được thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhất định theo quy định của pháp luật. Mục đích của tổ chức tài chính vi mô là ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế thông quan việc cung cấp cho các hộ gia định có thu nhập thấp các khoản vay nhỏ, nhằm giúp họ tham gia vào các hoạt động sản xuất hoặc đầu tư phát triển kinh doanh nhỏ. Tổ chức tài chính vi mô thường cung cấp các hoạt động như tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm….
Tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, điều này không cho phép tổ chức tài chính vi mô được huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần trên thị trường. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình.
Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức tài chính vi mô được thực hiện như sau:
-Về tên, trụ sở chính. Tên và trụ sở chính là một trong những yếu tố quan trọng khi thành lập bất kỳ một doanh nghiệp nào. Tên là cơ sở để phân biệt các tổ chức tín dụng với nhau, là dấu hiệu nhận biết tổ chức tín dụng trên thị trường. Địa điểm đặt trụ sở chính là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, được xác định theo đơn vị hành chính. Tên và địa điểm đặt trụ sở chính có vai trò quan trọng trong việc xác minh danh tính của tổ chức tín dụng tránh việc bị nhầm lẫn, bên cạnh đó đây còn là căn cứ quan trọng để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành quản lý, kiểm soát hoạt động của tổ chức tín dụng. Theo đó, tên và trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng điều kiện sau:
1. Tên của tổ chức tài chính vi mô phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Tên của tổ chức tài chính vi mô được đặt phù hợp với hình thức pháp lý, loại hình tương ứng như sau: Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tên riêng; Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn và tên riêng.
2. Trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng các quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều kiện sau: Là nơi làm việc của Hội đồng thành viên, Ban điều hành, được ghi trong Giấy phép và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm tên tòa nhà, số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có); Đảm bảo an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
-Về cơ cấu quản lý: Cơ cấu quản lý của tổ chức tài chính vi mô phải đảm bảo các yếu tố sau:
1. Tổ chức tài chính vi mô phải có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định của LTCTD và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tài chính vi mô bao gồm Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc).

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nghĩa vụ của thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Thực hiện Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và các nghị quyết của Đại hội thành viên. Góp vốn theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Đại hội thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 29/10/2021

Ban kiểm soát có không ít hơn 03 thành viên, trong đó ít nhất phải có 01 kiểm soát viên chuyên trách. NHNN quy định điều kiện được bầu 01 kiểm soát viên chuyên trách

Thành viên, vốn góp, cơ cấu tổ chức, địa bản hoạt động của tổ chức tài chính vi mô?

Tín dụng 29/10/2021

Ngân hàng Nhà nước quy định việc tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô của tổ chức, cá nhân nước ngoài; số lượng thành viên góp vốn; tỷ lệ sở hữu vốn góp

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 29/10/2021

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc) theo nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên....

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 29/10/2021

Kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị