Phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là tên gọi chung của tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận trong lĩnh vực văn hóa và một số lĩnh vực khác liên quan được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép, do tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là bên nước ngoài) thành lập hoặc tham gia thành lập và tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Không thể phủ nhận rằng, từ khi mở cửa và phát triển đất nước theo hướng tăng cường sự hợp tác bên ngoài, với nhiều quốc gia, nhiều khu vực, nhiều vùng lãnh thổ đã tạo cho Việt Nam có điều kiện du nhập nền văn hóa của mọi nơi và gìn giữ, phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam vừa nâng cao cơ hội để đưa nền văn hóa Việt Nam đến nước bạn nhưng cũng là cơ sở biết đến văn hóa của nhiều quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Các hình thức xử phạt được áp dụng bao gồm:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Không báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về kết quả hoạt động trong năm hoặc khi có yêu cầu

Khoản 3, 4 Điều 16, Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động, định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động trong năm tính đến hết ngày 30 tháng 11 của năm và kế hoạch hoạt động dự kiến cho năm tiếp theo, gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở. Đồng thời Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Như vậy, báo cáo bằng văn bản là trách nhiệm thường xuyên, không thể thiếu trong tổ chức hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam và là nghĩa vụ với quốc gia cho phép họ hoạt động. Trong trường hợp này, khi vi phạm nghĩa vụ thông báo, áp dụng mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

b. Không thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt chi nhánh và nơi dự kiến tổ chức các hoạt động về nội dung hoạt động và thời hạn ủy quyền cho chi nhánh.

Tại Khoản 5, Điều 16, Nghị định 126/2018/NĐ-CP nêu rõ, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt chi nhánh của cơ sở mình và nơi dự kiến tổ chức hoạt động về nội dung hoạt động và thời hạn ủy quyền cho chi nhánh. Chi nhánh chỉ được hoạt động theo nội dung và thời hạn được ủy quyền. Nội dung hoạt động của Chi nhánh không nằm ngoài nội dung hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép đã được cấp.

Tương tự ở trên, khi thành lập chi nhánh và ủy quyền cho các hoạt động của chi nhánh, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt chi nhánh. Khi không thực hiện tức là vi phạm quy định mà pháp luật đặt ra và chịu mức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Không thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở về người đại diện theo pháp luật, người quản lý, nhân viên và thời gian bắt đầu hoạt động, kết thúc làm việc của người đại diện theo pháp luật, người quản lý và nhân viên.

Người đại diện theo pháp luật của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là công dân nước đặt trụ sở cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở về người đại diện theo pháp luật, người quản lý và nhân viên cũng như thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc của người đại diện theo pháp luật, người quản lý và nhân viên.

Như vậy, có thể hiểu rằng, người đại diện theo pháp luật, người quản lý và nhân viên là người nước ngoài có đủ điều kiện, lý lịch tư pháp để hoạt động về văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, pháp luật đòi hỏi về nơi hoạt động để có thể quản lý hiểu quả, bởi tư cách pháp lý của công dân nước ngoài và tư các pháp lý của công dân Việt Nam có sự khác nhau. Khi vi phạm về hoạt động này, mức phạt tiền mà chủ thể phải chịu là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

b. Tổ chức hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động.

Giấy chứng nhận đăng ký là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo điều ước quốc tế.

Giấy phép là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập không theo điều ước quốc tế.

Giấy chứng nhận là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thành lập và hoạt động đối với chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Một trong các nguyên tắc hoạt động đầu tiên, quan trọng nhất của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là chỉ được hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép. Chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam chỉ được hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận. Mọi hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài và chi nhánh tại Việt Nam phải phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép, Giấy chứng nhận.

Pháp luật Việt Nam chỉ cho họ thực hiện các hành vi trong khuôn khổ của giấy phép, ngoài giới hạn đó thì họ không được phép các hoạt động văn hóa khác. Do vậy, với hành vi vi phạm này, mức tiền họ phải chịu là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

c. Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động.

Đối với hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo Mẫu
 • Dự kiến cơ cấu tổ chức và bộ máy
 • Dự thảo Quy chế hoạt động
 • Lý lịch người được dự kiến bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với giấy phép thành lập và hoạt động, hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu.
 • Bản sao giấy chứng nhận tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) hoặc lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (đối với cá nhân) được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Dự kiến cơ cấu tổ chức và bộ máy, dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
 • Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) của người dự kiến được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước đặt cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam cấp và được hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu người dự kiến được bổ nhiệm đã cư trú tại Việt Nam trên 06 tháng thì cần có lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Việc kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động biểu hiện bằng sự chênh lệch giữa thông tin thực tờ và trên giấy tờ khi họ tiến hành soạn thảo hồ sơ cấp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi vi phạm, chịu mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa với những hành vi quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Khi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa thì bị phạt gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định chi tiết những hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả với từng hành vi về bảo vệ di sản văn hóa

Phạt tiền đến 50.000.000 đồng khi vi phạm khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Việc khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh khi vi phạm chịu chế tài áp dụng tại Điều 24, Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Vi phạm về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phạt gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

ên cạnh nhận hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả chủ thể phải chịu khi vi phạm về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh