Vi phạm quy định của hoạt động thư viện công đồng bị phạt gì?

Thư viện cộng đồng là thư viện, có tài nguyên thông tin tổng hợp do cộng đồng dân cư thành lập tại trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa, thể thao xã, phường, thị trấn; điểm bưu điện văn hóa xã; nhà văn hóa thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc; khu chung cư; nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng là thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp hoặc chuyên ngành do tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam là thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp, chuyên ngành do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính bao gồm tổ chức hoạt động thư viện theo nội dung đã thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tham gia phát triển văn hóa đọc.

Nội dung:

Cá nhân, tổ chức khi vi phạm quy định về hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam thì chịu hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, đi kèm với biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể như sau:

1. Hình thức xử phạt cảnh cáo

Cảnh cáo hành chính là hình phạt luôn đứng đầu nhất tương ứng với hình phạt nhẹ nhất, nhắc nhở và khiển trách công khai của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khi vi phạm liên quan đến các lỗi nhẹ, mang tính chất không nghiêm trọng. Tức là khi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này, hành vi đó không gây ảnh hưởng trên diện rộng, với nhiều người và có thể sửa sai được.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

Đối với một trong các hành vi sau đây khi vi phạm sẽ áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo:

a. Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện theo quy định.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập là một trong các nghĩa vụ, trách nhiệm khi để thư viện vận hành trên thực tế nhằm mục đích để cho cơ quan Nhà nước quản lý hiệu quả, nâng cao chất lượng thư viện hướng tới thực hiện chức năng chung.

Tuy nhiên, trên thực tế, vì một vài lý do, không phải tổ chức nào cũng thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện theo quy định. Việc vi phạm quy định này sẽ phải chịu hình thức xử phạt chính, hoặc là cảnh cáo, hoặc là phạt tiền. Điểm mới của Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

b. Không bảo đảm về số lượng bán sách theo quy định trong quá trình hoạt động.

Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện thành lập thư viện, trong đó có đảm bảo đầu sách phục vụ - cơ sở vật chính chính duy trì hoạt động của thư viện. Theo đó:

 • Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có ít nhất 2.000 bản sách (bao gồm tài liệu số).
 • Thư viện cộng đồng có ít nhất 1.500 bản sách (bao gồm tài liệu số).
 • Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có ít nhất 2.000 bản sách (bao gồm tài liệu số).

Khi không đảm bảo số lượng về bán sách tức có ít hơn số lượng quy định ở trên. Hành vi này khi vi phạm sẽ áp dụng hình thức xử phạt chính là cảnh cáo.

Bên cạnh đó, tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi, những hành vi trên có thể chịu mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đối với hành vi không bảo đảm về cơ sở vật chất, tiện ích thư viện và người làm việc trong thư viện theo quy định trong quá trình hoạt động của thư viện, trừ trường hợp không bảo đảm về số lượng bán sách theo quy định trong quá trình hoạt động.

Đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Diện tích và hạ tầng bảo đảm bảo quản tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện với không gian đọc ít nhất 25 m2 dành cho người sử dụng thư viện.
 • Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.
 • Người làm công tác thư viện phải tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên; có ít nhất 01 người có trình độ nghiệp vụ thư viện hoặc đã tham gia tập huấn hoặc được hướng dẫn nghiệp vụ về thư viện.

Đối với thư viện cộng đồng, có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Diện tích và hạ tầng bảo đảm bảo quản tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện với không gian đọc ít nhất 25 m2 dành cho người sử dụng thư viện.
 • Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.
 • Người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện hoặc tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Đối với thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam, có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Diện tích và hạ tầng bảo đảm bảo quản tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện với không gian đọc ít nhất 25 m2 dành cho người sử dụng thư viện.
 • Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.
 • Người làm việc trong thư viện có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, phải tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên, đã tham gia tập huấn hoặc được hướng dẫn nghiệp vụ về thư viện. Người nước ngoài làm việc trong thư viện phải có lý lịch tư pháp và nơi cư trú rõ ràng tại Việt Nam.

Như vậy, Luật Thư viện năm 2019 và Nghị định 93/2020/NĐ-CP đã quy định đầy đủ về điều kiện cơ sở vật chất cũng như người làm việc trong thư viện. Khi không đáp ứng được số lượng, tiêu chuẩn thì phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 • Đối với hành vi thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đồng ý bằng văn bản theo quy định.

Có thể hiểu rằng, việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện là những vấn đề quan trọng mà chủ thể đứng đầu có nghĩa vụ thông báo để cơ quan quản lý Nhà nước biết và kiểm soát mọi hoạt động. Xem thử đã đáp ứng quy định pháp luật chưa, có thực hiện không và tiến hành như thế nào. Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản theo quy định tức hoạt động đó chưa hợp pháp. Do vậy, mức phạt tiền phải chịu là từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đối với tái phạm hành vi:

 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện theo quy định.
 • Không bảo đảm về số lượng bán sách theo quy định trong quá trình hoạt động.
 • Đối với hành vi không bảo đảm về cơ sở vật chất, tiện ích thư viện và người làm việc trong thư viện theo quy định trong quá trình hoạt động của thư viện, trừ trường hợp không bảo đảm về số lượng bán sách theo quy định trong quá trình hoạt động.
 • Đối với hành vi thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đồng ý bằng văn bản theo quy định.

Khoản 5 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Tái phạm vi phạm hành chính là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý.

Do đó, khi thực hiện lại các hành vi trên trong thời gia thi hành quyết định xử phạt hoặc là đã thi hành xong quyết định xử phạt nhưng tiếp tục mắc phải sai lầm tương tự. Điều này cho thấy tính nguy hiểm của hành vi cao hơn liên quan đến yếu tố lỗi. Vậy nên, hành vi này khi vi phạm chịu mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm hoạt động thư viện cộng đồng, tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Biện pháp khắc phục hậu quả được hiểu là hình thức cưỡng chế do Nhà nước tiến hành, buộc người có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm là một trong những biện pháp chung quy định trong xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục lỗi của chủ thể.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Vi phạm về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phạt gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

ên cạnh nhận hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả chủ thể phải chịu khi vi phạm về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Vi phạm quy định về thông báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện bị phạt bao nhiêu tiền

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Khi thực hiện các hành vi vi phạm quy định về thông báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện thì sẽ chịu chế tài hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Vi phạm điều cấm trong hoạt động thư viện bị phạt tiền đến 10.000.000 đồng

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Việc cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả

Vi phạm quy định trong hoạt động thư viện bị phạt đến 3.000.000 đồng

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Việc cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong bài viết dưới đây, mức phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000