Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Thanh tra Chuyên ngành Y tế

Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó. Trong khi đó, thẩm quyền được hiểu là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống bộ máy Nhà nước do pháp luật quy định.

Như vậy, việc thẩm định thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá, đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản của cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước trao quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả văn hóa, quảng cáo.

Nghị định 122/2014/NĐ-CP quy định về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế, quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra y tế; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên Thanh tra y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động Thanh tra y tế.

Thanh tra chuyên ngành Y tế gồm :

 • Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Môi trường y tế; Cục Y tế dự phòng; Cục An toàn thực phẩm (sau đây gọi chung là Tổng cục và Cục);
 • Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục).

Đối với Thanh tra chuyên ngành Y tế, việc thẩm định thẩm quyền được quy định tại Khoản 9, Điều 71, Nghị định 38/2021/NĐ-CP, với các hành vi được liệt kê cụ thể dưới đây:

1. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Y tế và Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

- Khoản 1, 2 và 3 Điều 34:

 • Vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng
 • Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định này;
 • Quảng cáo có tính chất xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;
 • Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

- Điều 35: Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

- Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

- Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

- Điều 50: Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

- Điều 51: Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

- Điều 52: Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

- Điều 53: Vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

- Điều 54: Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

- Điều 55: Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

- Điều 56: Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

2. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Y tế

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

- Khoản 1 Điều 36:

 • Không có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định khi quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
 • Không có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định khi quảng cáo tài sản.

- Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 34:

 • Vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng
 • Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định này;
 • Quảng cáo có tính chất xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;
 • Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

- Điều 35: Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

- Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

- Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

- Điều 50: Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

- Điều 51: Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

- Điều 52: Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

- Điều 53: Vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

- Điều 54: Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

- Điều 55: Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

- Điều 56: Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

3. Chánh Thanh tra của Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại :

- Mục 1 Chương III: Hành vi vi phạm những quy định chung trong lĩnh vực quảng cáo

- Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

- Điều 50: Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

- Điều 51: Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

- Điều 52: Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

- Điều 53: Vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

- Điều 54: Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

- Điều 55: Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

- Điều 56: Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Thanh tra Y tế là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, ở trung ương có Thanh tra Y tế thuộc Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ), ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có Thanh tra Y tế thuộc Sở Y tế (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở); thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về y tế theo quy định của pháp luật. Có thể thấy, với từng hành vi xử phạt được thẩm định thẩm quyền ở trên đều được xây dựng dựa trên thẩm quyền về hình thức xử phạt chính tại Điều 65, Nghị định 38/2021/NĐ-CP và không thay đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan

Hỏi đáp luật Dân Sự 16/07/2021

Việc thẩm định thẩm quyền được quy định tại Khoản 5, Điều 71, Nghị định 38/2021/NĐ-CP, với các hành vi được liệt kê cụ thể dưới đây:

Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Hỏi đáp luật Dân Sự 16/07/2021

Đối với Quản lý thị trường được quy định tại Khoản 6, Điều 71, Nghị định 38/2021/NĐ-CP, với các hành vi được liệt kê cụ thể dưới đây:

Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Hỏi đáp luật Dân Sự 16/07/2021

Việc thẩm định thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan thanh tra được quy định tại Khoản 7, Điều 71, Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Hỏi đáp luật Dân Sự 16/07/2021

Việc thẩm định thẩm quyền của Thanh tra Thông tin truyền thông được quy định tại Khoản 8, Điều 71, Nghị định 38/2021/NĐ-CP