Quyền của thành viên tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

1.Căn cứ pháp lý

Thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã có quyền hạn theo quy định tại Điều 78 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017, cụ thể như sau:

Điều 78. Quyền của thành viên
1. Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, tham dự các cuộc họp thành viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên.
2. Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chức danh được bầu khác theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
3. Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
4. Được hưởng các phúc lợi xã hội chung của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
5. Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
6. Kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và yêu cầu được trả lời; yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội thành viên bất thường để giải quyết những vấn đề cấp thiết.
7. Chuyển nhượng vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
8. Xin ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
9. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân”

2.Nội dung

Thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã bao gồm toàn bộ các chủ thể góp vốn thành lập. Với tư cách là người góp vốn thành lập tổ chức tín dụng, các thành viên được pháp luật trao cho những quyền hạn cơ bản để thực hiện chức năng chủ sở hữu của mình. Theo đó, các thành viên của quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng hợp tác xã được thực hiện các quyền sau:
-Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, tham dự các cuộc họp thành viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên. Thành viên góp vốn là người góp vốn vào tổ chức tín dụng, lợi ích mà họ nhận được gắn liền với tình hình kinh doanh, hoạt động của tổ chức tín dụng đó. Các thành viên không được hưởng lợi nhuận khi tổ chức tín dụng kinh doanh có lãi, những họ cũng phải chịu rủi ro mất toàn bộ vốn góp nếu tổ chức phá sản. Vì vậy, họ có quyền tham gia và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên và thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên. Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân có thể tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên (gọi chung là Đại hội thành viên). Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên có nhiệm vụ và quyền hạn như nhau. ại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã có thể tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên (gọi chung là Đại hội thành viên).
-Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chức danh được bầu khác theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Bầu cử là phương thức lựa chọn người đại diện, thay mặt cho các thành viên thực hiện chức năng quản lý tổ chức tín dụng. Ứng cử là việc một thành viên tự xét thấy mình có đủ năng lực, tiêu chuẩn, trình độ, điều kiện có nguyện vọng được ghi tên vào danh sách ứng cử viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chức danh khác. Việc ứng cử, bầu cử phải được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.
-Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống. Vì vậy, các thành viên có quyền được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
-Được hưởng các phúc lợi xã hội chung của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
-Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Thành viên là những người góp vốn vào việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng hợp tác xã, việc kinh doanh, hoạt động của tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các thành viên. Chính vì vậy, các thành viên có quyền được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
-Kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và yêu cầu được trả lời. Thành viên góp vốn là chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Họ được quyền kiến nghị các biện pháp liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Bên cạnh đó, các thành viên còn có thể yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội thành viên bất thường để giải quyết những vấn đề cấp thiết.
-Chuyển nhượng vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Chuyển nhượng vốn góp là quyền định đoạt tài sản của các thành viên. Mỗi thành viên có quyền sở hữu, định đoạt phần vốn góp của mình. Khi thành viên xét thấy không còn đủ điều kiện, năng lực để tiếp tục làm thành viên của tổ chức tín dụng thì có thể chuyển nhượng lại quyền và nghĩa vụ của mình tương đương với phần vốn góp tại tổ chức. 
1.Việc chuyển nhượng vốn góp cuẩ thành viên tại ngân hàng hợp tác xã được thực hiện như sau: Thành viên là quỹ tín dụng nhân dân: chỉ được chuyển nhượng một phần vốn góp của mình (nhưng phải duy trì mức vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên tối thiểu) cho các pháp nhân khác đáp ứng các điều kiện quy định; Thành viên không phải là quỹ tín dụng nhân dân: được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho các pháp nhân khác đáp ứng các điều kiện quy định (Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp thì thành viên phải duy trì mức vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên tối thiểu theo quy định).
2. Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên tại  quỹ tín dụng nhân dân. Thành viên được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc cho cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân không phải là thành viên nhưng đáp ứng các điều kiện quy định pháp luật. Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên phải đảm bảo: Mức vốn góp còn lại (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp) đáp ứng quy định về mức vốn góp của thành viên theo quy định; Việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp chỉ được thực hiện sau khi thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay và nghĩa vụ tài chính khác đối với quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân; Thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp phải đáp ứng quy định về tổng mức vốn góp tối đa của một thành viên theo quy định pháp luật.
-Xin ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Nếu Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng có quy định thì thành viên được xin ra khỏi tổ chức tín dụng đó.
-Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo quy chế nội bộ của Hội đồng thành viên và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Quyền hạn của thành viên góp vốn tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đại diện làm thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trên cơ sở số vốn góp của mình trong tổ chức tín dụng...

Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu...

Tính chất, mục tiêu hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 27/10/2021

Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng...

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo quy định của LTCTD

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đứng đầu Hội đồng thành viên, họ thực hiện chức năng điều hành, quản lý các hoạt động của Hội đồng thành viên,

Chuyển nhượng, mua lại vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 27/10/2021

Chuyển nhượng vốn được hiểu là việc thành viên chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên, cá nhân....

Vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?

Tín dụng 28/10/2021

Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào Điều lệ. Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành viên do Đại hội thành viên quyết định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước