Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động tương trợ tư pháp (phần 1)

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:35 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động tương trợ tư pháp (phần 1)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mã và rộng khắp trên thế giới, nhiều vụ việc dân sự, kinh tế, thương mại, hình sự, hành chính có yếu tố nước ngoài phát ính. Khi có quan có thẩm quyền của một nước giải quyết các vụ việc này không chỉ căn cứ bào pháp luật quốc giam không thể tự mình thực hiện toàn bộ hoạt động tố tụng mà còn cần sự hỗ trợ, phỗi hợp của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài trong quá trình tiến hành một số hành vi tố tụng vượt ngoài lãnh thổ thông qua hoạt động tương trợ tư pháp. Tương trợ tư pháp là đòi hỏi tất yếu, khách quan của sự phát triển ngày càng mạnh mẽ về nhiều mặt trong quan hệ giữa các quốc gia. Nó bảo đảm cho việc xét xử, thi hành án đươc thực hiện một cách hiệu quả từ đó giúp bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Nhằm đảo bảo hoạt động tương trọ tư pháp diễn ra hiệu quả, pháp luật hiện hành cũng đã quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hoạt động tương trợ tư pháp. Bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về vấn đề này.

Tương trợ tư pháp là gì?

Trên cơ sở quy định pháp luật trong nước, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và thực tiện tương trợ tư pháp với các nước có thể thấy tương trợ tư pháp tại Việt Nam được hiểu như sau:

Tương trợ tư pháp là việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước khác nhau trợ giúp lẫn nhau thực hiện các hành vi tố tụng tư pháp riêng bệt theo những trình tự, thủ tục, thể thức nhất định để thi hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của cơ quan, cá nhân mỗi nước trên lãnh thổ của nhau, thúc đầy phát triển, quan hệ hợp tác quốc tế.

Trách nhiệm của Chính phủ trong hoạt động tương trợ tư pháp

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Trong hoạt động tương trợ tư pháp, trách nhiệm của Chính phủ bao gồm:

 - Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động tương trợ tư pháp.

- Chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ trong hoạt động tương trợ tư pháp; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong hoạt động tương trợ tư pháp.

- Hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt động tương trợ tư pháp.

Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Đối với hoạt động tương trợ tư pháp, trách nhiệm của Bộ tư pháp được quy định bao gồm:

- Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động tương trợ tư pháp.

- Tiếp nhận, chuyển giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ủy thác tư pháp về dân sự.

- Trao đổi thông tin về pháp luật và thực tiễn tương trợ tư pháp với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 - Đề xuất việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tương trợ tư pháp.

- Hằng năm báo cáo Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp

Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao