Mẫu danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ sáu, 07/04/2023, 16:44:16 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Căn cứ pháp lý

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 nắm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ y tế.

Nội dung đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Khoản 2 Điều 13 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nội dung đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

- Địa điểm hành nghề: Ghi rõ tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng ký hành nghề;

- Thời gian hành nghề: Ghi cụ thể thời gian hành nghề: Giờ trong ngày, ngày trong tuần hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề của người hành nghề đã đăng ký quy định tại điểm a khoản này;

- Chức danh, vị trí chuyên môn của người hành nghề: Danh sách người đăng ký hành nghề phải ghi rõ chức danh mà người hành nghề được phân công đảm nhiệm là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách khoa hoặc vị trí chuyên môn đảm nhiệm khác của người hành nghề.

Mẫu đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Phụ lục IV: Mẫu danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP)

Ai có trách nhiệm đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ: “Việc đăng ký hành nghề do người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập theo Mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo đó, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Trình tự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Điều 14 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự đăng ký hành nghề như sau:

- Thời điểm đăng ký hành nghề:

+ Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động thì việc đăng ký hành nghề cho người hành nghề được thực hiện cùng thời điểm cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

+ Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi thay đổi, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề quy định tại khoản 2 Điều này.

- Tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề trong trường hợp thay đổi người hành nghề:

+ Bộ Y tế tiếp nhận việc đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

+ Sở Y tế tiếp nhận việc đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý, trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm a khoản này.

Lưu ý khi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh