Nghĩa vụ của thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

1.Căn cứ pháp lý

Bên cạnh các quyền hạn được thực hiện, thì để đảm bảo cho lợi ích của chung của tổ chức tín dụng các thành viên cũng phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định. Điều 79 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017 quy định về nghĩa vụ của thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

Điều 79. Nghĩa vụ của thành viên
1. Thực hiện Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và các nghị quyết của Đại hội thành viên.
2. Góp vốn theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quy định của pháp luật có liên quan.
3. Hợp tác, tương trợ giữa các thành viên, góp phần xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
4. Cùng chịu trách nhiệm về các khoản rủi ro, thua lỗ trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong phạm vi vốn góp của mình.
5. Hoàn trả vốn và lãi tiền vay của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo cam kết.
6. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân”

2.Nội dung

Thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã bao gồm toàn bộ các chủ thể góp vốn thành lập. Với tư cách là người góp vốn thành lập tổ chức tín dụng, các thành viên được pháp luật trao cho những quyền hạn cơ bản để thực hiện chức năng chủ sở hữu của mình. Theo đó, các thành viên của quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng hợp tác xã phải thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ sau:
-Thực hiện Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và các nghị quyết của Đại hội thành viên. Điều lệ là bản hiến pháp của tổ chức tín dụng, ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Nội dung của Điều lệ mang tính bắt buộc, các thành viên và các chủ khác trong tổ chức tín dụng đều phải thực hiện đúng, đầy đủ nội quy của Điều lệ. Bên cạnh Điều lệ, quy chế nội bộ, Đại hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã có thể bạn hành các nghị quyết, quyết định trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích chung. Đại hội đồng thành viên là cơ quan đại diện cho lợi ích chung của tổ chức tín dụng, những quy định, nghị quyết do hai cơ quan này ban hành mang tính quyền lực, áp dụng cho tất cả các chủ thể, nhóm chủ thể trong tổ chức tín dụng.
-Góp vốn theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quy định của pháp luật có liên quan. Theo đó, khi đăng ký số vốn góp vào tổ chức, các thành viên phải đảm bảo vốn góp trên thực tế bằng với mức đã đăng ký. Tổ chức tín dụng cần vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh, mỗi tổ chức sẽ quy định về việc góp vốn sao cho phù hợp với tính chất hoạt động và quy định của pháp luật. Do đó, các thành viên cần phải góp vốn đúng với số vốn đã đăng ký, để đảm bảo vốn điều lệ trên thực tế bằng với vốn điều lệ ghi nhận trong Điều lệ của tổ chức. Việc góp vốn của các thành viên phải tuân thủ theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật:
-Đối với quỹ tín dụng nhân dân: Vốn góp của thành viên bao gồm vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp bổ sung: Mức vốn góp xác lập tư cách thành viên được quy định tại Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân, tối thiểu là 300.000 đồng; Mức vốn góp bổ sung của thành viên quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân. Tổng mức vốn góp tối đa của một thành viên quỹ tín dụng nhân dân không được vượt quá 10% vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân.
-Đối với ngân hàng hợp tác xã: Mức vốn góp xác lập tư cách thành viên khi tham gia ngân hàng hợp tác xã tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu) đồng. Mức vốn góp thường niên đối với thành viên ngân hàng hợp tác xã tối thiểu là 1.000.000 (một triệu) đồng.Mức vốn góp cụ thể do Đại hội thành viên quyết định. Các thành viên ngân hàng hợp tác xã không phải góp vốn thường niên trong năm tài chính đầu tiên kể từ khi tiến hành khai trương hoạt động. Việc góp vốn thường niên phải hoàn thành chậm nhất trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội thành viên. Tổng vốn góp (bao gồm: vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên) tối đa của một thành viên (kể cả vốn nhận chuyển nhượng) do Đại hội thành viên quyết định và được ghi vào Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã tại thời điểm góp vốn và nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp đối với phần vốn của Nhà nước tại ngân hàng hợp tác xã.
-Hợp tác, tương trợ giữa các thành viên, góp phần xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Mục đích chính của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức hợp tác xã là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên, góp phần cải thiện đời sống. Do đó, các thành viên phải hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm hướng đến mục đích mà pháp luật quy định.
-Cùng chịu trách nhiệm về các khoản rủi ro, thua lỗ trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong phạm vi vốn góp của mình. 
-Hoàn trả vốn và lãi tiền vay của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo cam kết. Thành viên nếu vay tiền tại ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thì cũng như những người đi vay khác, có nghĩa vụ phải hoàn trả vốn và lãi theo quy định trong hợp đồng cho vay.
-Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Bồi thường thiệt hại là trách nhiệm của chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho chủ thể khác thì phải bồi thường. Thành viên có nghĩa vụ tham gia các giao dịch, thực hiện các công việc đem lại lợi ích chung cho tổ chức tín dụng. Nếu họ có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho tổ chức  và các thành viên khác thì phải bồi thường. 

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền hạn của thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đại diện làm thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trên cơ sở số vốn góp của mình trong tổ chức tín dụng...

Nhiệm vụ của thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, trừ trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 71 của LTCTD; Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng;

Tính chất, mục tiêu hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 27/10/2021

Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng...

Thành lập tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 27/10/2021

Thành viên của ngân hàng hợp tác xã bao gồm tất cả các quỹ tín dụng nhân dân và các pháp nhân góp vốn khác. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm các cá nhân, hộ gia đình và các pháp nhân góp vốn khác

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đứng đầu Hội đồng thành viên, họ thực hiện chức năng điều hành, quản lý các hoạt động của Hội đồng thành viên,

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Báo cáo tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên

Vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào Điều lệ. Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành viên do Đại hội thành viên quyết định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Quyền của thành viên tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, tham dự các cuộc họp thành viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội