Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Theo Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, mức hỗ trợ đối với người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được phân loại đối với huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ.

1. Đối với trường hợp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu

Theo Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ huấn luyện nhưng tối đa không quá mức quy định đối với từng đối tượng.

1.1. Đối với đối tượng được huấn luyện là an toàn, vệ sinh viên

An toàn, vệ sinh viên là người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh làm việc kiêm nhiệm an toàn, vệ sinh viên trong giờ làm việc, hoạt động trong mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động,… Đây cũng là đối tượng nhóm số 6 được tham dự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với trường hợp người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho an toàn, vệ sinh viên thì theo Điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, mức hỗ trợ không quá 150.000 Đồng/người. Tức là mức hỗ trợ này có thể thấp hơn 150.000 Đồng/người.

Ví dụ: Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 100 an toàn, vệ sinh viên trong mạng lưới an toàn, vệ sinh viên thì mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tối đa cho người sử dụng lao động là: 150.000 x 100 = 15.000.000 (Đồng). Dù 70% tổng chi phí huấn luyện cho an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động có cao hơn 15.000.000 thì người sử dụng lao động vẫn chỉ được hỗ trợ tối đa 15.000.000 Đồng trong trường hợp này.

2. Đối với đối tượng được huấn luyện là người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế

Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 1 trong các nhóm được tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động)

Người làm công tác y tế là người lao động thuộc nhóm 5 trong các nhóm được tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, là bộ phận giúp người sử dụng lao động thực hiện các công việc, công tác y tế tại cơ sở sử dụng lao động.

Đối với 02 trường hợp này, thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dài hơn so với an toàn, vệ sinh viên, cũng như chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phức tạp (nhiều phần) hơn, vì vậy, mức hỗ trợ đối với người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng này được hưởng mức hỗ trợ kinh phí cao hơn so với trường hợp tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho an toàn, vệ sinh lao động.

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trong trường hợp này, người sử dụng lao động được hưởng mức hỗ trợ không quá 300.000 Đồng/người (lao động), tức là có thể thấp hơn 300.000 Đồng/người.

Ví dụ: Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 20 người làm công tác y tế, 02 người làm nhiệm vụ quản lý về an toàn, vệ sinh lao động thì được hưởng mức hỗ trợ tối đa là: 300.000 x 22 = 6.600.000 (Đồng). Dù 70% tổng chi phí huấn luyện cho tất cả nhóm người này có cao hơn 6.600.000 Đồng thì người sử dụng lao động vẫn chỉ được hỗ trợ ở mức tối đa là 6.600.000 Đồng.

1.3. Đối với đối tượng được huấn luyện là người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc trong Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và là nhóm 4 trong các nhóm được tham dự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Đối với nhóm này, chương trình huấn luyện phức tạp hơn so với các nhóm trên, do đó, mức hỗ trợ cho người sử dụng lao động cũng tăng.

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trong trường hợp này người sử dụng lao động được hỗ trợ tối đa 600.000 Đồng/người (lao động), tức là có thể thấp hơn 600.000 Đồng/người.

Ví dụ: Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 10 người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, thì mức hưởng hỗ trợ tối đa của người sử dụng lao động là: 600.000 x 10 = 6.000.000 (Đồng). 70% chi phí huấn luyện có thể cao hơn mức 6.000.000 Đồng nhưng người sử dụng lao động chỉ được hỗ trợ cao nhất ở mức này.

1.4. Đối với đối tượng được huấn luyện là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động là người làm công tác chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động, có nhiệm vụ tham mưu, trợ giúp người sử dụng lao động trong việc xây dựng, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sử dụng lao động của người sử dụng lao động. Đây cũng là nhóm 2 trong các nhóm đối tượng được tham dự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cũng là nhóm đối tượng có chương trình huấn luyện phức tạp nhất.

Do đó, người sử dụng lao động trong trường hợp này, theo Điểm d Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, người sử dụng lao động được hưởng tối đa 700.000 Đồng/người (làm công tác an toàn, vệ sinh lao động).

Ví dụ: Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 05 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động thì được nhận khoản hỗ trợ tối đa là: 700.000 x 5 = 3.500.000 (Đồng). 70% chi phí huấn luyện có thể cao hơn 3.500.000 Đồng nhưng người sử dụng lao động chỉ được nhận hỗ trợ ở mức này.

2. Hỗ trợ huấn luyện định kỳ

Theo Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, mức hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu.

Suy ra:

- Đối với an toàn, vệ sinh viên, mức hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 75.000 Đồng/người (an toàn, vệ sinh viên)

- Đối với người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế, mức hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 150.000 Đồng/người (quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động / người làm công tác y)

- Đối với người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, mức hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 300.000 Đồng/người (làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động)

- Đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, mức hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 350.000 Đồng/người (làm công tác an toàn, vệ sinh lao động).

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 14/08/2021

Điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 14/08/2021

Hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 14/08/2021

Hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

Trường hợp và mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 14/08/2021

Trường hợp và mức hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động

Hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 14/08/2021

Hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 14/08/2021

Điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

Điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 14/08/2021

Điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động