Nhiệm vụ của thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

1.Căn cứ pháp lý

Thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên là chủ sở hữu của tổ chức tín dụng đó, trong đó số lượng thành viên góp vốn phải có từ hai chủ thể trở lên. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của tổ chức tín dụng. Để cân bằng giữ lợi ích và nghĩa vụ, cũng như đảm bảo cho lợi ích chung của tổ chức tín dụng và tất cả các thành viên, pháp luật đã quy định về nhiệm vụ của các thành viên góp vốn. Cụ thể, khoản 3 Điều 70 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017 quy định về quyền hạn của thành viên góp vốn như sau:

Điều 70. Thành viên góp vốn, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên góp vốn
3. Thành viên góp vốn có các nhiệm vụ sau đây:
a) Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, trừ trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 71 của Luật này;
b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng;
c) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng”

2.Nội dung

Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành viên theo từng nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng thành viên. Chức năng của các thành viên Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng chính là chức năng của Hội đồng thành viên. Để các thực hiện chức năng đó, các thành viên góp vốn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
-Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức. Vốn Điều lệ của tổ chức tín dụng được đăng ký với NHNN, việc rút vốn của các cổ đông có thể dẫn đến việc vốn Điều lệ của tổ chức tín dụng nhỏ hơn mức vốn pháp định mà pháp luật yêu cầu. Nếu các thành viên được quyền rút vốn khỏi tổ chức tín dụng thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng vốn Điều lệ của tổ chức tín dụng thay đổi liên tục, điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ổn định của tổ chức. Vì vậy, thành viên góp vốn không được rút vốn đã góp ra khỏi tổ chức tín dụng, thay vào đó, họ có thể rút khỏi tổ chức bằng cách chuyển nhượng lại phần vốn góp, NHNN quy định cụ thể điều kiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp. Quy định này nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho các thành viên được quyền rút khỏi tổ chức khi không đủ điều kiện, khả năng tiếp tục là thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng, mà không làm ảnh hưởng đến tổ chức tín dụng và các thành viên còn lại. 
-Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng. Điều lệ được ví như bản Hiến pháp của tổ chức tín dụng, là cơ sở để điều chỉnh hầu hết các hoạt động của tổ chức đó từ người quản lý, điều hành đến nhân viên. Mà các thành viên góp vốn là người đứng đầu tổ chức, do đó, việc thực hiện theo đúng Điều lệ có ý nghĩa quan trọng. 
-Các nhiệm vụ khác theo quy định của LTCTD và Điều lệ của tổ chức tín dụng.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền, nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng?

Tín dụng 25/10/2021

ội đồng quản trị là một cơ quan thực hiện công việc quản lý của tổ chức tín dụng, bao gồm nhiều thành viên. Hội đồng quản trị có vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng?

Tín dụng 29/10/2021

Chịu trách nhiệm triển khai việc thành lập, khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên....

Quyền hạn của chủ sở hữu tổ chức tín dụng?

Tín dụng 25/10/2021

Quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành viên theo từng nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên; Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 05 năm

Nhiệm vụ của chủ sở hữu tổ chức tín dụng?

Tín dụng 25/10/2021

Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; Phải xác định và tách biệt giữa tài sản của chủ sở hữu với tài sản của tổ chức tín dụng

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Hội đồng quản trị trong cơ cấu của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên là cơ quan đại diện cho chủ sở hữu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo quy chế nội bộ của Hội đồng thành viên và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Quyền hạn của thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đại diện làm thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trên cơ sở số vốn góp của mình trong tổ chức tín dụng...