Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thứ ba, 11/04/2023, 13:41:09 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là công cụ quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là một trong những hoạt động vô cùng thiết yếu trong đời sống hằng ngày, bảo đảm đáp ứng nhu cầu được có một sức khỏe tốt của người dân. Vì vai trò quan trọng của nó, cũng như độ bao phủ của lĩnh vực này trong đời sống, cho nên hoạt động này trở nên rất phức tạp trên thực tế, phát sinh rất nhiều vấn đề, nhất là nạn khám, chữa bệnh giả, lừa gạt bệnh nhân. Việc cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cũng là cách để cơ quan quản lý có thể kiểm tra chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương; từng bước rà soát những cơ sở khám, chữa bệnh trái pháp luật, không đủ điều kiện tiêu chuẩn, chuyên môn trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không chỉ có người Việt Nam mà người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là gì?

Khoản 4 Điều 2 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 đưa ra khái niệm chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau: “Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này (sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề).”

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là minh chứng thể hiện người được cấp chứng chỉ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bởi sức khỏe bởi tính mạng của người bệnh là quan trọng, cho nên việc cá nhân đáp ứng được những điều kiện để được thực hiện hoạt động khám chữa bệnh là hết sức cần thiết. Theo đó, một người muốn hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam thì bắt buộc phải được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cần đáp ứng đầy đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật và cần nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Một trong những nội dung quan trọng của hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Người nước ngoài là gì? Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là gì?

Khoản 5 Điều 3 Luật Quốc tịch 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định: “Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam là công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.” Hiểu một cách đơn giản thì người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.

Điều 3 khoản 3 Nghị định số 138/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định khái niệm người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.”

Như vậy, theo khái niệm trên, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm 2 loại là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Trong đó, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài (Điều 3 khoản 4 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008).

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

(Mẫu số 04 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

……1…….., ngày.... tháng... năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: ..........................2............................

Họ và tên: ............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ......................................................................................................................

Hộ chiếu số3: ............................... Ngày cấp ............................... Nơi cấp: ........................

Điện thoại: ...................................................... Email (nếu có): ...........................................

Văn bằng chuyên môn: .....................................................................................................

Phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp: .....................................................................

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây5:

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

_______________

1 Địa danh.

2 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

3 Hộ chiếu còn hạn sử dụng.

4 Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc các văn bằng chuyên môn khác.

5 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với những giấy tờ có trong hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều 6 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định ngoài đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì cần chuẩn bị thêm các tài liệu sau đây:

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn y phù hợp với các đối tượng hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

- Giấy xác nhận quá trình thực hành:

+ Trường hợp thực hành tại Việt Nam thực hiện theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Trường hợp thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì trong giấy xác nhận quá trình thực hành của người có thẩm quyền của cơ sở đó phải bảo đảm các nội dung sau đây: Họ và tên người thực hành; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ cư trú; số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp); văn bằng chuyên môn; năm tốt nghiệp; nơi thực hành; thời gian thực hành; nhận xét về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người thực hành đó.

- Bản sao hợp lệ giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp.

- Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:

+ Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo đối với người nước ngoài đăng ký sử dụng tiếng Việt để khám bệnh, chữa bệnh;

+ Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó làm việc;

+ Đối với người nước ngoài đăng ký sử dụng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ để khám bệnh, chữa bệnh:

- Giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định này để khám bệnh, chữa bệnh;

- Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 18 Nghị định này và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó làm việc.

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp hoặc giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài cấp mà thời điểm cấp giấy chứng nhận sức khỏe tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không quá 12 tháng.

- Lý lịch tư pháp (áp dụng đối với trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề