Thế nào là thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?

Về bản chất, biện pháp khẩn cấp tạm thời là một công cụ mà các bên tranh chấp được sử dụng để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình một cách tạm thời cho đến khi vụ án được giải quyết xong. có thể được áp dụng để hạn chế hoặc buộc các bên tranh chấp hoặc bên thứ ba thực hiện một hành vi nhất định với mục đích giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, thu thập chứng cứ kịp thời, giữ nguyên hiện trạng nhằm tránh những thiệt hại không thể khắc phục hoặc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ trong tranh chấp. [1]

Biện pháp khẩn cấp tạm thời có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án, đảm bảo việc thi hành án và kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp khẩn cấp tạm thời cơ bản đảm bảo vai trò này, tạo sự thuận lợi cho đương sự thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và giúp Tòa thuận lợi xem xét áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; giải quyết khiếu nại, kiến nghị.

Đặc điểm của thi hành hành quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời là:

- Đảm bảo nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo đảm cho việc thi hành án khi có bản án, quyết định giả quyết vụ việc dân sự

- Quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc trường hợp được thi hành ngay, do cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành.

- Việc thi hành quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời có sự thay đổi ngay khi tòa án quyết định thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ biện pháp này.

Tại Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định từ Điều 130 đến Điều 133, đồng thời được hướng dẫn bởi Điều 35 Nghị định 62/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1.1. Trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 130 quy định các trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, theo đó:

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định thi hành án, Chấp hành viên phải áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế sau đây:

a) Biện pháp cưỡng chế quy định tại các điều 118, 119, 120 và 121 của Luật thi hành án dân sự để bảo đảm thi hành quyết định về cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định; giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; tạm đình chỉ quyết định sa thải người lao động;

b) Biện pháp cưỡng chế quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 71 của Luật thi hành án dân sự để bảo đảm thi hành quyết định về buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng; buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm; buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

c) Biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 75 của Luật thi hành án dân sự để đảm bảo thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định về kê biên tài sản đang tranh chấp.

d) Biện pháp bảo đảm quy định tại các điều 66, 67, 68 và 69 của Luật thi hành án dân sự để bảo đảm thi hành quyết định về cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp; cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp; phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ; phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ;

đ) Biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 3 Điều 71 và các điều 98, 99, 100 và 101 của Luật thi hành án dân sự để bảo đảm thi hành quyết định về cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm hàng hóa khác.

1.2. Ủy thác thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trường hợp người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở địa phương khác thì tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người đó cư trú hoặc nơi có tài sản tổ chức thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Việc ủy thác thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được hướng dẫn bởi Điều 35 Nghị định 62/2015/NĐ-CP

Điều 35. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ được ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản đối với các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây khi người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác:

a) Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định; giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; tạm đình chỉ quyết định sa thải người lao động;

b) Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng; buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm; buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

c) Kê biên tài sản đang tranh chấp;

d) Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm hàng hóa khác.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra ngay quyết định ủy thác thi hành án khi có căn cứ ủy thác. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác phải ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên áp dụng ngay các biện pháp theo quy định tại Điều 130 Luật Thi hành án dân sự để tổ chức thi hành.

2. Thi hành quyết định thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 131 Luật thi hành án dân sự quy định:

- Trường hợp nhận được quyết định thay đổi hoặc áp dụng bổ sung quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra ngay quyết định thi hành án, đồng thời thu hồi quyết định thi hành án đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã bị thay đổi.

- Trường hợp quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bị thay đổi đã thi hành được một phần hoặc đã thi hành xong thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho Tòa án và giải thích cho đương sự quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

3. Đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng theo căn cứ tại Điều 132 Luật thi hành án dân sự, theo đó:

- Trường hợp Tòa án hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì ngay sau khi nhận được quyết định của Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi có quyết định đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Chấp hành viên làm thủ tục giải tỏa kê biên, trả lại tài sản, giải tỏa việc phong tỏa tài sản hoặc tài khoản của người có nghĩa vụ.

- Trường hợp quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bị Tòa án hủy bỏ, nhưng cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành được một phần hoặc thi hành xong thì việc giải quyết quyền lợi của đương sự được thực hiện theo quy định.

4. Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án

Về chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án:

- Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án được tạm ứng từ ngân sách nhà nước và thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật thi hành án dân sự. Theo đó người phải thi hành án hoặc người được thi hành án phải chịu trong một số trường hợp nhất định.

Trường hợp người yêu cầu Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng thì người đó phải thanh toán các chi phí thực tế do việc thi hành quyết định đó. Khoản tiền đặt trước được đối trừ, tài sản bảo đảm bị xử lý để thanh toán nghĩa vụ.

- Trường hợp Tòa án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì chi phí thi hành án được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

[1]:“Về điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự”, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy; THS. Lê Hải An, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 12 (412), tháng 6/2020.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án dân sự

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án của người phải thi hành án

Điều kiện và hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cho người phải thi hành án thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước

Khi nào thì phải phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Biện pháp phong tỏa tài khoản là biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự được chấp hành viên áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ trả tiền và họ có tiền gửi trong tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.

Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự là tiền đề cho việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự kê biên, xử lí tài sản của người phải thi hành án; cưỡng chế trả vật, chuyển quyền sử dụng đất.

Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Pháp luật quy định cơ quan nào có thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, thủ tục thực hiện cũng như kháng nghị quyết định của Toà án về vấn đề này như thế nào?

Thế nào là tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Tạm giữ tài sản của đương sự là biện pháp bảo đảm thi hành án được tiến hành trên các động sản của người phải thi hành án, đặt những động sản này trong tình trạng bị hạn chế quyền sử dụng, định đoạt nhằm ngăn chặn việc người phải thi hành án tẩu tán, hủy

Thủ tục chuyển giao và tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Hiện nay, quy định về giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong các bản án, quyết định hình sự trong hoạt động thi hành án dân sự được quy định cụ thể trong Luật thi hành án dân sự

Thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Để bảo vệ quyền lợi cho người mua, nhận tài sản thi hành án thì yêu cầu quan trọng là việc thực hiện đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án.

Thế nào là cưỡng chế khai thác đối với tài sản để thi hành án?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Khai thác tài sản của người phải thi hành án là biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của người phải thi hành án có thể khai thác được để thi hành nghĩa vụ trả tiền theo bản án, quyết định.