Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Nghị định 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đã quy định chi tiết những hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Trong đó có những quy định cụ thể, chi tiết về bảo vệ di sản văn hóa. Để làm rõ vấn đề này, Luật Hoàng Anh sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây!

Nội dung:

Di sản văn hóa được hiểu nôm na là các sản phẩm bao gồm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử – văn hóa – khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Di sản là những “báu vật” được thiên nhiên ban tặng, là thành quả lao động sáng tạo và giữ gìn của ông cha ta trong suốt nhiều thế kỷ. Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, theo đó:

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.

Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Khi vi phạm trong lĩnh vực di sản văn hóa, chịu hình thức xử phạt theo từng hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm cụ thể, luật có thể quy định một hoặc nhiều khung hình phạt chính khác nhau. Trong mỗi khung hình phạt, luật có thể quy định một hoặc nhiều loại hình phạt chính. Nhưng khi áp dụng, mỗi hành vi vi phạm chỉ được áp dụng một hình thức xử phạt chính, có thể kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung à biện pháp khắc phục hậu quả đi kèm. Đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa quy định tại Điều 20, Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hình thức xử phạt chính là phạt tiền, nhằm tước bỏ một khoản tiền nhất định của cá nhân, tổ chức vi phạm đó để sung công quỹ nhà nước, tác động trực tiếp đến lợi ích vật chất, kinh tế của cá nhân, tổ chức vi phạm, gây cho họ hậu quả bất lợi về tài sản. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng được áp dụng với các trường hợp sau:

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Làm hư hại hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

Hư hại hiện vật là làm nó mất đi giá trị như lúc ban đầu. Để tránh các trường hợp rủi ro xảy ra, Nhà nước quy định về việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hành vi này. Trong đó, Điều 70, Luật Di sản Văn hóa năm 2001 quy định: Người nào phát hiện được di sản văn hoá mà không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt hoặc có hành vi gây hư hại, huỷ hoại thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; di sản văn hoá đó bị Nhà nước thu hồi.

Vì vậy, cá nhân, tổ chức vi phạm làm hư hại hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích của địa phương bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

b. Không có văn bản đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với di tích cấp tỉnh hoặc không có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt khi xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II.

Khu vực bảo vệ II là khu vực bao quanh hoặc tiếp giáp với khu vực bảo vệ I để bảo vệ cảnh quan và môi trường – sinh thái của di tích và là khu vực được phép xây dựng các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. Việc xác định di tích không có khu vực bảo vệ II được áp dụng trong trường hợp di tích đó nằm trong khu vực dân cư hoặc liền kề các công trình xây dựng mà không thể di dời.

Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II đối với di tích cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bởi nó có ảnh hưởng lớn đối với giá trị của di tích. Vì vậy, nếu hành vi này xảy ra thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

c. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan.

Trục lợi là chiếm đoạt số tiền không phải của mình từ các hoạt động cộng đồng. Còn mê tín dị đoan là lợi dụng niềm tin của người khác vào các yếu tố tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng để lôi kéo họ phục vụ mục đích không lành mạnh. Trong khi việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa là phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội; Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế.

Do đó, lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan là hành vi vi phạm pháp luật, chịu mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Nhắc đến giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là nằm ở tính nguyên gốc, lâu đời mà dù trải qua bao nhiêu năm phát triển, hay công nghệ hiện đại bao nhiêu cũng không thể làm được những tác phẩm mà ông cha ta đã làm ở quá khứ. Do đó, việc hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh vi phạm nghiêm trọng, mất giảm đi giá trị của các di tích văn hóa. Vì vậy, tính chất nguy hiểm của hành vi cũng như khó có thể khắc phục buộc cá nhân, tổ chức vi phạm nhận mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

b. Lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là một trong các đối tượng thuộc sự quản lý nghiêm ngặt của nhà nước, nằm trong quy hoạch tổng thể của từng địa phương và không một ai có thể lấn chiếm trừ việc trong trường hợp đặc biệt cần thiết phải sử dụng đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh vào mục đích khác thì việc chuyển mục đích phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xếp hạng đối với di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đó.

Việc lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là lấn chiếm đất công, đất quản lý của nhà nước và trong mọi trường hợp, hành vi lấn chiếm đều không hợp pháp và bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

c. Sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Như đã nói ở trên, mục đích của việc bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh là phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội; Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế.

Do đó, tất cả các cá nhân, tổ chức bảo vệ, tham gia, liên quan đến hoạt động của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đều phải lấy các mục đích trên làm tiền để để sử dụng và có nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện. Sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

d. Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép theo quy định.

Giấy phép đối với bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là sự cho phép của cơ quan nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện làm bản sao. Việc làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đều phải được sự cho phép. Khi không được cho phép mà thực hiện đồng nghĩa với việc làm những việc mà pháp luật cấm và trở thành hình thức “làm lậu bản sao” di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi này chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

đ. Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp.

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc hợp pháp được là sự chứng nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có sự kiểm tra, giám định và quyết định công nhận với mỗi di vật, cổ vật, bảo vật nói trên và thuộc sở hữu nhà nước.

Với hành vi mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp mang tính chất nghiêm trọng và có thể để lại hậu quả nặng nề là làm thất thoát. Do đó, mức phạt pháp luật quy định là phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

e. Làm hư hại nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

Khác với hư hại, hành vi làm hư hại nghiêm trọng để lại hậu quả nặng nề hơn. Hư hại hiện vật là làm nó mất đi giá trị như lúc ban đầu, khả năng thấp hoặc không có khả năng khắc phục. Để tránh các trường hợp rủi ro xảy ra, Nhà nước quy định về việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hành vi này. Trong đó, Điều 70, Luật Di sản Văn hóa năm 2001 quy định: Người nào phát hiện được di sản văn hoá mà không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt hoặc có hành vi gây hư hại, huỷ hoại thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; di sản văn hoá đó bị Nhà nước thu hồi.

Hành vi làm hư hại nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích của địa phương khi vi phạm thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm sau đây.

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm về hoạt động triển lãm

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm về hoạt động triển lãm được áp dụng với những hành vi cụ thể sau

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa được áp dụng với các hành vi vi phạm có tính chất khá nghiêm trọng

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Hỏi đáp luật Dân Sự 12/07/2021

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa được áp dụng với các hành vi vi phạm sau tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP