Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

 

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Mẫu số 04, Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như sau: 

 

 

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

-------

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

………., ngày ... tháng ... năm …...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

1. Tên tổ chức: ...................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

3. Số điện thoại: ............................................... Số fax: .....................................................

4. Email: ......................................................... Website: ....................................................

5. Người đại diện theo pháp luật (1):

Họ và tên: ................................ Chức vụ: ..........................................................................

6. Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: ..............................................................

Nơi cấp: .................................... Ngày cấp: ......................................................

7. Ngành nghề kinh doanh chính: ......................................................................................

8. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có):

Số Chứng chỉ: ............................ Ngày cấp .................. Nơi cấp: ......................................

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ............................................................................................

9. Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức

a) Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề:

STT

Họ và tên

Vị trí/Chức danh

Số chứng chỉ hành nghề

Điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

b) Danh sách cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ:

STT

Họ và tên

Vị trí/Chức danh

Số chứng chỉ hành nghề

Điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

10. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ:

STT

Nội dung hoạt động xây dựng
(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động vàvai trò: nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổng thầu; Nội dung công việc thực hiện)

Thông tin dự án/công trình (Ghi rõ tên dự án/công trình; nhóm dự án; loại, cp công trình; quy mô kết cấu, công suất, vị trí xây dựng)

Chủ đầu tư
(Tên chủ đầu tư, số điện thoại liên hệ)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kê khai máy móc, thiết bị (đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây dựng)

STT

Loại mámóc, thiết bị phục vụ thi công

Số lượng

Công suất

Tính năng

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Sở hữu của t chức hay đi thuê

Chất lượng sử dụng hiện nay

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hoạt động: ............................................... Hạng: .................................................

□ Cấp lần đầu; cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực

□ Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực

□ Cấp lại chứng chỉ năng lực

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ..................................................................................

□ Gia hạn chứng chỉ năng lực

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và các nội dung kê khai trong đơn và cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC

(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Thay thế các thông tin người đại diện theo pháp luật (họ và tên, chức vụ), địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh chính bằng mã số doanh nghiệp đối với tổ chức đã được cấp mã số doanh nghiệp.

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu số 05, Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ XÁC ĐỊNH HẠNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên: .................................... 2. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................

3. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ............................................................

Ngày cấp: ........................ Nơi cấp ....................................................................................

4. Trình độ chuyên môn: ....................................................................................................

5. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ....................................................

6. Đơn vị công tác: .............................................................................................................

7. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

 

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm
đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thc hiện công việc tiêu biu
(Ghrõ tên Dự án/công trình; Nhóm dự án/Cấp công trình; Loại công trình; Chức danh/Nội dung công việc thực hiện)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Số Chứng chỉ hành nghề đã được cấp: ......................... Ngày cấp: ..........................

Nơi cấp:.............................. Phạm vi hoạt động: ............................................................

9. Tự xếp Hạng: .......................................................................................................... (2)

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,

TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (3)

(Ký, đóng dấu)

 

Tỉnh/thành phố, ngày .../.../.......

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Ghi chú:

(1) Thay thế các thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động.

(2) Cá nhân đối chiếu kinh nghiệm thực hiện công việc và điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP để tự nhận Hạng

(3) Xác nhận đối với các nội dung từ Mục 1 đến Mục 6 (Cá nhân tham gia hành nghề độc lập không phải lấy xác nhận này).

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công

Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình

Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

Giá thuê máy trong thi công xây dựng được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá thuê máy trong thi công xây dựng

Từ ngày 15/10/2021, Danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân

So sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021