Tổ chức kiểm tra đối người học học chương trình tiếng dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phải thực hiện theo các chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo viên; giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa được lựa chọn hoặc biên soạn theo yêu cầu về thời lượng và cấu trúc kiến thức quy định trong từng chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 sau đây gọi là Luật Giáo dục năm 2019.

- Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ngôn ngữ, chữ viết dùng trong cơ sở giáo dục

Cơ sở giáo dục là tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và cơ sở giáo dục khác, phục vụ chính những người dân Việt Nam; đặc biệt được thành lập với mục tiêu chung là nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Vì thế mà ngôn ngữ chính dùng trong các cơ sở giáo dục là tiếng Việt - ngôn ngữ “mẹ đẻ” của chúng ta và tùy vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giảng dạy thì cơ sở giáo dục sẽ được dạy học bằng tiếng nước ngoài theo quy định của Chính phủ. Cụ thể tại Điều 11 của Luật Giáo dục đã quy định về ngôn ngữ, chữ viết dùng trong cơ sở giáo dục như sau:

Điều 11. Ngôn ngữ, chữ viết dùng trong cơ sở giáo dục

1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong cơ sở giáo dục. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục, Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

2. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình theo quy định của Chính phủ; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu, người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo quy định của Luật Người khuyết tật.

3. Ngoại ngữ quy định trong chương trình giáo dục là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong giao dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong cơ sở giáo dục phải bảo đảm để người học được học liên tục, hiệu quả.”

Đối tượng và điều kiện được dự kiểm tra

Người học dự kiểm tra hoàn thành chương trình tiếng dân tộc thiểu số, đảm bảo các điều kiện sau:

- Đạt điểm trung bình trong các kỳ kiểm tra định kỳ.

- Không nghỉ học quá 20% số tiết so với tổng số tiết của chương trình.

Nội dung, yêu cầu và thời lượng kiểm tra

- Người học phải tham dự kiểm tra bốn nội dung: Viết, đọc hiểu, nghe hiểu và hội thoại.

- Yêu cầu cần đạt đối với người học tham dự kiểm tra:

+ Về kỹ năng: Người học đảm bảo yêu cầu về các kỹ năng quy định tại các chương trình tiếng dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Về kiến thức: Người học đảm bảo yêu cầu về kiến thức, có vốn từ ngữ nhất định theo các chủ đề học tập quy định tại các chương trình tiếng dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Thời gian kiểm tra như sau:

+ Tổng thời gian kiểm tra theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số là 120 phút cho 4 kỹ năng. Kỹ năng nghe hiểu kiểm tra trong 30 phút. Kỹ năng hội thoại, mỗi thí sinh từ 5 phút đến 7 phút, thời gian còn lại dành cho kiểm tra kỹ năng viết và đọc hiểu.

+ Tổng thời gian kiểm tra theo các chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là 90 phút cho 4 kỹ năng. Kỹ năng nghe hiểu kiểm tra trong 30 phút. Kỹ năng hội thoại, mỗi thí sinh từ 5 phút đến 7 phút, thời gian còn lại dành cho kiểm tra kỹ năng viết và đọc hiểu.

Xếp loại kết quả kiểm tra

Xếp loại kết quả kiểm tra được ghi vào chứng chỉ cấp cho các thí sinh và được thực hiện trên cơ sở điểm trung bình cộng của tất cả các điểm kiểm tra đã quy về thang điểm 10, cụ thể:

- Điểm trung bình cộng đạt từ 8,0 đến 10 điểm (không có bài kiểm tra nào dưới 7,0 điểm), xếp loại: Giỏi.

- Điểm trung bình cộng đạt từ 7,0 đến cận 8,0 điểm (không có bài kiểm tra nào dưới 6,0 điểm), xếp loại: Khá.

- Điểm trung bình cộng đạt từ 5,0 đến cận 7,0 điểm (không có bài kiểm tra nào dưới 2,0 điểm), xếp loại: Trung bình.

Khi tổ chức kiểm tra để cấp chứng chỉ, các cơ sở dạy học tiếng dân tộc thiểu số thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp trước 10 ngày làm việc. Hằng năm cơ quan quản lý tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục là gì?

Quy định về tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của các cấp học và trình độ đào tạo là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Quy định về tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của các cấp học và trình độ đào tạo là gì?

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào?

Giáo dục 05/01/2022

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào?

Quy định như thế nào về hướng nghiệp và phân luồng giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2018 – 2025?

Giáo dục 08/01/2022

Quy định như thế nào về hướng nghiệp và phân luồng giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2018 – 2025?

Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học được quy định như thế nào?

Giáo dục 5 ngày trước

Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học được quy định như thế nào?

Quy định về cấp chứng chỉ đối với người học tiếng dân tộc thiểu số là gì?

Giáo dục 5 ngày trước

Quy định về cấp chứng chỉ đối với người học tiếng dân tộc thiểu số là gì?

Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số như thế nào?

Giáo dục 5 ngày trước

Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số như thế nào?

Quy định về chế độ chính sách trong tổ chức dạy và học tiếng dân tộc tộc thiểu số là gì?

Giáo dục 5 ngày trước

Quy định về chế độ chính sách trong tổ chức dạy và học tiếng dân tộc tộc thiểu số là gì?