Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện mới nhất

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:06 (GMT+7)

Bài viết này trình bày quy định về Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện mới nhất

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Thư viện là một kho sưu tập các nguồn thông tin, được chọn lọc bởi các chuyên gia và có thể được tiếp cận để tham khảo hay mượn, thường là trong một môi trường yên tĩnh phù hợp cho học tập. Kho tàng của một thư viện có thể chứa đến hàng triệu đầu mục, bao gồm nhiều định dạng như sách, ấn phẩm định kỳ, báo, thủ bản, phim, bản đồ, văn kiện… và nhiều thể loại khác. Thông tin, tư liệu trong thư viện có thể cung cấp một lượng tri thức lớn để phát triển con người về chất một cách lý tưởng nhất và được trao đổi chuyển giao thông tin, tri thức của mỗi quốc gia dân tộc và phục vụ cho sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội. Đồng thời nâng phát triển văn hóa đọc của giới trẻ trước sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật hiện nay.

Cơ sở pháp lý

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 (sau đây được gọi tắt là Luật Thư viện năm 2019).

Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện.

Khái quát

Thư viện là thiết chế văn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học thực hiện việc xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu của người sử dụng.

Với nguyên tắc: Khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật; Trung thực, công khai, minh bạch, bình đẳng; Thực hiện theo định kỳ hằng năm thì việc đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện đối với các loại thư viện nhằm mục đích sau:

  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện được thực hiện trên cơ sở xác định năng lực của thư viện, tác động của thư viện đối với cá nhân, cộng đồng và xã hội để có cơ chế quản lý, đầu tư phù hợp, nghiên cứu, đề xuất chính sách, định hướng phát triển thư viện và văn hóa đọc của cả nước.
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện thực hiện trên cơ sở đánh giá năng lực tổ chức tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện, việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để các thư viện xác định hiệu quả hoạt động, làm cơ sở lập kế hoạch, đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của thư viện, khẳng định giá trị của thư viện đối với người sử dụng, cộng đồng và xã hội.

Công tác đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện theo quá trình như sau:

Lập kế hoạch

Trước tiên, phải xác định thời gian, tiến độ, nội dung và dự toán kinh phí thực hiện; trường hợp cần thiết thành lập nhóm đánh giá.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn điều tra, thu thập thông tin, số liệu, sử dụng phần mềm đánh giá (nếu có), xử lý số liệu (chuẩn hóa số liệu), báo cáo kết quả đánh giá (tính toán và báo cáo) cho các thành viên tham gia.

Thu thập thông tin, số liệu

Thu thập các thông tin số liệu qua các hình thức như:

- Thông qua báo cáo đánh giá hằng năm của thư viện;

- Thu thập trực tiếp tại thư viện theo biểu mẫu điều tra;

- Thông qua hệ thống phần mềm xử lý số liệu và các phương thức theo tiêu chuẩn quốc gia;

- Các phương thức khác;

Phân tích kết quả

Sau khi có số liệu khái quát nhất định thì cần tổng hợp, xử lý số liệu (chuẩn hóa số liệu). Đồng thời xây dựng báo cáo kết quả đánh giá (tính toán và báo cáo) bằng phần mềm đánh giá (nếu có).

Hoàn thiện các báo cáo và số liệu điều tra.

Hoàn tất đánh giá

Cuối cùng là tổ chức họp báo cáo kết quả đánh giá đi kèm với việc xây dựng hồ sơ và lưu giữ các báo cáo và số liệu điều tra.

Mẫu báo cáo kết quả thư viện tự đánh giá hoạt động thư viện:

CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN

……THƯ VIỆN (1)……

-----------

Số: ……/BC-……

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

…….., ngày ….. tháng ….. năm ……

 

BÁO CÁO

Kết quả tự đánh giá hoạt động thư viện

Năm..........

_________

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên thư viện được đánh giá:............................................................................................

- Năm thành lập:....................... theo   Quyết định/văn bản số......................... của................

- Địa chỉ trụ sở thư viện:.....................................................................................................

- Địa chỉ cổng/trang thông tin điện tử (nếu có): ....................................................................

1. Lý do đánh giá

□ Đánh giá thường niên

□ Khác (nếu có - ghi rõ)......................................................................................................

2. Thời gian đánh giá:

- Kỳ đánh giá: từ ngày ..................... đến hết ngày ...............

- Thời gian tiến hành đánh giá: từ ngày .................  đến hết ngày ...................

3. Thu thập thông tin, số liệu (đánh dấu vào phương thức phù hợp):

□ Thu thập trực tiếp tại thư viện theo biểu mẫu điều tra

□ Thông qua hệ thống phần mềm xử lý số liệu và các phương thức theo tiêu chuẩn quốc gia;

□ Khác (ghi rõ):

........................................................................................................................

4. Lấy ý kiến đánh giá của người sử dụng thư viện:

□ Có                                                                 □ Không

Đối tượng .........................................................................................................................

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

1. Hiệu quả hoạt động qua các chỉ số

STT

CÁC TIÊU CHÍ3

KẾT QUẢ4

1

 

 

2

 

 

3

 

 

2. Đánh giá chung

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

III. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Với cơ quan, tổ chức thành lập thư viện

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

2. Với cơ quan quản lý nhà nước về thư viện

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Nơi nhận:

- ..................;

- ..................;

- Lưu: VT, ....

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU (NẾU CÓ))

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

 

 

 

--------------------

1 Tên thư viện đánh giá.

2 Ghi đầy đủ các tiêu chí sử dụng để đánh giá hoạt động thư viện.

3 Chỉ số, số liệu thu thập đã được xử lý theo tiêu chuẩn quốc gia.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư