Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Bài viết dưới đây, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về trình tự, thủ tục phê duyệt, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh, cụ thể như sau: 

1. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh

Việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, cụ thể như sau: 

a. Ai có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh?

Căn cứ tại Điều 29, 34, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch năm 2017), Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 3, Luật Quy hoạch năm 2017).

Do vậy, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

b. Thành phần hồ sơ thẩm định quy hoạch, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh

- Căn cứ tại Khoản 1, Điều 31, Luật Quy hoạch năm 2017, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: tờ trình; báo cáo quy hoạch; dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

- Căn cứ tại Khoản 1, Điều 35, Luật Quy hoạch năm 2017, hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch bao gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: tờ trình; báo cáo quy hoạch; dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; báo cáo thẩm định quy hoạch; bản sao ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; báo cáo phản biện của tư vấn phản biện độc lập (nếu có); báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

2. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh

Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 5, Điều 9, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và được sửa đổi tại Khoản 5, Điều 1, nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

Bước 01: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến thẩm định;

Bước 02: Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ đến các thành viên của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến thẩm định;

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 03: Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ;

Thời hạn: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 04: Các thành viên Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thời hạn: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 05: Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và gửi thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để hoàn chỉnh hồ sơ;

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến.

Bước 06: Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong trường hợp cần thiết .

Bước 07: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế hoạch sử dụng đất an ninh;

Thời hạn: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả thẩm định.

Xem thêm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được quy định như thế nào?

Luật Hoàng Anh 

 

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư