Trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý như thế nào?

Thứ tư, 08/02/2023, 16:18:53 (GMT+7)

Việc bổ nhiệm viên chức phải tuân thủ trình tự quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Viên chức quản lý là chủ thể có vai trò quan trọng trong việc tổ chức, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy viên chức quản lý là gì? Trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Hoàng Anh tìm hiểu qua nội dung bài viết sau đây.

Viên chức quản lý là gì?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước

Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

Viên chức nói chung và viên chức quản lý nói riêng có những đặc điểm sau:

Một là, viên chức quản lý được hình thành thông qua một quyết định tuyển dụng hoặc thông qua việc ký kết hợp đồng làm việc.

Hai là, khác với đối tượng là công chức hoạt động nghề nghiệp gắn liền với công vụ, viên chức thực hiện công việc gắn với những nhiệm vụ cụ thể nhưng mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức khác với công chức là không mang tính quyền lực nhà nước, mà nghiêng về tính dịch vụ, cung ứng các dịch vụ công theo nhu cầu phát triển của xã hội.

Ba là, viên chức được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp. Nguồn thu sự nghiệp ở đây được hiểu là nguồn thu nhập do hoạt động nghề nghiệp đem lại, đó là cung ứng các dịch vụ công cho xã hội theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Thời hạn giữ chức vụ viên chức quản lý

Điều 43 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thời hạn giữ chức vụ đối vơí viên chức quản lý như sau:

- Thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm

Điều 44 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý như sau:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. 

Trường hợp đơn vị mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

- Điều kiện về tuổi bổ nhiệm:

(1) Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

(2) Viên chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì tuổi công tác phải đủ một nhiệm kỳ;

(3) Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại (1) nêu trên.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức 2010 (sửa đổi 2019).

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý