Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Nội dung bài viết -
 1. Chi nhánh nước ngoài
 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm
  1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định
  2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài đã được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phê chuẩn
  3. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm
  4. Tài liệu về doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:
  5. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành triển khai
  6. Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn được cấp gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng
  7. Văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính xác nhận:
  8. Văn bản cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

Chi nhánh nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

Điều 8. Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

1. Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Theo đó:

- Một tổ chức chỉ được xác định là chi nhánh nước ngoài khi là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở nước ngoài. Các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở nước ngoài cũng không được coi là chi nhánh nước ngoài. (Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết). Trên thực tế, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

- Chi nhánh vì chỉ là đơn vị phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân và được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. Theo đó, chi nhánh nước ngoài cũng không có quyền tự quyết định trong các hoạt động thực hiện quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh mà phải có sự chỉ đạo của doanh nghiệp nước ngoài mà chi nhánh này phụ thuộc.

Để thành lập chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa mãn:

- Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

- Điều kiện riêng để thành lập và hoạt động chi nhánh

Các điều kiện này có ảnh hưởng sâu sắc đến các thành phần trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Điều 13 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Văn bản thể hiện rõ nguyện vọng thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo việc thành lập chi nhánh nước ngoài xuất phát từ sự tự nguyện của doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh và các thành viên góp vốn thành lập.

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài đã được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phê chuẩn

Khác với doanh nghiệp bảo hiểm, trong hồ sơ thành lập chi nhánh nước ngoài không có dự thảo điều lệ công ty (do chi nhánh nước ngoài chỉ là một bộ phận phụ thuộc vào công ty). Thay vào đó, trong hồ sơ này phải có dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài, có giá trị như một điều lệ hoạt động cho chi nhánh này, nhưng phải có sự phê chuẩn của công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (công ty thành lập chi nhánh) xác nhận điều chỉnh tổ chức và hoạt động của chi nhánh.

Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm

Phương án hoạt động 05 năm thể hiện rõ phương hướng hoạt động và phát triển của chi nhánh nước ngoài, tránh tình trạng chi nhánh nước ngoài thành lập ra không hoạt động hoặc hoạt động với mục đích vi phạm pháp luật, đồng thời, đảm bảo chi nhánh nước ngoài được thành lập có tiềm năng phát triển, khả năng tài chính và duy trì hoạt động ổn định để hoạt động lâu dài.

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm là Giám đốc, chuyên gia tính toán tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, kế toán trưởng của chi nhánh nước ngoài

Đây là các giấy tờ chứng minh nhân thân của các cá nhân có vai trò quan trọng trong việc thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài. Các cá nhân này cần chứng minh nhân thân để tránh trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như thành lập công ty ma để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật do đây là các cá nhân chịu trách nhiệm đối với các rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tài liệu về doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:

- Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác có chứng thực của cơ quan nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

- Điều lệ công ty

- Văn bản của cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài quyết định việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam

- Văn bản ủy quyền, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Các tài liệu này xác minh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và thể hiện các điều kiện tài chính của doanh nghiệp.

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành triển khai

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thể hiện tính minh bạch, có điều kiện của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Khi được thành lập và hoạt động, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm dự kiến tiến hành triển khai, nhằm đảm bảo nhất quán trong quá trình hoạt động, không để bên mua bảo hiểm bị ảnh hưởng tới quyền lợi.

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn được cấp gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

Xác nhận mức vốn điều lệ, pháp định có thỏa mãn các điều kiện về vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ).

Văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính xác nhận:

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành hoạt động tại Việt Nam

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Văn bản cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

Tức văn bản cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đáp ứng điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam (cụ thể: Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có điểm giống và khác nhau như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điểm giống và khác nhau giữa hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm