Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm như thế nào?

Nội dung bài viết -
 1. Công ty cổ phần bảo hiểm
 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm
  1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định
  2. Dự thảo Điều lệ công ty
  3. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm
  4. Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, chuyên gia tính toán hoặc chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, kế toán trưởng của doanh nghiệp bảo hiểm
  5. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
  6. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành triển khai
  7. Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng
  8. Biên bản họp của các cổ đông về việc:
  9. Biên bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt cho các cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép
  10. Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành
  11. Trường hợp tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp bảo hiểm thì phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm đóng trụ sở chính xác nhận:
  12. Văn bản cam kết của các cổ dông đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép

Công ty cổ phần bảo hiểm

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân và có số lượng tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; trách nhiệm cổ đông là trách nhiệm hữu hạn (chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp). Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân và có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Công ty cổ phần bảo hiểm là công ty cổ phần và cũng là doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Điều kiện để thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm bao gồm:

- Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

- Điều kiện riêng đối với công ty cổ phần bảo hiểm

Các điều kiện này có ảnh hưởng đến các thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Theo Điều 12 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Văn bản thể hiện rõ nguyện vọng thành lập công ty cổ phần bảo hiểm, đảm bảo việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm xuất phát từ sự tự nguyện của các thành viên tham gia góp vốn thành lập.

Dự thảo Điều lệ công ty

Dự thảo điều lệ công ty được xây dựng theo pháp luật về doanh nghiệp, cụ thể hiện nay dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hiện được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, trước đây là Điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm

Phương án hoạt động 05 năm thể hiện rõ phương hướng hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp thành lập ra không hoạt động hoặc hoạt động với mục đích vi phạm pháp luật, đồng thời, đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập có tiềm năng phát triển, khả năng tài chính và duy trì hoạt động ổn định để hoạt động lâu dài.

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, chuyên gia tính toán hoặc chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, kế toán trưởng của doanh nghiệp bảo hiểm

Đây là các giấy tờ chứng minh nhân thân của các cá nhân có vai trò quan trọng trong việc thành lập và hoạt động của công ty cổ phần bảo hiểm. Các cá nhân này cần chứng minh nhân thân để tránh trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như thành lập công ty ma để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật do đây là các cá nhân chịu trách nhiệm đối với các rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

- Đối với cá nhân:

+ Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định

+ Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi gửi tại ngân hàng

- Đối với tổ chức:

+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; đối với tổ chức nước ngoài thì bản sao phải được hợp pháp hóa lãnh sự

+ Điều lệ công ty

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

+ Văn bản ủy quyền, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Danh sách cổ đông sáng lập là một phần quan trọng trong hồ sơ thành lập công ty cổ phần do số cổ đông sáng lập của công ty cổ phần tối thiểu là 03 cổ đông. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, các cổ đông sáng lập cũng phải thỏa mãn các điều kiện về tài chính, khả năng hoạt động, góp vốn,… Vì vậy, danh sách cổ đông và các giấy tờ kèm theo (chứng minh nhân thân đối với cá nhân, tư cách doanh nghiệp, pháp nhân đối với tổ chức, chứng minh các điều kiện cơ bản của doanh nghiệp để góp vốn).

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành triển khai

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thể hiện tính minh bạch, có điều kiện của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Khi được thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm dự kiến tiến hành triển khai, nhằm đảm bảo nhất quán trong quá trình hoạt động, không để bên mua bảo hiểm bị ảnh hưởng tới quyền lợi.

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

Xác nhận mức vốn điều lệ, pháp định có thỏa mãn các điều kiện về vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ).

Biên bản họp của các cổ đông về việc:

- Nhất trí góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm kèm theo danh sách các cổ đông sáng lập

- Thông qua dự thảo Điều lệ công ty

Biên bản họp thể hiện ý chí của các thành viên thành lập công ty cổ phần bảo hiểm trong việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm và xây dựng điều lệ công ty.

Biên bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt cho các cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép

Biên bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép chỉ được đưa vào hồ sơ trong trường hợp có sự ủy quyền thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.

Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Văn bản thể hiện doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam thỏa mãn các điều kiện để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và được cơ quan Nhà nước chứng nhận việc thỏa mãn các điều kiện là thật.

Trường hợp tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp bảo hiểm thì phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm đóng trụ sở chính xác nhận:

- Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. Trường hợp quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này

- Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành hoạt động tại Việt Nam

- Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính

- Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi tổ chức nước ngoài đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Văn bản cam kết của các cổ dông đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép

Văn bản cam kết này được xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có gì giống và khác nhau?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điểm giống, khác nhau của hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có điểm giống và khác nhau như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điểm giống và khác nhau giữa hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm