Các quy định về danh mục hoạt động tôn giáo và hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc là gì?

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

Điều 43, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định về việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo như sau: 

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định sau đây:

+ Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh gửi thông báo đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh;

+ Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh gửi thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

- Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, tên các hoạt động tôn giáo, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động.

- Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện một lần. Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động.

Hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Căn cứ tại Điều 44, Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được diễn ra theo trình tự, thủ tục sau: 

Thông báo 

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị thường niên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị.

Cụ thể: 

+ UBND cấp huyện đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

+ Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

+ Đối với việc tổ chức hội nghị không thuộc hai trường hợp trên, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi đơn tới cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị.

Tổ chức hội nghị có yếu tố nước ngoài

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị.

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thuyên chuyển, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành như thế nào?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Thuyên chuyển, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định ra sao?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động như thế nào? (P1)

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động như thế nào? (P2)

Tín ngưỡng - Tôn giáo 5 ngày trước

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo do không hoạt động và không khắc phục nguyên nhân đình chỉ hoạt động

Các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo?

Tín ngưỡng - Tôn giáo 3 ngày trước

Các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo