Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Thứ tư, 29/12/2021, 23:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng 

1. Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng là gì?

2. Các nguyên tắc khi áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng là gì?

3. Loại và cấp công trình xây dựng được quy định như thế nào?

4. Biểu phí bảo hiểm, mức khấu trừ và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

5. Các quy định về phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là gì? (P1)

6. Các quy định về phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là gì? (P2)

7. Phí bảo hiểm và việc thanh toán chi phí bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là gì?

8. Số tiền bảo hiểm tối thiểu và nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng là gì?

9. Các nguyên tắc bồi thường bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là gì? (P1)

10. Các nguyên tắc bồi thường bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là gì? (P2)

11. Các quy định về điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đàu tư xây dựng là gì?

12. Các quy định về đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hiểm đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là gì?

13. Các quy định về trách nhiệm mua bảo hiểm và hồ sơ bồi thường bảo hiểm trong thời gian xây dựng là gì?

14. Các quy định về bảo hiểm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động đầu tư xây dựng là gì?

15. Bảo hiểm và các nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là gì?

16. Các quy định về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc và thời hạn bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng là gì?

17. Công trình được phân loại theo công năng sử dụng như thế nào? (P1)

18. Công trình được phân loại theo công năng sử dụng như thế nào? (P2)

19. Công trình được phân loại theo công năng sử dụng như thế nào? (P3)

20. Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định ra sao?

21. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là gì? (P1)

22. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là gì? (P2)

23. Pháp luật về xây dựng quy định như thế nào về chủ đầu tư xây dựng?

24. Các quy định chung về dịch vụ môi giới bất động sản là gì?

25. Các quy định về phương thức tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS là gì? 

26. Các quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là gì?

27. Xử lý như thế nào khi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn là gì?

28. Sàn giao dịch bất động sản hoạt động như thế nào?

29. Các quy định về việc cấp lại chứng chỉ và thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản là gì?

30. Việc thành lập và mô hình tổ chức của sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?

31. Các quy định chung về việc cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng là gì? (P1)

32. Các quy định chung về việc cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng là gì? (P2)

33. Các quy định về quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng là gì? (P1)

34. Các quy định về quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng là gì? (P2)

35. Mẫu báo cáo bồi thường bảo hiểm và kết quả kinh doanh bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

36. Chế độ tài chính, chế độ báo cáo khi triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là gì? 

37. Các quy định về việc rà soát quy hoạch xây dựng, yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng là gì?

38. Các quy định về đối tượng, phạm vi và việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là gì?

39. Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức lập phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa?

40. Các quy định về việc quản lý mốc giới và lưu trữ hồ sơ mốc giới theo quy hoạch xây dựng là gì?

41. Mức bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là bao nhiêu? (P1)

42. Mức bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là bao nhiêu? (P2)

43. Mức bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là bao nhiêu? (P3)

44. Mức bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là bao nhiêu? (P4)

45. Các quy định chung về bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là gì?

46. Các quy định chung về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là gì?

47. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là gì?

48. Mẫu thông báo sự cố công trình xây dựng và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

49. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là gì?

50. Thành phần hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là gì?

51. Các quy định về việc định mức chi phí quy hoạch xây dựng là gì? (P1) 

52. Các quy định về việc định mức chi phí quy hoạch xây dựng là gì? (P2)

53. Chi phí lập, thẩm định đồ án quy hoạch được xác định như thế nào ?

54. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch và một số công việc khác được xác định như thế nào?

55. Dự toán chi phí quy hoạch xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn như thế nào?

56. Phương pháp xác định chi phí quy hoạch xây dựng là gì?

57. Các quy định về quản lý và nguyên tắc xác định chi phí quy hoạch xây dựng là gì?

58. Các quy định cụ thể về việc lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch xây dựng là gì?

59. Các quy định cụ thể về việc lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch xây dựng là gì?

60. Các quy định về lấy ý kiến trong quy hoạch xây dựng là gì?

61. Các quy định về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng là gì?

62. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu chức năng được quy định như thế nào?

63. Các quy định về đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng là gì?

64. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là gì?

65. Các quy định về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng là gì?

66. Các quy định về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng là gì?

67. Ai có trách nhiệm lập và nhiệm vụ, nội dụng đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là gì?

68. Các yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng là gì?

69. Ai có trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng và các quy định về quy hoạch chung xây dựng khu chức năng là gì?

70. Ai có trách nhiệm thẩm định và nội dung nhiệm vụ, đồ án quy hoạch như thế nào?

71. Đề cương quy định quản lý xây dựng theo đồ án là gì?

72. Các quy định chung về quy hoạch chung xây dựng xã là gì?

73. Các quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng là gì?

74. Các quy định về quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn là gì?

75. Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm các nội dung gì?

76. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm các nội dung nào?

77. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã là gì? (P1)

78. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã là gì? (P2)

79. Nội dung hồ sơ và nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã là gì?

80. Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được thẩm định, phê duyệt theo trình tự, thủ tục nào?

81. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện bao gồm những nội dung gì?

82. Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng là bao lâu?

83. Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện bao gồm những nội dung nào?(P1)

84. Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện bao gồm những nội dung nào?(P2)

85. Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào? (P1)

86. Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào? (P2)

87. Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào? (P3)

88. Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào? (P1)

89. Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào? (P2)

90. Ai có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng?

91. Các căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng là gì?

92. Các quy định về việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa là gì?

93. Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào?(P1)

94. Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng bao gồm những nội dung nào? (P2)

95. Nguyên tắc và trình tự điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

96. Nguyên tắc và trình tự điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

97. Thời hạn, nội dung công bố và trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng được quy định ra sao?

98. Pháp luật quy định như thế nào về hình thức công bố, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng?

99. Các quy định chung về thẩm định các Báo cáo của người quyết định đầu tư?

100. Các nguyên tắc và thẩm quyền thẩm định Báo cáo của cơ quan chuyên môn về xây dựng là gì? (P1)

101. Các nguyên tắc và thẩm quyền thẩm định Báo cáo của cơ quan chuyên môn về xây dựng là gì? (P2)

102. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại như thế nào?(P1)

103. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại như thế nào?(P2)

104. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại như thế nào?(P3)

105. Các quy định chung về việc thẩm định báo cáo của cơ quan chuyên môn về xây dựng là gì? 

106. Các quy định cụ thể về việc thẩm định các Báo cáo của người quyết định đầu tư là gì?

107. Dự án đầu tư xây dựng được thẩm định như thế nào?(P1)

108. Dự án đầu tư xây dựng được thẩm định như thế nào?(P2)

109. Thành phần hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng là gì?

110. Quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng là gì?(P1)

111. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm những nội dung nào?

112. Các quy định về việc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng là gì?

113. Dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành được phân loại như thế nào?(P1)

114. Dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành được phân loại như thế nào?(P2)

115. Hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện theo trình tự nào?

116. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì? (P1)

117. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì? (P2)

118. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì? (P3)

119. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng?

120. Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng đặc biệt là gì?

121. Dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

122. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là bao lâu?

123 Trình tự thực hiện thẩm định thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư đặc biệt là gì? (P1)

124 Trình tự thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư đặc biệt là gì? (P2)

Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được lựa chọn như thế nào?

Các quy định chung về thiết kế xây dựng là gì?

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định như thế nào?(P1

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định như thế nào?(P2)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là gì?

Các quy định về nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng là gì?

Các quy định về quản lý công tác khảo sát xây dựng và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là gì?

Các quy định về việc quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng là gì?

Chủ đầu tư có các quyền và nghĩa vụ gì trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng?

Khảo sát xây dựng và các yêu cầu đối với khảo sát xây dựng là gì?

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát xây dựng là gì?

Các quy định cụ thể về bước thiết kế xây dựng, thẩm định, kiểm soát và nhiệm vụ thiết kế xây dựng là gì?

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định ra sao?

Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư là gì?

Pháp luật quy định như thế nào về quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng?

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là gì? (P1)

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là gì? (P2)

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là gì? (P3)

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là gì? (P4)

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt như thế nào? (P1)

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt như thế nào? (P2)

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị, công trình không theo tuyến ngoài đô thị và nhà ở riêng lẻ là gì?

Các quy định chung về cấp giấy phép xây dựng là gì?(P1)

Các quy định chung về cấp giấy phép xây dựng là gì?(P2)

Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có quyền và nghĩa vụ gì trong việc thiết kế xây dựng?

Doanh nghiệp có được đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhà chung cư không?

Hồ sơ công trình xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lưu trữ như thế nào?

Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy trình nào?(P1)

Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy trình nào?(P2)

Thành phần hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn xây dựng?

Thiết kế xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

Các điều kiện cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn là gì?(P1)

Các điều kiện cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn là gì?(P2)

Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng là các loại giấy tờ nào?(P1)

Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng là các loại giấy tờ nào?(P2)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới gồm những thành phần nào?(P1)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới gồm những thành phần nào?(P2)

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn gồm những giấy tờ gì?

Các quy định về việc thu hồi, huỷ giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại như thế nào?

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo, di dời công trình áp dụng từ ngày 03/03/2021 là gì?

Thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng đối với gạch gốm ốp lát là gì?

Pháp luật quy định như thế nào về việc phát triển vật liệu xây dựng?

Các yêu cầu đối với công trường xây dựng và vật liệu xây dựng trong công tác chuẩn bị xây dựng công trình là gì?

Việc cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy trình như thế nào?(P1)

Việc cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy trình như thế nào?(P2)

Ai có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng?

Các điều kiện khởi công công trình xây dựng và việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng được quy định ra sao?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, nhóm Công trình thuộc dự án, đối với nhà ở riêng lẻ gồm những thành phần gì?

Quản lý trật tự xây dựng là gì?

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng và quyền, nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng là gì?

Nội dung và trình tự đánh giá an toàn công trình được quy định như thế nào như thế nào?

Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng là gì?

Việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện như thế nào?

Các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình là gì?

Chủ đầu tư, nhà thầu có quyền và nghĩa vụ gì khi thi công xây dựng công trình?(P1)

Chủ đầu tư, nhà thầu có quyền và nghĩa vụ gì khi thi công xây dựng công trình?(P2)

Việc sử dụng Amiang trắng nhóm serpetine trong sản xuất vật liệu xây dựng được quy định ra sao?

Các yêu cầu đối với việc thi công xây dựng công trình và quản lý thi công xây dựng công trình được quy định ra sao?

Việc sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng được quy định như thế nào?

Việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được quy định ra sao? (P1)

Việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được quy định ra sao?(P2)

Việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được quy định ra sao?(P3)

Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện đánh giá an toàn chương trình là gì?

Các cấp sự cố công trình và trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự cố công trình là gì?

Các quy định của pháp luật về việc di dời, phá dỡ công trình xây dựng là gì? (P1)

Các quy định của pháp luật về việc di dời, phá dỡ công trình xây dựng là gì? (P2)

Các quy định về việc giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng là gì?

Pháp luật quy định như thế nào về việc báo cáo và giải quyết sự cố công trình xây dựng?

Trách nhiệm phá dỡ và các quy định về việc phá dỡ khẩn cấp, phá dỡ công trình xây dựng là tài sản công là gì?

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P1)

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P2)

Các quy định về việc giám sát thi công xây dựng công trình là gì?(P3)

Giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP là gì?

Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P1

Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định ra sao?(P2)

Nghiệm thu công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

Nghiệm thu công việc xây dựng là gì?

Chủ đầu tư, nhà thầu có quyền và nghĩa vụ gì trong việc giám sát thi công xây dựng công trình?

Các quy định về quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng là gì?

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P1)

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P2)

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P1)

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định ra sao?(P2)

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao? (P3)

Chi phí việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định ra sao?

Các quy định về việc bàn giao công trình xây dựng là gì?(P1)

Các quy định về việc bàn giao công trình xây dựng là gì?(P2)

Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập và lưu trữ như thế nào?

Quan trắc công trình được pháp luật quy định chi tiết như thế nào?

Quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

Các quy định về lập kế hoạch và thực hiện bảo trì công trình xây dựng là gì?(P1)

Các quy định về lập kế hoạch và thực hiện bảo trì công trình xây dựng là gì?(P2)

Các chủ thể có trách nhiệm gì trong việc bảo hành công trình xây dựng?

Công trình xây dựng được bảo trì như thế nào?

Từ ngày 26/01/2021, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình bao gồm những nội dung gì

Công trình xây dựng được bảo hành như thế nào?(P1)

Công trình xây dựng được bảo hành như thế nào?(P2)

Công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế thì bị xử lý như thế nào?(P1)

Công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế thì bị xử lý như thế nào?(P2)

Các quy định về việc công trình xây dựng bị dừng khai thác sử dụng là gì?

Việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P1)

Việc quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng được quy định như thế nào?(P2)

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P1)

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là gì?(P2)

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P1)

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P2)

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định như thế nào?(P3)

Các công trình xây dựng đặc thù bao gồm những công trình nào?(P1)

Các công trình xây dựng đặc thù bao gồm những công trình nào?(P2)

Các quy định về xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp là gì?

Các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì?(P1)

Các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì?(P2)

Các quy định chi tiết về nội dung tổng mức đầu tư xây dựng là gì?(P1)

Dự toán công trình được xác định như thế nào?

 

Các quy định chi tiết về nội dung tổng mức đầu tư xây dựng là gì?(P2)

Các quy định về tổng mức đầu tư xây dựng là gì?

Các quy định về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp là gì?

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định như thế nào?

Các quy định về việc xác định, thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức chi phí đầu tư xây dựng là gì?

Dự toán xây dựng công trình là gì?

Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt, điều chỉnh như thế nào?

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P1)

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P2)

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P3)

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình là gì?

Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

Dự toán gói thầu xây dựng được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt ra sao?

Dự toán gói thầu xây dựng là gì?

Hệ thống định mức xây dựng là gì?

Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P1)

Dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện FEED, dự án triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xác định ra sao?(P2)

Giá xây dựng công trình là gì?

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là gì?

Chỉ số giá xây dựng là gì?

Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng là gì?

Hệ thống định mức xây dựng được rà soát, cập nhật như thế nào?

Quản lý giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng như thế nào?

Xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán như thế nào?

Các quy định về việc xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng là gì?

Giá xây dựng công trình được xác định như thế nào?(P1)

Giá xây dựng công trình được xác định như thế nào?(P2)

Giá xây dựng công trình được xác định như thế nào?(P3)

Hợp đồng xây dựng là gì? (P1)

Hợp đồng xây dựng là gì? (P2)

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là gì?(P1)

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là gì?(P2)

Vốn đầu tư xây dựng được thanh toán như thế nào?

Chi phí quản lý dự án là gì?

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài là gì?

Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng gồm những loại nào?

Hợp đồng xây dựng có hiệu lực và tính pháp lý như thế nào?

Các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng là gì?

Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công xây dựng công trình là gì?

Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng được quy định như thế nào?

Nội dung, khối lượng công việc của hợp đồng tư vấn là gì?

Quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình như thế nào?

Quản lý thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng như thế nào?

Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng quy định ra sao?

Bảo đảm thực hiện, thanh toán hợp đồng xây dựng như thế nào? (P1)

Bảo đảm thực hiện, thanh toán hợp đồng xây dựng như thế nào? (P2)

Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng được quy định ra sao? (P1)

Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng được quy định ra sao? (P2)

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng là gì? (P1)

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng là gì? (P2)

Giá hợp đồng tư vấn xây dựng, giá hợp đồng thi công xây dựng được quy định ra sao?

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng được quy định ra sao?

Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tư vấn xây dựng là gì?

Tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

Hợp đồng xây dựng được thanh toán như thế nào?(P1)

Hợp đồng xây dựng được thanh toán như thế nào?(P2)

Hợp đồng xây dựng được điều chỉnh như thế nào? (P1)

Hợp đồng xây dựng được điều chỉnh như thế nào? (P2)

Tạm ứng hợp đồng xây dựng như thế nào? (P1)

Tạm ứng hợp đồng xây dựng như thế nào? (P2)

Các quy định về mức tạm ứng hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng và trách nhiệm của bên nhận thầu là gì?(P1)

Các quy định về mức tạm ứng hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng và trách nhiệm của bên nhận thầu là gì? (P2)

Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng bao gồm những thành phần nào?

Đơn giá và giá hợp đồng xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng là các trường hợp nào?

Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng thi công xây dựng được quy định ra sao?

Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng tư vấn được quy định ra sao?

Giá hợp đồng xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

Khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

Tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định ra sao?

Việc chấm dứt hợp đồng xây dựng được quy định như thế nào?

Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công xây dựng là gì?

Các quy định về bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng xây dựng là gì?

Các quy định về khiếu nại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xây dựng?

Rủi ro và bất khả kháng trong hợp đồng thi công xây dựng được quy định ra sao?

Rủi ro và bất khả kháng trong hợp đồng xây dựng là gì?

Thưởng, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm như thế nào? (P1)

Thưởng, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm như thế nào? (P2)

Các quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng là gì?

Các quy định về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp, thu hồi theo trình tự nào?

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm những thành phần nào?

Hợp đồng thầu phụ là gì?

An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ được quy định như thế nào trong hợp đồng xây dựng?(P1)

An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ được quy định như thế nào trong hợp đồng xây dựng?(P2)

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?(P1)

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?(P2)

Các điều kiện về chuyên môn đối với từng lĩnh vực cụ thể khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là gì?(P1)

Các điều kiện về chuyên môn đối với từng lĩnh vực cụ thể khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là gì?(P2)

Các điều kiện chung để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng cho cá nhân là gì?

Các quy định về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, chứng chỉ hành nghề quản lý dự án cho cá nhân là gì?

 

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư