Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Nội dung bài viết -
 1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định
  2. Dự thảo Điều lệ công ty
  3. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ hoạt động đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh của việc thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  4. Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của Chủ tịch Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  5. Danh sách cổ đông (hoặc thành viên) sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các giấy tờ kèm theo sau đây:
  6. Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng
  7. Hợp đồng hợp tác
  8. Biên bản họp của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập về việc:
  9. Biên bản về việc ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân góp vốn thay mặt cho cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép
  10. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đóng trụ sở chính xác nhận:
  11. Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Để thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cần phải thỏa mãn:

- Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

- Điều kiện riêng để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Các điều kiện này có ảnh hưởng lớn đến thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Điều 14 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Văn bản thể hiện rõ nguyện vọng thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo việc thành lập chi nhánh nước ngoài xuất phát từ sự tự nguyện của doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh và các thành viên góp vốn thành lập.

Dự thảo Điều lệ công ty

Dự thảo điều lệ công ty được xây dựng theo pháp luật về doanh nghiệp, cụ thể hiện nay dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hiện được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, trước đây là Điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ hoạt động đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh của việc thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Phương án hoạt động 05 năm thể hiện rõ phương hướng hoạt động và phát triển của chi nhánh nước ngoài, tránh tình trạng chi nhánh nước ngoài thành lập ra không hoạt động hoặc hoạt động với mục đích vi phạm pháp luật, đồng thời, đảm bảo chi nhánh nước ngoài được thành lập có tiềm năng phát triển, khả năng tài chính và duy trì hoạt động ổn định để hoạt động lâu dài. Tuy nhiên, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không cần xây dựng các nội dung phương án như thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, do bản chất của hoạt động môi giới bảo hiểm không phải là bán hàng, sản phẩm mà là cung cấp dịch vụ môi giới.

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của Chủ tịch Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đây là các giấy tờ chứng minh nhân thân của các cá nhân có vai trò quan trọng trong việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Các cá nhân này cần chứng minh nhân thân để tránh trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như thành lập công ty ma để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật do đây là các cá nhân chịu trách nhiệm đối với các rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Danh sách cổ đông (hoặc thành viên) sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

- Đối với cá nhân:

+ Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định

+ Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền gửi của cá nhân bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại lệ tự do chuyển đổi gửi tại ngân hàng

- Đối với tổ chức:

+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; đối với tổ chức góp vốn nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

+ Điều lệ công ty

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

+ Văn bản ủy quyền, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

+ Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định pháp luật chuyên ngành

Danh sách cổ đông sáng lập, thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp là một phần quan trọng trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, do các loại hình doanh nghiệp đều có số lượng thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp tối thiểu. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, các thành viên sáng lập cũng phải thỏa mãn các điều kiện về tài chính, khả năng hoạt động, góp vốn,… Vì vậy, danh sách cổ đông, thành viên góp vốn thành lập và các giấy tờ kèm theo (chứng minh nhân thân đối với cá nhân, tư cách doanh nghiệp, pháp nhân đối với tổ chức, chứng minh các điều kiện cơ bản của doanh nghiệp để góp vốn).

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ thể hiện doanh nghiệp đã thỏa mãn đủ các điều kiện về vốn pháp định đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác chỉ xuất hiện trong hồ sơ khi tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Biên bản họp của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập về việc:

- Nhất trí góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần môi giới bảo hiểm kèm theo danh sách các thành viên hoặc cổ đông sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên

- Thông qua dự thảo Điều lệ công ty

Biên bản họp thể hiện ý chí của các thành viên thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm và xây dựng điều lệ công ty.

Biên bản về việc ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân góp vốn thay mặt cho cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép

Biên bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép chỉ được đưa vào hồ sơ trong trường hợp có sự ủy quyền thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đóng trụ sở chính xác nhận:

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam. Trường hợp quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này

- Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm

- Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm của nước nơi tổ chức nước ngoài đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Văn bản thể hiện doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam thỏa mãn các điều kiện để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và được cơ quan Nhà nước chứng nhận việc thỏa mãn các điều kiện là thật.

Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép

Các điều kiện này được quy định tại Điều 9 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ (Cụ thể: Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có điểm giống và khác nhau như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điểm giống và khác nhau giữa hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm