Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động như thế nào? (P1)

Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo. Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo. Giải thể được hiểu là việc chấm dứt hoạ động khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng Tài (dựa theo quy định tại Điều 207, Luật Doanh nghiệp năm 2020). Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể do không hoạt động hoặc do không khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động như thế nào?

Khái quát về hiến chương của tổ chức tôn giáo và việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo hiến chương

Căn cứ quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, giải thể theo quy định của hiến chương là một trong các trường hợp do không hoạt động trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục hoặc do hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ 

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016

Điều 11, Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc do không hoạt động trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục hoặc do hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ như sau: 

Thông báo

- Trước 60 ngày dự kiến giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc trong trường hợp này, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp và tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến bị giải thể.

- Văn bản thông báo nêu rõ tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm giải thể; lý do, dự kiến thời điểm giải thể kèm theo kết luận của cơ quan nhà nước có chức năng thanh tra về tín ngưỡng, tôn giáo về việc tổ chức không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo đối với trường hợp hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. 

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Các điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương như thế nào ?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương

Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc

Thuyên chuyển, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Thuyên chuyển, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định ra sao?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc