Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày về thời điểm, thẩm quyền thực hiện và nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì trong phần này chúng tôi tiếp tục trình bày về các nội dung sau: 

Xem thêm: Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

2. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể 

2.2. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình của chủ đầu tư

Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng. (quy định tại Khoản 9, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014).

Điểm c khoản 1 Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 25 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở với nội dung việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.

Bởi lẽ việc thẩm định dự toán xây dựng công trình được thực hiện đồng thời với việc thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Vì vậy, khi chủ đầu tư thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong trường hợp này, đồng thời, chủ đầu tư thẩm định dự toán xây dựng công trình với các nội dung sau: 

+ Sự đầy đủ của hồ sơ dự toán xây dựng công trình thẩm định; kiểm tra kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình của tổ chức tư vấn (nếu có);

+ Kết quả hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình thẩm định dự toán xây dựng công trình (nếu có) theo kiến nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các trường hợp dự toán xây dựng công trình được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định quy định tại khoản 3 Điều này (nếu có) và các ý kiến giải trình;

+ Sự phù hợp, đầy đủ của việc xác định khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình so với thiết kế;

+ Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định; phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công xây dựng định hướng, tiến độ thi công công trình và mặt bằng giá thị trường;

+ Phân tích, đánh giá mức độ, nguyên nhân tăng, giảm của các khoản mục chi phí so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định;

+ Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công không thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, chủ đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại mục 2.1 và mục này.

2.3. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với công trình xây dựng thuộc dự án PPP

Xem thêm: Các quy định về dự án PPP, dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mời quý bạn đọc tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết Giám sát thi công đối với công trình xây dựng bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP là gì?

- Đối với các công trình xây dựng thuộc dự án PPP thành phần sử dụng vốn đầu tư công: cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung quy định tại mục 2.1; chủ đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại mục 2.2 và các nội dung quy định tại hợp đồng dự án PPP;

- Đối với các công trình xây dựng không sử dụng vốn đầu tư công thuộc dự án PPP: chủ đầu tư thẩm định theo nội dung quy định tại mục 2.2, 2.3 và các nội dung quy định tại hợp đồng dự án PPP.

3. Các quy định về việc thẩm định các dự toán chi phí 

Chủ đầu tư thẩm định dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án. 

Trường hợp dự toán các chi phí này đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư xây dựng, chủ đầu tư xem xét quyết định việc chuẩn xác lại nếu cần thiết. 

Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, cụ thể: Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, giao cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt..

4. Các quy định về các loại chi phí thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình 

- Chi phí thẩm tra phục vụ thẩm định dự toán xây dựng công trình. 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 30, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, chi phí thẩm tra phục vụ thẩm định dự toán xây dựng công trình thuộc chi phí quản lý dự án.

Việc xác định chi phí quản lý dự án được quy định chi tiết tại Phụ lục II, Thông tư 11/2021/TT-BXD.

- Chi phí thẩm định dự toán xây dựng 

Chi phí cho tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định được trích từ phí, chi phí thẩm định dự toán xây dựng.

Chi phí thẩm định dự toán xây dựng được quy định chi tiết tại Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

03 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang là gì?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền sử dụng khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang

03 khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang là gì?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận khi làm Sổ đỏ đối với đất khai hoang

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, nội dung chi tiết của việc thẩm định đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về Nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể, chi phí thẩm định, thẩm tra

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày thời điểm, thẩm quyền thực hiện việc thẩm định dự toán xây dựng, Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể