Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

1.Căn cứ pháp lý

Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên là những cá nhân được chủ sở hữu bầu chọn, thực hiện chức năng quản lý tổ chức tín dụng nhằm đem lại lợi ích chung cho tổ chức. Để thực hiện chức năng đó, thành viên Hội đồng thành viên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 69 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi năm 2017 quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng như sau:

Điều 69. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên
1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo quy chế nội bộ của Hội đồng thành viên và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thành viên một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức tín dụng và chủ sở hữu.
2. Có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành tổ chức tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị.
3. Đề nghị Chủ tịch triệu tập họp Hội đồng thành viên bất thường.
4. Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích với thành viên đó. Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước Hội đồng thành viên về những quyết định của mình.
5. Triển khai thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và nghị quyết của Hội đồng thành viên.
6. Có trách nhiệm giải trình trước chủ sở hữu, Hội đồng thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu.
7. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng”

2.Nội dung

Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành viên theo từng nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng thành viên. Chức năng của các thành viên Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng chính là chức năng của Hội đồng thành viên. Để các thành viên hoàn thành đầy, đủ chính xác công việc của mình, pháp luật đã quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của họ trong quá trình hoạt động như sau:
-Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo quy chế nội bộ của Hội đồng thành viên và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thành viên một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức tín dụng và chủ sở hữu. Nhiệm của thành viên cũng chính là nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, theo đó, các thành viên thực hiện những nghĩa vụ theo đúng quy định của Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên còn lập ra các chương trình, kế hoạch để thực hiện mục tiêu mà tổ chức đề ra sau đó phân công cho từng thành viên. Khi nhận được phân công của Chủ tịch, các thành viên phải tiến hành đúng, đầy đủ, chính xác nhiệm vụ được giao. Thành viên Hội đồng thành viên là cá nhân thực hiện công việc nhằm phục vụ cho lợi ích của chủ sở hữu, và vì lợi ích chung của cả tổ chức tín dụng. Không được thực hiện những công việc vì lợi ích của một chủ thể hoặc một nhóm chủ thể riêng biệt mà gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của tổ chức. 
-Có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành tổ chức tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị. Báo cáo tài chính là các thông tin về tình hình kinh tế, tài chính, kinh doanh của tổ chức tín dụng do kiểm toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu. Báo cáo tài chính cho biết tình hình kinh doanh, hoạt động của tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Thuộc cơ quan có quyền cơ quan quản trị có toàn quyền nhân danh tổ chức tín dụng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, các thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ xem xét các báo cáo tài chính. Từ đó đưa ra các ý kiến, đánh giá, nhận xét của mình, đồng thời yêu cầu người điều hành tổ chức tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo. 
-Đề nghị Chủ tịch triệu tập họp Hội đồng thành viên bất thường. Là người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, nên thành viên có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên là người có thẩm quyền cao nhất trong Hội đồng triệu tập họp Hội đồng thành viên bất thường khi phát hiện có vấn đề cần giải quyết gấp. Đây là một quy định kinh hoạt trong quá trình thực hiện công việc của các thành viên, nhằm nhanh chóng, kịp thời tìm ra giải pháp khắc phục, ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra.
-Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tổ chức định kỳ hoặc bất thường với sự tham gia của toàn bộ các thành viên. Việc họp Hội đồng quản trị được tiến hành nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng. Do đó, các thành viên đều được tham gia và thảo luận, đưa ra ý kiến, quan điểm, biểu quyết tại cuộc họp. Trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích với thành viên đó. Các thành viên phải chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước Hội đồng thành viên về những quyết định của mình.
-Triển khai thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và nghị quyết của Hội đồng thành viên. Các quyết định về phương thức kinh doanh, vận hành nội bộ được thông qua có tính bắt buộc đối với toàn bộ tổ chức tín dụng. Theo đó, bộ phận có thẩm quyền phải triển khai việc thực hiện các nội dung của nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu tổ chức tín dụng và Hội đồng thành viên.
-Có trách nhiệm giải trình trước chủ sở hữu, Hội đồng thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu. Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công nhiệm vụ cho các thành viên, sau đó mỗi thành viên tiến hành nhiệm vụ theo đúng phân công, mục tiêu đã đề ra. Khi được yêu cầu, thành viên phải giải trình trước chủ sở hữu, Hội đồng thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Nội dung giải trình phải có liên quan đến nhiệm vụ được giao cho chính thành viên đó, họ là người trực tiếp triển khai thực hiện trên thực tế thì không thể bàn giao cho thành viên khác giải trình thay, thành viên cũng không phải giải trình những vấn đề nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của mình.
-Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cổ phiếu của tổ chức tín dụng?

Tín dụng 23/10/2021

Cổ phiếu là hình thực thức thể hiện của cổ phần. Cổ phiếu là chứng chỉ do tổ chức tín dụng phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu của một chủ thể

Chào bán, chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng?

Tín dụng 23/10/2021

Việc chào bán, chuyển nhượng cổ phần của các tổ chức tín dụng phải được thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và luật khác có liên quan...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng?

Tín dụng 29/10/2021

Chịu trách nhiệm triển khai việc thành lập, khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên....

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng?

Tín dụng 25/10/2021

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị...

Nhiệm vụ của chủ sở hữu tổ chức tín dụng?

Tín dụng 25/10/2021

Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; Phải xác định và tách biệt giữa tài sản của chủ sở hữu với tài sản của tổ chức tín dụng

Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần?

Tín dụng 25/10/2021

Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng TNHH một thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Hội đồng quản trị trong cơ cấu của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên là cơ quan đại diện cho chủ sở hữu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty TNHH hai thành viên?

Tín dụng 26/10/2021

Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là pháp nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 88 của LTCTD