Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục năm 2019

1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục năm 2019 là gì?

2. Mục tiêu, tính chất, nguyên lý và phát triển giáo dục là gì?

3. Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục là gì?

4. Quy định về tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của các cấp học và trình độ đào tạo là gì?

5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào? 

6. Quy định như thế nào về hướng nghiệp và phân luồng giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2018 – 2025? 

7. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông là gì?

8. Quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục là gì?

9. Ngôn ngữ, chữ viết dùng trong các cơ sở giáo dục được quy định như thế nào?

10. Quy định về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục là gì?

11. Liên thông trong giáo dục là gì?

12. Điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học là gì?

13. Tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học quy định như thế nào?

14. Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông trình độ đại học quy định như thế nào?

15. Điều kiện tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp là gì?

16. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

17. Điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số ở các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên là gì?

18. Mức học phí, quản lý và sử dụng học phí cho việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dục được quy định như thế nào?

19. Quy định về người dạy, người học và chương trình dạy, học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục là gì?

20. Quy định như thế nào về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục?

21. Quy định về kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục dạy, học bằng tiếng nước ngoài là gì? 

22. Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học được quy định như thế nào?

23. Quy định về cấp chứng chỉ đối với người học tiếng dân tộc thiểu số là gì?

24. Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số như thế nào?

25. Quy định về chế độ chính sách trong tổ chức dạy và học tiếng dân tộc tộc thiểu số là gì?

26. Tổ chức kiểm tra đối người học học chương trình tiếng dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

27, Xử lý vi phạm trong quá trình tổ chức dạy và học tiếng dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

28. Chính sách mới nhất về giáo dục đối với người khuyết tật là gì?

29. Giáo dục đối với người khuyết tật quy định như thế nào?

30. Chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật là gì? 

31. Phương thức giáo dục người khuyết tật là gì?

32. Trình tự, thủ tục và phương thức chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập là gì?

33. Quy định như thế nào về cấm lợi dụng hoạt động giáo dục?

34. Quy định về vị trí, vai trò, mục tiêu, yêu cầu về nội dung và phương pháp của giáo dục mầm non là gì?

35. Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục hiện hành?

36. Chính sách hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục là gì?

37. Chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp là gì?

38. Chính sách đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số là gì?

39. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non là gì?

40. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục là gì?

41. Quy trình lựa chọn đồ chơi, học liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non là gì?

42. Nguyên tắc lựa chọn đồ chơi và yêu cầu đối với đồ chơi được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non là gì? 

43. Điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục là gì?

44. Điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục là gì?

45. Quy định giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ là gì?

46. Quy trình thẩm định chương trình và chương trình làm việc của Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục mầm non là gì?

47. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục mầm non là gì?

48. Quy định về các loại hình và tên trường, biển tên của trường mầm non là gì?

49. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được quy định như thế nào?

50. Nguyên tắc biên soạn, tiêu chuẩn và quy trình biên soạn chương trình giáo dục mầm non là gì?

51. Vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non là gì?

52. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong trường hợp nào?

53. Hội đồng trường của trường mầm non gồm những ai?

54. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hội đồng trường trường mầm non là gì?

55. Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là gì?

56. Trình tự, thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là gì?

57. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định như thế nào?

58. Đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định như thế nào?

59. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định là gì?

60. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường mầm non là gì?

61. Nhiệm vụ, quyền hạn và hành vi, ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên trong trường mầm non được quy định như thế nào?

62. Quyền và nhiệm vụ của trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non là gì? 

63. Cấp học và độ tuổi, mục tiêu của giáo dục phổ thông được quy định là gì? 

64. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông được quy định là gì? 

65. Chương trình giáo dục phổ thông cần bảo đảm những yêu cầu nào? 

66. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa như thế nào? 

67. Sách giáo khoa giáo dục phổ thông được quy định như thế nào? 

68. Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trung học phổ thông và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông được quy định như thế nào?

69. Các trình độ đào tạo giáo dục đại học?

70. Các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

71. Tổ chức và hoạt động giáo dục đại học được quy định như thế nào?

72. Giáo dục phổ thông bao gồm những cơ sở nào?

73. Mục tiêu của giáo dục đại học?

74. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là gì?

75. Tổ chức và hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

76. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên là gì?

77. Chính sách phát triển giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào?

78. Chương trình, hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? ( Phần 1)

79. Chương trình, hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? ( Phần 2)

80.  Đánh giá, công nhận kết quả học tập giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào?

81.  Hội đồng tư vấn trong nhà trường được quy định như thế nào?

82. Cơ sở giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào?

83. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên là gì?

84. Sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường được quy định như thế nào?

85. Thẩm quyền, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường được quy định như thế nào?

86. Tổ chức Đảng trong nhà trường được quy định như thế nào?

87. Đình chỉ hoạt động giáo dục được quy định như thế nào?

88. Điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện được phép hoạt động giáo dục được quy định như thế nào?

89. Loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như thế nào?

90.  Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân được quy định như thế nào?

91. Hội đồng trường được quy định như thế nào? ( Phần 1)

92. Hội đồng trường được quy định như thế nào? ( Phần 2)

93. Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục được quy định như thế nào?

94. Hiệu trưởng được quy định như thế nào?

95. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được quy định như thế nào?

96. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học được quy định như thế nào?

97. Trường, lớp dành cho người khuyết tật được quy định như thế nào?

98. Trường giáo dưỡng được quy định như thế nào theo Luật Giáo dục?

99. Nhà giáo có vị trí, vai trò như thế nào trong hệ thống giáo dục?

100. Tiêu chuẩn của nhà giáo là gì?

101. Giáo sư, phó giáo sư được quy định như thế nào?

102. Nhiệm vụ của nhà giáo được quy định như thế nào?

103. Quyền của nhà giáo được quy định như thế nào?

104. Thỉnh giảng được quy định như thế nào?

105.  Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo được quy định như thế nào?

106. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo là gì?

107. Ngày Nhà giáo Việt Nam là gì?

108. Tiền lương của nhà giáo được quy định như thế nào?

109. Chính sách đối với nhà giáo được quy định như thế nào?

110. Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được quy định như thế nào?

111. Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự được quy định như thế nào?

112. Người học được quy định như thế nào theo Luật Giáo dục?

113. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non được quy định như thế nào?

114. Nhiệm vụ của người học được quy định như thế nào?

115. Quyền của người học được quy định như thế nào?

116. Tín dụng giáo dục được Luật Giáo dục quy định như thế nào?

117. Khen thưởng đối với người học được quy định như thế nào?

118. Học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được quy định như thế nào?

119. Miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên được quy định như thế nào?

120.Chế độ cử tuyển được quy định như thế nào?

121. Trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục được quy định như thế nào?

123. Trách nhiệm của gia đình được quy định như thế nào?

124. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh được quy định như thế nào?

125. Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non được quy định như thế nào?

126. Trách nhiệm của xã hội trong giáo dục được quy định như thế nào?

127. Chính sách lập quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục?

128. Những nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục?

129. Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục được quy định như thế nào?

130. Ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng trường học được quy định như thế nào?

131. Pháp luật quy định như thế nào về khuyến khích đầu tư cho giáo dục?

132. Pháp luật giáo dục quy định như thế nào về ưu đãi về thuế đối với sách giáo khoa và tài liệu, thiết bị dạy học?

133. Chế độ tài chính đối với cơ sở giáo dục được quy định như thế nào?

134. Quyền sở hữu tài sản, chuyển nhượng vốn đối với trường dân lập, trường tư thục được quy định như thế nào?

135. Chính sách ưu đãi đối với trường dân lập, trường tư thục được quy định như thế nào?

136. Học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo là gì?

137. Cơ chế thu và quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ trong hoạt động giáo dục?

138. Những đối tượng nào được miễn học phí?

139. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về giáo dục là gì?

140. Hợp tác về giáo dục với nước ngoài được quy định như thế nào?

141. Hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục được quy định như thế nào?

142. Công nhận văn bằng nước ngoài được quy định như thế nào?

143.  Nhiệm vụ của cơ sở giáo dục trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được quy định như thế nào?

144. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục được quy định như thế nào? ( phần 1)

145. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục được quy định như thế nào? ( phần 2)

146. Nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục?

147. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường?

148. Mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục?

149. Nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục?

150.  Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ?

151. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được quy định như thế nào?

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong cơ sở giáo dục đại học được quy định là gì?

Giáo dục 31/12/2021

Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong cơ sở giáo dục đại học được quy định là gì?

Vị trí, chức năng, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định là gì?

Giáo dục 31/12/2021

Vị trí, chức năng, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định là gì?

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Giáo dục 05/01/2022

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục năm 2019 là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục năm 2019 là gì?

Mục tiêu, tính chất, nguyên lý và phát triển giáo dục là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Mục tiêu, tính chất, nguyên lý và phát triển giáo dục là gì?

Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục là gì?

Quy định về tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của các cấp học và trình độ đào tạo là gì?

Giáo dục 05/01/2022

Quy định về tiêu chuẩn đầu vào, thời gian học tập và cơ hội học tập tiếp theo của các cấp học và trình độ đào tạo là gì?

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào?

Giáo dục 05/01/2022

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào?