Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và chương trình giáo dục được quy định như thế nào?

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 sau đây gọi là Luật Giáo dục năm 2019.

Mục tiêu của giáo dục

Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Ngày nay sự phát triển của một quốc gia không chỉ dựa trên sự đồng lòng cùng thi đua tăng gia sản xuất của người dân cả nước mà còn cần sự giao thương, hợp tác với các quốc gia khác trên toàn thế giới, hay còn gọi đó là sự hợp tác, hội nhập quốc tế. Những lợi ích mà hợp tác quốc tế mang lại không chỉ thúc đẩy nền giáo dục nước nhà mà còn giúp bổ sung những giá trị và tiến bộ của văn hóa, văn minh của thế giới, làm giàu văn hóa dân tộc và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục

Luật Giáo dục quy định tại Điều 7 về yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

- Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên; coi trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người học.

Vì giáo dục là gốc rễ, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của một quốc gia nên những nội dung giáo dục phải vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tốc vừa phải tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại, để làm phong phú hơn nền giáo dục nước nhà, không thể giữ mãi một quan niệm giáo dục xưa cũ nhưng chắc chắn không thể phủ nhận những giá trị cốt lõi mà cha ông ta đã gây dựng nên. Chúng ta phải luôn giữ vững quan điểm “hòa nhập chứ không hòa tan” tức trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta muốn phát triển phải có sự giao lưu với các dân tộc khác, với nền văn hóa khác. Trong quá trình giao lưu đó, dân tộc ta sẽ tiếp thu tinh hoa văn hóa và những thành tựu khoa học thuật tiên tiến của nhân loại đó là hòa nhập. Tuy nhiên trong quá trình ấy chúng ta luôn biết kế thừa, giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, không đánh mất bản sắc riêng của mình, không bị đồng hóa bởi các dân tộc khác đó là không hòa tan.

- Phương pháp giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học và hợp tác, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.

Chương trình giáo dục

Trước hết các từ ngữ trong bài viết như niên chế, tín chỉ, mô-đun được hiểu theo quy định của Luật Giáo dục như sau:

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

4. Niên chế là hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

5. Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

6. Mô-đun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.”

Theo Điều 8 của Luật Giáo dục năm 2019 thì chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục và được quy định như sau:

1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học; phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục; cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo.

2. Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho phân luồng, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để địa phương và cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp; đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế. Chương trình giáo dục là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực người học quy định trong chương trình giáo dục phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa đối với giáo dục phổ thông; giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.

4. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ, mô-đun mà người học tích lũy được khi theo học một chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc tín chỉ, mô-đun tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện chương trình giáo dục và việc công nhận về giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều này.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập là gì?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập là gì?

Quy định về tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ học tập như thế nào?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ học tập như thế nào?

Quy định về nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước là gì?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước là gì?

Nguyên tắc bồi hoàn chi phí đào tạo là gì?

Giáo dục 30/12/2021

Nguyên tắc bồi hoàn chi phí đào tạo là gì?

Những trường hợp nào người học tại các cơ sở giáo dục đại học phải bồi hoàn chi phí đào tạo?

Giáo dục 30/12/2021

Những trường hợp nào người học tại các cơ sở giáo dục đại học phải bồi hoàn chi phí đào tạo?

Quy định về chi phí bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn là gì?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về chi phí bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn là gì?

Trình tự họp Hội đồng xét chi phí bồi hoàn được quy định như thế nào?

Giáo dục 30/12/2021

Trình tự họp Hội đồng xét chi phí bồi hoàn được quy định như thế nào?

Quy định về trả và thu hồi chi phí bồi hoàn như thế nào?

Giáo dục 30/12/2021

Quy định về trả và thu hồi chi phí bồi hoàn như thế nào?