Các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình là gì?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Định mức xây dựng là một trong những nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí. Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày các quy định về việc xác định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình. 

Định mức dự toán là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình. Định mức dự toán được áp dụng, tham khảo để lập dự toán xây dựng, là căn cứ để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc xác định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình được quy định tại Điều 21, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 10/2021/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

1. Xác định định mức dự toán mới 

Việc xác định định mức dự toán mới cho công trình được thực hiện đối với các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy định trong hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Điều chỉnh định mức dự toán

Việc điều chỉnh định mức dự toán được thực hiện đối với công tác xây dựng đã quy định trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình.

Việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Phụ lục III, Nghị định 13/2021/NĐ-CP. 

3. Các quy định về việc xác định và quản lý các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh

Trong quá trình lập dự toán xây dựng, việc xác định và quản lý các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh được thực hiện như sau:

a. Lập danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh 

Tổ chức, cá nhân lập dự toán xây dựng có trách nhiệm lập danh mục các định mức dự toán mới, định mức dự toán cần điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình và tổ chức xác định các hao phí định mức phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công dự kiến để phục vụ việc lập đơn giá, xác định dự toán xây dựng;

b. Thẩm định các nội dung liên quan tới định mức dự toán 

Căn cứ tại Khoản 13, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh (nếu có) và phương pháp xác định; xác định danh mục các định mức cần tổ chức khảo sát trong quá trình thi công xây dựng.

c. Sử dụng các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh 

Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng. (căn cứ tại Khoản 9, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014). 

Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc sử dụng các định mức dự toán điều chỉnh, định mức dự toán mới cho công trình làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình.

4. Các quy định về việc khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh 

Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh như sau:

- Tổ chức chuẩn xác lại các nội dung của định mức (gồm quy định áp dụng, thành phần công việc, thành phần hao phí, đơn vị tính, trị số định mức) trên cơ sở khảo sát, thu thập số liệu từ quá trình thi công thực tế;

- Kết quả xác định định mức được gửi về cơ quan chuyên môn về xây dựng phục vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 28 Nghị định 10/2021/NĐ-CP. Trong đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 98, Nghị định 15/2021/NĐ-CP để xác định, thẩm tra các định mức quy định trong trường hợp này. 

Quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 98, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong các bài viết tiếp theo. 

5. Xử lý khi chủ đầu tư yêu cầu đối với định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh 

Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu, Bộ Xây dựng hướng dẫn và có ý kiến đối với các định mức dự toán mới, cơ quan ban hành định mức hướng dẫn và có ý kiến đối với định mức dự toán điều chỉnh 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

03 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang là gì?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày việc xác định tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang

03 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền sử dụng khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang

03 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang là gì?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, nội dung chi tiết của việc thẩm định đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về Nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể, chi phí thẩm định, thẩm tra

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày thời điểm, thẩm quyền thực hiện việc thẩm định dự toán xây dựng, Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể