Quy định về hợp đồng khoa học và công nghệ

Thứ ba, 14/03/2023, 14:34:40 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về Quy định về hợp đồng khoa học và công nghệ

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Có thể thấy, hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại, là “chìa khóa” quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của các quốc gia và nền kinh tế. Đối với Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, khoa học - công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đầy đủ và toàn diện đóng góp của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn vừa qua. Các hoạt động phát triển khoa học – công nghệ được thực hiện thông qua các hợp đồng. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào về hợp đồng khoa học – công nghệ. Hãy cùng Luật Hoàng Anh tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.

Phân loại hợp đồng khoa học và công nghệ

Điều 33 Luật Khoa học và công nghệ 2013 quy định về phân loại hợp đồng khoa học và công nghệ như sau:

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ được thực hiện thông qua hợp đồng khoa học và công nghệ bằng văn bản.

- Các loại hợp đồng khoa học và công nghệ gồm:

+ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

+ Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mẫu hợp đồng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là gì?

Đây có thể hiểu là văn bản được ký kết giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí và tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm nhằm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ những nội dung đã nghiên cứu và ứng dụng chúng vào thực tế.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì?

Hợp đồng này ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ (khoản 7 Điều 2 Luật chuyển giao công nghệ 2017).

Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ là gì?

 Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ là thỏa thuận của các bên liên quan đến hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (khoản 10 Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ 2013).

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt hàng theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Quyền của bên đặt hàng

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Khoa học và công nghệ 2013, Bên đặt hàng theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có quyền sau đây:

- Sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nếu không có thỏa thuận khác trong hợp đồng;

- Tổ chức việc giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Nghĩa vụ của bên đặt hàng

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Khoa học và công nghệ 2013, Bên đặt hàng theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nghĩa vụ sau đây:

- Cung cấp thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng;

- Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ đặt hàng;

- Tiếp nhận và tổ chức triển khai ứng dụng hoặc chuyển giao kết quả nghiên cứu sau khi được nghiệm thu;

- Thanh toán đầy đủ kinh phí cho bên nhận đặt hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận đặt hàng thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ